Aksjehandelskreditt

Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet for benyttet kreditt stilles verdipapirer som er kjøpt. Slik lånefinansiering kalles gearing.

For tiden tar vi kun imot søknader om Aksjehandelskreditt fra Private Banking-kunder. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og håper at vi igjen vil kunne tilby alle kunder denne tjenesten i løpet av kort tid.

Fordeler ved Aksjehandelskreditt 

  • Du blir i stand til å kjøpe flere aksjer og kan investere i et større utvalg av selskaper eller sektorer.
  • Du får mulighet til å motta økte selskapsutbytter på bakgrunn av at du eier flere aksjer i selskaper.
  • Du får større fleksibilitet da Aksjekreditt kan skreddersys etter ditt behov. 
  • Du kan øke eller redusere gearing og øke din kreditt, slik at den passer dine behov når porteføljen vokser.
  • Din likviditet blir bedre. Du kan selge din portefølje relativt raskt hvis du skulle trenge kontanter, fordi de fleste verdipapirer som gir belåningsprosent normalt blir handlet i løpet av en handelsdag på Oslo Børs. 

Produktinformasjonen (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu inneholder mer detaljert beskrivelse av produktegenskaper, samt nøkkelbegreper, forklaringer og eksempler. Det er viktig at du har lest og forstått dette før du søker om Aksjehandelskreditt. 

God kunnskap og erfaring fra aksjemarkedet er viktig for å benytte denne løsningen. For å få innvilget Aksjehandelskreditt må du oppfylle noen betingelser.

Avkastning

Avkastning minus kostnader gir positiv avkastning

Tanken med Aksjehandelskreditt er at dine investeringer over tid vil øke mer i verdi enn det finansieringen koster deg.

Du betaler tilbake lån inklusive renter, mens eventuell kursgevinst og utbytter du har mottatt i mellomtiden er ditt. 

Lånefinansiering av kjøp av finansielle instrumenter er forbundet med risiko. Avkastningen på kjøpte finansielle instrumenter (både eventuell verdistigning, pluss eventuelle utbytter) må overstige kostnadene med å ha og opprettholde kreditten for samlet å gi positiv avkastning. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Oversikt over aksjenes belåningssatser finner du lenger ned på siden. 

Risiko
Tilgjengelig sikkerhet
Belåningssatser
Kostnader
Nøkkelbegreper og forklaringer

Avkastning minus kostnader gir positiv avkastning

Tanken med Aksjehandelskreditt er at dine investeringer over tid vil øke mer i verdi enn det finansieringen koster deg.

Du betaler tilbake lån inklusive renter, mens eventuell kursgevinst og utbytter du har mottatt i mellomtiden er ditt. 

Lånefinansiering av kjøp av finansielle instrumenter er forbundet med risiko. Avkastningen på kjøpte finansielle instrumenter (både eventuell verdistigning, pluss eventuelle utbytter) må overstige kostnadene med å ha og opprettholde kreditten for samlet å gi positiv avkastning. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Oversikt over aksjenes belåningssatser finner du lenger ned på siden. 

Aksjehandelskreditt medfører høyere risiko

På samme måte som gevinstpotensialet øker, øker også muligheten for tap. En investering i aksjemarkedet innebærer en risiko i seg selv, og risikoen er høyere ved bruk av Aksjehandelskreditt.

Du påtar deg en større risiko ved lånefinansiering, da du vil hefte for den kreditt som er benyttet av lånerammen uavhengig av avkastningen på dine investeringer. 

Du starter med egenkapital i form av en eksisterende portefølje eller kontanter, for så å låne penger for å utvide din portefølje. Din portefølje stilles som sikkerhet for kreditten.

Risikoen for tap er høyere da avkastningen på kjøpte finansielle instrumenter (både eventuell verdistigning, pluss eventuelle utbytter) må overstige kostnadene med å ha og opprettholde kreditten for samlet å gi positiv avkastning. Du vil alltid hefte for benyttet kreditt uavhengig av avkastningen på dine investeringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, aksjekurser vil kunne svinge fra dag til dag og enkelte aksjekurser svinger mer enn andre. Ved å benytte kreditt til aksjehandel kan man tape mer enn investert beløp. Det vil si at du har en forpliktelse til å betale tilbake hele eller deler av lånet etter at alle verdipapirer er solgt.

God kunnskap og erfaring fra aksjemarkedet er derfor viktig for å benytte denne løsningen. I tillegg kreves det god kunnskap for å vurdere kostnadene ved å benytte kreditten opp mot potensiell avkastning og fare for tap.

Tilgjengelig sikkerhet

Tilgjengelig sikkerhet er summen av belåningsverdien på porteføljen og saldoen på pengekontoen.

Belåningsverdien på porteføljen er avhengig av hvilken belåningssats som til enhver tid gjelder for de ulike aksjene i porteføljen. Når belåningsverdien av en eller flere aksjer i porteføljen endres, vil også belåningsverdien til den aktuelle aksjeporteføljen endres. 

Dersom belåningssatsen på en eller flere aksjer i porteføljen nedjusteres (blir lavere), vil belåningsverdien reduseres. Dette innebærer at tilgjengelig sikkerhet reduseres og kan eventuelt bli negativ. Dersom tilgjengelig sikkerhet blir negativ, må det enten settes inn mer penger på pengekontoen, eller deler av porteføljen må realiseres slik at tilgjengelig sikkerhet blir positiv.

Kostnader

Når du benytter deg av aksjehandelskreditt påløper det renter på trukket kreditt og eventuelle overtrekksrenter. Videre påløper kostnader i forbindelse VPS konto, kurtasjer og eventuelle tvangssalgsgebyrer. Gjeldende renter ser du nedenfor.

Gjeldende renter
Etableringsgebyrkr 0,00
Ordinær rentesats6,14 %*)
Overtrekksrente18,00 %

Nøkkelbegreper og forklaringer

For fullstendig informasjon om Aksjehandelskreditt bør du sette deg inn i produktarket med utfyllende informasjon.

Produktinformasjonen inneholder mer detaljert beskrivelse av produktegenskaper, samt nøkkelbegreper, forklaringer og eksempler. Det er viktig at du har lest og forstått dette før du søker om Aksjehandelskreditt. 

Se produktinformasjon for Aksjehandelskreditt (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu

Disclaimer

Informasjonen på denne siden er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som investeringsråd eller investeringsforslag. Du bes ta kontakt med banken dersom du ønsker mer informasjon eller søke om aksjehandelskreditt.