Nyttig å vite om fondskalkulator og sparing

  • Resultatet i kalkulatoren oppgis i dagens kroneverdi ved at kalkulatoren trekker fra en inflasjon på 2 %. Skatteeffekt er ikke hensyntatt i utregningen.
  • Oslo Børs OSEFX har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,70 % i perioden 1/1-2014 til 31/12-2023.  

Hvorfor gjøre beregninger med sparekalkulator fond?

De ulike fondstypene har ulik sammensetning av aksjer og renter, og forventet avkastning og risiko avhenger av hvor stor andel av fondet som består av aksjer. 

Lavest på avkastningsskalaen finner du rente- og obligasjonsfond. Deretter øker forventet avkastning og risiko i takt med aksjeandelen i porteføljen. Øverst på avkastningsskalaen finner du aksjefond hvor porteføljen kun består av aksjer. Hvor stor aksjeandel som kan passe deg er avhengig av din risikoprofil og sparehorisont. 

Kom i gang med fondssparing

Fondsvelgeren og spareroboten Nora hjelper deg i gang med sparingen i løpet av få minutter.

Start sparing

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Viktig informasjon

Sparekalkulatoren for fond er kun ment som et verktøy for å illustrere hvor mye sparepengene kan vokse basert på de parametere du selv skriver inn.