Hva er samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom samboere som sier noe om partenes økonomiske forhold. Her kan dere skrive ned deres felles forståelse av hvem som eier hvor mye av boligen og hvordan felles gjeld skal fordeles. Hvis en av dere har spyttet inn mer enn den andre i for eksempel oppussing, må det spesifiseres at vedkommende skal ha dette tilbake ved oppløsning av samboerskapet. 

Samboeravtalen bør også si noe om andre verdigjenstander dere eier, enten dere eier det sammen eller hver for dere.

Samboeravtalen gjør at dere kan bli enige om disse tingene nå, istedenfor å forsøke å få til en enighet etter et eventuelt samlivsbrudd. 

Hvorfor bør du opprette samboeravtale?

Alle samboerforhold tar slutt en dag. Enten fordi man går fra hverandre, fordi man gifter seg, eller fordi den ene eller begge dør. Når dette inntreffer er det svært nyttig å ha en avtale som sier noe om hvem som eier hva.

Samboeravtale gjør det også enklere å ha en felles forståelse av hvordan utgiftene skal fordeles underveis i samboerforholdet, noe som kan skape forutsigbarhet for begge parter. 

Det er overraskende mange par som ikke har laget samboeravtale, og bare tenkt at «Dette løser seg». Dessverre viser det seg ofte at partene ikke er så enige når det først oppstår et brudd. Det de var enige om før, kan ved bruddet oppleves som urimelig.  

Egenkapital, fordeling av lån og eierbrøk

Hvordan løser man det når den ene har skutt inn mer egenkapital i boligen enn den andre?

Dette er for mange den største utfordringen å finne en god løsning på, og problemstillingen blir mer og mer vanlig. Vi har valgt å dele våre samboeravtaler inn i tre mulige løsninger – dere må selv finne ut hvilken løsning som passer best for dere. 

1. Ulik egenkapital, lik fordeling av lån og ulik eierbrøk i boligen

For mange vil det være helt riktig å la eierbrøken gjenspeile hvor mye dere har bidratt økonomisk med ved anskaffelsen av boligen. 

Eksempel: Dere har kjøpt en bolig som, inkludert alle omkostninger, koster kr. 6 000 000. Part A har en egenkapital på kr. 1 400 000, og Part B har en egenkapital på kr. 200 000. Den resterende delen av boligen finansieres ved et felles låneopptak på kr. 4 400 000. Dette innebærer at part A har bidratt med kr. 3 600 000 (1 400 000 + 4 400 000/2), og part B har bidratt med 2 400 000 (200 000 + 4 400 000/2) til anskaffelsen av boligen. 

SpesifikasjonPart APart BTotalt
Egenkapital (kr)kr 1 400 000kr    200 000kr 1 600 000
Lån (kr)kr 2 200 000kr 2 200 000kr 4 400 000
Totaltkr 3 600 000kr 2 400 000kr 6 000 000
Eierandel bolig60%40%

Part A sitt bidrag på kr. 3 600 000 utgjør 60% av total kjøpesum, og Part B sitt bidrag utgjør 40% av total kjøpesum. 

En slik løsning vil gi en korrekt avkastning på investeringen hver av partene har gjort. En slik løsning fordrer også at man fordeler kostnadene knyttet til å eie boligen i samsvar med eierbrøken.

2. Ulik egenkapital, ulik fordeling av lån og lik eierbrøk i boligen

Mange par ønsker å eie likt, selv om de har ulik egenkapital. De ønsker også å bidra likt ved kjøpet av boligen. Det er ikke noe i veien for dette, den parten som har mindre i egenkapital vil da rett og slett bare ha en større del av lånet.  

Eksempel: Dere har kjøpt en bolig som, inkludert alle omkostninger, koster kr. 6 000 000. Den ene av dere (Part A) har en egenkapital på kr. 1 400 000, og den andre (Part B) har en egenkapital på kr. 200 000. Den resterende delen av boligen finansieres ved låneopptak på kr. 4 400 000. For at begge parter skal bidra likt til kjøpet av boligen, må begge bidra med kr. 3 000 000 ved anskaffelsen. Dette løses ved at de tar ansvar for den delen av lånet som mangler for at deres bidrag skal være 3 000 000. For Part As del, så vil dens andel av lånet være kr. 1 600 000, og for Parts Bs del vil andelen av lånet være kr. 2 800 000. på det viset har de bidratt likt til finansieringen av boligen. 

SpesifikasjonPart APart BTotalt
Egenkapital (kr)kr 1 400 000kr    200 000kr 1 600 000
Lån (kr)kr 1 600 000kr 2 800 000kr 4 400 000
Totaltkr 3 000 000kr 3 000 000kr 6 000 000
Fordeling av lån36%64%

Noen velger å løse dette ved å ta hvert sitt separate lån, og andre velger å løse det ved å ha ett felles lån, men betale inn i henhold til hver sin andel av lånet. Begge deler er gode løsninger, men om dere velger å skjevfordele ett felles lån, er det viktig at det fremkommer av en kontrakt at dere har en ulik intern fordeling av lånet. 

