Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Ordforklaringer og bankuttrykk i forbindelse med boligkjøp

Ordliste

Her får du en oversikt over vanlige ord og uttrykk som brukes i forbindelse med boligkjøp.

Aksjeleilighet

Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Annuitetslån

Et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I starten er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Dermed er summen konstant så lenge renten ikke endrer seg. 

Avdrag

Den delen av tilbakebetalingen som reduserer selve lånebeløpet ditt. 

Borettslag

Dette er et andelslag som gir andelseierne bruksrett til en av boligene. Du er andelseier, leier en leilighet av borettslaget og er i tillegg medeier i borettslaget. 

Bud

Bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til en pris du oppgir. Første bud må være skriftlig, mens eventuelle bud i ettertid kan gis per telefon til megler. Bud er bindende til akseptfristen går ut. Det vil si at du ikke kan trekke tilbake budet eller angre deg når bud først er gitt.  Dokumentavgift: 

En pålagt avgift du må betale til staten når du overtar som eier av en eiendom (selveier) og tinglyser dette i et offentlig register. Avgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen og det er kjøper som betaler denne avgiften. Dette hjelper megler/banken deg med.  

Etableringsgebyr

En engangssum du må betale for å få opprettet et lån. I tillegg kommer ofte et depotgebyr som er en engangskostnad til banken for å etablere sikkerhet knyttet til lånet. 

Fellesgjeld

Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Gjelden fordeles på hver boenhet og kommer i tillegg til kjøpesummen. Fellesgjelden nedbetales gjennom husleien. 

Finansieringsbevis (Lånebevis)

En bekreftelse fra banken om at du vil få innvilget lån innenfor et avtalt beløp. Dette er viktig å ha før du blir med på en budrunde. 

Forkjøpsrett

Medlemmer i et borettslag har første rett til å kjøpe boligen i samme borettslaget, tilsvarende høyeste bud som er kommet inn. Det er ikke alle borettslag som har denne ordningen. 

Heftelse

En form for avtale som setter en begrensning eller forbud, som for eksempel at du ikke kan bygge på boligen din eller bruke eiendommen til andre formål en det som står oppført. Slike avtaler er tinglyst, det vil si at de er oppført i et offentlig register, også kalt grunnboken. 

Heftelser kan være positive og negative og knyttet både til person og eiendom. Eksempelvis kan en ”fiskerett” være en positiv heftelse knyttet til personen som eier eiendommen. Mens tillatelse til å kjøre på veien som går over naboens eiendom, er knyttet til eiendommen. En heftelse kan også omtales som en servitutt. 

Hjemmelshaver

Den/de som står som eier(e) av fast eiendom i grunnboken.

Kausjon/kausjonist

Kausjon stilles ofte som sikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. En kausjonist er en som garanterer for at du kan betale tilbake hele eller deler av lånet ditt. Banken vil dessuten ofte kreve at kausjonisten stiller sikkerhet for sin forpliktelse, ofte gjennom pant i egen bolig (realkausjonist). Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, er det kausjonisten som overtar dine forpliktelser i henhold til egen avtale med banken.  

Pant

Sikkerhet i eiendom som garanterer at banken får tilbakebetalt lånet. Det utstedes en panterett  (pantobligasjon) som viser at en slik avtale er inngått. 

Renter

Renter er hva det koster å ha et lån, og oppgis alltid i prosent. 

Sameie

Når to eller flere personer eier en bolig eller eiendom sammen. 

Selveierbolig

Betegnelse på selveierleiligheter, eneboliger, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register som viser hvem som eier eiendommene og eventuelle heftelser.

Serielån

Et serielån er et lån med variable terminbeløp, hvor avdragene er de samme hver gang. Rentedelen synker etter hvert som lånet blir nedbetalt, og dermed vil terminbeløpet bli mindre og mindre. 

Solgt ’som den er’

Boligen selges som den er med de feil og mangler som synes. I dette tilfellet har selger begrenset ansvar for feil og mangler, men må likevel gi korrekte opplysninger om boligen.   

Termingebyr/månedsgebyr

Et gebyr i forbindelse med hver betaling. 

Tinglysning

Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom skal tinglyses. Opplysningene registreres i grunnboken. Formålet med tinglysning er å skape et rettsvern for rettigheter i fast eiendom. 

Tinglysningsgebyr

En avgift du må betale til staten for å registrere dokumenter/avtaler. Eksempel: Når du har kjøpt en selveierbolig må du betale gebyr for tinglysning av skjøte og panterett/pantobligasjon. Dette hjelper megler/banken deg med. Det er et gebyr per dokument. 

Oversikt over stegene i boligprosessen

Steg 1:
Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe bolig?

Går du med tanker og drømmer om å skaffe deg ny bolig? Har du oversikt over økonomien din, hva du tjener og hvor mye utgifter du har?

Gå til steg 1

Steg 2:
Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne avhenger blant annet av hvor mye du har i egenkapital. Kanskje du har spart i mange år, eller har du mulighet til å få hjelp av dine nærmeste?

Gå til steg 2

Steg 3:
Hva er lurt å tenke på før jeg låner?

Det finnes flere typer boliglån. Dette gjør det mulig å skreddersy lånet slik at det passer din økonomi og livsstil.
 

Gå til steg 3

Steg 4:
Hvordan søker jeg om finansieringsbevis og boliglån?

Det er enkelt å fylle ut en søknad via nettet. Vil du heller kontakte oss, er det best å avtale tid på forhånd.

Gå til steg 4

Steg 5:
Visning, bud og bekreftelse på finansiering

Her gir vi deg noen tips i forhold til visning og bud, og forskjellen mellom de ulike eierformene.
 

Gå til steg 5

Steg 6:
Hva skjer etter jeg har fått lånet og kjøpt bolig?

Det er nå låneavtalen trer i kraft og du kan begynne på en ny fase i livet. Men når starter nedbetalingen og hva skjer hvis du mister inntekten din?

Gå til steg 6