Ordforklaringer og bankuttrykk i forbindelse med boligkjøp

Ordliste

Her får du en oversikt over vanlige ord og uttrykk som brukes i forbindelse med boligkjøp.

Aksjeleilighet

Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap. Boligaksjeselskapet eier igjen for eksempel en boligblokk. Man får bruksrett til leiligheten gjennom at vedtektene bestemmer at aksjen i aksjeselskapet ikke kan selges uten at «retten til boligen» selges med den spesifikke aksjen. Aksjeleiligheter ligner mye på borettslag, og er en etablert og trygg eierform. Det er ikke lenger lov å stifte nye boligaksjeselskaper, men eierformen henger igjen noen steder. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

NB! Selv om en ekte aksjeleilighet er en veletablert og trygg eierform bør man være obs på at det skal være en klar binding mellom aksje og retten til bolig i vedtektene. Er det ikke en klar binding så er det ikke en ekte aksjeleilighet og man bør holde seg langt unna!.

Annuitetslån

Et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er betalt tilbake. I starten er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Dermed er summen konstant så lenge renten ikke endrer seg. 

Avdrag

Hver måned betaler du et terminbeløp som består av avdrag, renter og termingebyr. Avdraget er den delen av tilbakebetalingen som reduserer selve lånebeløpet ditt.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet på boliglån vil si at du kun betaler renter og ikke avdrag på lånet til banken. Det månedlige beløpet du betaler på boliglånet ditt består av både renter og avdrag. Avdragene betaler ned selve gjelden din, og rentene er kostnaden du betaler til banken for å låne pengene.

Avhendingslova 

Avhendingslova (trådte i kraft 1. januar 2022) regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom ved frivillig salg. Alle tilstandsrapporter på boliger til salgs være i henhold til de nye reglene, for at selger skal oppfylle opplysningsplikten sin. Den nye loven innebærer også at det skal mindre til før noe kan kalles en mangel.

Les mer om loven ved boligsalg (avhendingslova)Åpnes i nytt vindu

Borettslag

Dette er et andelslag som gir andelseierne bruksrett til en av boligene. Du er andelseier, leier en leilighet av borettslaget og er i tillegg medeier i borettslaget. Vær obs på eventuelle særregler når det gjelder oppussing, forkjøpsrett og fellesgjeld. 

Bud

Bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til en pris du oppgir. Første bud må være skriftlig, mens eventuelle bud i ettertid kan gis per telefon til megler. Bud er bindende til akseptfristen går ut. Det vil si at du ikke kan trekke tilbake budet eller angre deg når bud først er gitt.  

Dokumentavgift 

En pålagt avgift du må betale til staten når du overtar som eier av en eiendom (selveier) og tinglyser dette i et offentlig register. Avgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen og det er kjøper som betaler denne avgiften. 

Vær obs på at kjøpesummen som fremgår i ditt finansieringsbevis også skal dekke dokumentavgiften og andre omkostninger. 

Etableringsgebyr

En engangssum du må betale for å få opprettet et lån.  

Fellesgjeld

Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Gjelden fordeles på hver boenhet og kommer i tillegg til kjøpesummen. Fellesgjelden nedbetales gjennom husleien. 

Når du skal kjøpe en bolig som har fellesgjeld må finansieringsbeviset ditt også kunne dekke fellesgjeld. 

Finansieringsbevis (Lånebevis\lånetilsagn)

En bekreftelse fra banken som sier hvor mye du kan kjøpe for. Det sier hvor mye du vil få i lån innenfor et avtalt beløp og hvor mye du har i egenkapital. Dette er viktig å ha før du blir med i en budrunde. Et finansieringsbevis varer i 6 måneder, er gratis og uforpliktende. 

Forkjøpsrett

Medlemmer i et borettslag eller boligbyggelag kan ha førsterett til å kjøpe boligen tilsvarende høyeste bud. Det er ikke alle borettslag som har denne ordningen. 

Heftelse

En form for avtale som setter en begrensning eller forbud, som for eksempel at du ikke kan bygge på boligen din eller bruke eiendommen til andre formål en det som står oppført. Slike avtaler er tinglyst, det vil si at de er oppført i et offentlig register, også kalt grunnboken. 

Heftelser kan være positive og negative og knyttet både til person og eiendom. Eksempelvis kan en ”fiskerett” være en positiv heftelse knyttet til personen som eier eiendommen, mens tillatelse til å kjøre på veien som går over naboens eiendom, er knyttet til eiendommen. En heftelse kan også omtales som en servitutt. 

Hjemmelshaver

Den/de som står som eier(e) av fast eiendom i grunnboken.

Kausjon/kausjonist

Kausjon stilles ofte som tilleggssikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. En kausjonist er en som garanterer for at du kan betale tilbake hele eller deler av lånet ditt. Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, er det kausjonisten som overtar dine forpliktelser i henhold til egen avtale med banken. 

Kausjon blir nesten ikke brukt lenger, det mange mener når de bruker ordet kausjon er faktisk realkausjon. Se under for forklaring av realkausjon.  

Realkausjonist

Har du for lite egenkapital til å kjøpe den boligen du ønsker, så kan en realkausjonist stille opp for deg med tilleggssikkerhet for lånet ditt. Banken krever da at realkausjonisten stiller noe konkret av betydelig verdi som sikkerhet for lånet du får. Som oftest er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel bolig, hytte osv. En realkausjonist garanterer for at du kan betale tilbake den delen av lånet ditt som han/hun har stilt sikkerhet for. 