En slik løsning vil også gi en helt korrekt avkastning for investeringen hver av partene har gjort. Det kan være problematisk dersom den som da skal betale mer av lånet nå ender opp med å ha langt dårligere råd enn den som har en lavere andel av gjelden. Men for mange er dette en meget god løsning.

3. Ulik egenkapital, lik fordeling av lån og lik eierbrøk (50/50)

Mange ønsker å både eie likt, og dele felles lån likt, men allikevel sikre at den som har betalt inn mer i egenkapital skal få tilbake denne differansen ved et eventuelt brudd.   

Eksempel: Dere har kjøpt en bolig som, inkludert alle omkostninger, koster kr. 6 000 000. Den ene av dere (Part A) har en egenkapital på kr. 1 400 000, og den andre (Part B) har en egenkapital på kr. 200 000. Den resterende delen av boligen finansieres ved et felles låneopptak på kr. 4 400 000. Differansen i egenkapital er kr. 1 200 000. partene kan da avtale at ved et salg eller brudd, så skal begge parter få tilbake sin innskutte egenkapital, med tillegg av KPI, før den resterende netto salgssum deles likt mellom partene.  

SpesifikasjonPart APart BTotalt
Egenkapital (kr)kr 1 400 000kr    200 000kr 1 600 000
Lån (kr)kr 2 200 000kr 2 200 000kr 4 400 000
Totaltkr 3 600 000kr 2 400 000kr 6 000 000
Eierandel bolig50%50%

Denne løsningen passer også svært godt for de som vet at de kommer til å gjøre fremtidige investeringer i boligen, og at det vil være ulikt hvor mye de har anledning til å bidra økonomisk til dette. 

Hva med arv og testament?

For de aller fleste samboere er det aktuelt å iallfall se litt på hvem som arver hva når den ene faller fra. Spesielt viktig er dette for samboere med felles barn! Det er allikevel slik at man ikke kan bestemme arvefordelingen i en samboeravtale. Dette må inn i et testament, som er det eneste gyldige dokumentet for fordeling av arv.

Kan jeg lage samboeravtale selv uten advokatbistand?

Ja, det kan du! Noen ganger kan det allikevel være greit å få juridisk bistand. Vi kan anbefale deg å ta kontakt med Legal 24. Som kunde i Nordea vil du få rabatterte priser på juridisk bistand der. Dersom du er Premium-kunde, så kan våre jurister bistå deg.  

For de fleste av oss så er det tilstrekkelig å få ned på papiret den enigheten man har kommet frem til. Det er ingen formkrav til en samboeravtale, men den bør dateres og signeres av begge parter. 

I disse tilfellene vil det være helt tilstrekkelig å fylle ut vår mal, hvor dere tar stilling til hvilke løsninger og fordelinger dere ønsker, samt at det for verdifulle eiendeler blir presisert om de er i eneeie eller sameie. 

Mange innser at det kan være lurt å opprette en samboeravtale,  men ikke alle vet hvordan man bør man gå frem for å gjøre det. Her får du en innføring: 

Lag samboeravtale selv

Ved å klikke på dokumentet under får dere tilgang til en mal på samboeravtale, og dere kan lage deres egen. Dokumentet kan fylles ut digitalt (du må lagre det først), eller skrives ut og fylles ut for hånd. Les også veiledningen du finner i boksen ved siden av.

Hjelp og veiledning

Samboeravtalen du skal fylle ut er en mal. Det er flere steder dere må fylle ut selv, og også ta stilling til hvilke løsninger dere ønsker. I denne veiledningen finner du nærmere forklaringer på hva de ulike alternativene betyr. 

Det er viktig at du leser og bruker veiledningen under. 

Hva trenger jeg for å lage samboeravtale?

  1. Snakk med samboeren din om det å lage en samboeravtale, og hvilke løsninger dere begge kunne tenke dere.
  2. Print ut veiledning og samboeravtale, og i fellesskap finner dere hvilke løsninger som er riktige for dere.
  3. Print ut og signer avtalen når dere har blitt enige om de ulike løsningen.

Oppbevaring og kopi av signert dokument

Når samboeravtalen er ferdig utfylt og signert er det viktig at dere oppbevarer den på et godt sted. Vi vil også anbefale å ta elektroniske kopier av det signerte dokumentet, typisk ved å ta bilder av alle sider, og lagre dette.

Det er dessverre ingen offentlige ordninger for tinglysing eller oppbevaring av samboeravtalen, og det er derfor viktig at dere oppbevarer den på et sted dere finner den igjen dersom det skulle være nødvendig senere.

Boliglån

Trenger du å låne til kjøp av bolig eller til oppussing?

Les mer om boliglån

Forsikringer

Det kan være betryggende å ha forsikringer, og noen er mer nødvendig enn andre.

Les mer om forsikringer

Forbrukslån

Planer om å pusse opp hjemme, men trangt budsjett? Lån opptil kr 500 000 til hva du vil uten sikkerhet.

Les mer om forbrukslån