Eksempel: 

Du mangler kr. 300.000,- i egenkapital for å kjøpe en leilighet til kr. 2.500.000,-. Foreldrene dine stiller opp som realkausjonister med sin hytte som tilleggssikkerhet for ditt lån. Banken tar da pant i hytta til dine foreldre på kr. 300.000,- for å dekke opp for manglende egenkapital. Ansvaret foreldrene dine har tatt på seg begrenser seg til de kr. 300.000,- pluss eventuelle påløpte renter og gebyrer ved lånet.

Medlåntaker

Medlåntakeren blir solidarisk ansvarlig for lånet sammen med hovedlåntakeren og begge har dermed et like stort ansvar for at lånet blir betalt tilbake. Det å bli medlåntaker innebærer et vesentlig større ansvar enn å kun bli realkausjonist fordi man blir ansvarlig for hele lånet.

Pant

Sikkerhet for et lån til eiendom. Det utstedes en panterett  (pantobligasjon) som viser at en slik avtale er inngått. 

Renter

Renter er hva det koster å ha et lån, og oppgis alltid i prosent. Man skiller mellom nominell og effektiv rente. 

Nominell vs effektiv rente

Nominell rente er den renten man må betale i året for å låne penger. Det er en prosentmessig størrelse som ganges med lånet. Betaler man for eksempel 3 % i årlig nominell rente på et lån som er på kr. 1.000.000,- vil man betale kr. 30.000,- i årlig nominelle renteutgifter. Sjekk alltid hva den effektive renten er.

Effektiv rente er den totale kostnaden du faktisk betaler for lånet i prosent. Effektiv rente er altså den nominelle renten pluss gebyrer. Betaler man for eksempel 3 % i årlig nominell rente på et lån som er på kr. 1.000.000,- i tillegg til kr. 5.000,- i årlige gebyrer så vil de totale kostnadene beløpe seg til kr. 35.000,- og den effektive renten blir dermed 3,5% (35.000/1.000.000).

Les mer om nominell og effektiv rente.

Sameie

Når to eller flere personer eier en bolig eller eiendom sammen. 

Samtykke lånedokumentasjon

Ved å gi samtykke for lånedokumentasjon gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til Nordea. Banken får opplysningene for å behandle søknaden om finansiering.
Les spørsmål og svar om Samtykke lånedokumentasjon 

Selveierbolig

Betegnelse på selveierleiligheter, eneboliger, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register som viser hvem som eier eiendommene og eventuelle heftelser. Husk at det påløper dokumentavgift ved kjøp av selveierbolig på 2,5 %.

Serielån

Et serielån er et lån med variable terminbeløp, hvor avdragene er de samme hver gang. Rentedelen synker etter hvert som lånet blir nedbetalt, og dermed vil terminbeløpet bli mindre og mindre. 

Solgt ’som den er’

Fra 1. januar 2022 ble det slutt på å selge med et "som den er"-forbehold. 

Terminbeløp

Hver måned må du betale avdrag, renter og termingebyr. Terminbeløpet er summen av dette, som du betaler hver måned.   

Termingebyr/månedsgebyr

Et gebyr i forbindelse med hver betaling. 

Tinglysning

Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom skal tinglyses. Opplysningene registreres i grunnboken. Formålet med tinglysning er å skape et rettsvern for rettigheter i fast eiendom. 

Tinglysningsgebyr

En avgift du må betale til staten for å registrere dokumenter/avtaler. Eksempel: Når du har kjøpt en selveierbolig må du betale gebyr for tinglysning av skjøte og panterett/pantobligasjon. Det er et gebyr per dokument. Spør banken / megler om du er usikker!  

Boligkjøp - oversikt over prosessen steg for steg

1. Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe bolig?

Få tips til hva du bør tenke på før du kjøper ny bolig. Ved å kartlegge behovene dine finner du ut hvilken boligtype og prisklasse som passer deg.

Gå til steg 1

2. Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne til boligkjøpet avhenger av din betjeningsevne. Lær deg mer om dette og hva som påvirker kostnadene på lånet.

Gå til steg 2

3. Hva er lurt å tenke på før jeg låner?

Før du tar opp boliglån, må du vite om du ønsker fast eller flytende rente og annuitetslån eller serielån. Her får du en rask gjennomgang av hva de ulike lånetypene innebærer.

Gå til steg 3

4. Hvordan søker jeg om finansieringsbevis og boliglån?

Få hjelp med søknadsprosessen, uansett om du ønsker å søke lån digitalt eller med hjelp av en rådgiver. Finn ut hva du må ha klart før du fyller ut søknadspapirene og er klar for kjøp av bolig.

Gå til steg 4

5. Visning, bud og bekreftelse på finansiering

Her gir vi deg noen tips i forhold til visning og bud, og mellom de ulike eierformene. Vi håper det vil hjelpe deg å gjøre et boligkjøp du er fornøyd med også i ettertid.

Gå til steg 5

6. Hva skjer etter jeg har fått lånet og kjøpt bolig?

Etter at du har kjøpt boligen trer låneavtalen i kraft og du kan begynne på en ny fase i livet. Men når starter nedbetalingen og hva skjer hvis du mister inntekten din?

Gå til steg 6