Generelt om angrerett for finansielle tjenester

Etter finansavtaleloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Forbrukere har alltid angrerett ved inngåelse av kredittavtale og kausjonsavtale (dvs. uavhengig av salgssted), med noen få unntak.

Med finansiell tjeneste menes enhver tjeneste som har karakter av bank-, kreditt-, forsikrings-, individuell pensjons-, investerings- eller betalingstjeneste. Typiske eksempler er kontoavtaler, rammeavtale om betalingsformidling, låneavtaler, kausjonsavtaler, livs- og skadeforsikringsprodukter osv.

Med tjenesteyter menes den som yter en finansiell tjeneste (f.eks. en bank eller et forsikringsselskap).

Med fjernsalg menes avtaler som inngås helt uten at du og bankens/foretakets representant møtes ansikt til ansikt, f.eks. avtaler inngått på nett, ved e-post, telefon, fax, SMS eller ved vanlig post. Men for å regnes som fjernsalg etter loven må tjenesteyter både ha tilrettelagt for, og markedsført, slikt fjernsalg som er benyttet.

Med avtaler inngått utenfor fast utsalgssted menes f.eks. avtaler inngått på messer, på gaten osv. Også avtaler inngått hjemme hos deg faller inn under loven, men bare dersom bankens/foretakets representant kommer dit uten at du uttrykkelig har bedt om det eller det inngås avtaler utenfor det du tenkte på da du ba tjenesteyter om å komme hjem til deg.

Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angreretten bare på den innledende rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende betalingsoppdragene via nettbanken.

Ved fjernsalg er det ikke angrerett:

  • for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden (f eks fastrentelån, veksling av valuta, aksjer, Angrerett ved fjernsalg herunder Fondskonto og individuell pensjonssparing (IPS)). 
  • for avtaler som etter forbrukerens uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før forbrukeren utøver sin angrerett (for eksempel en betalingsoverføring).

Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler, f eks Boligsparing for ungdom (BSU) og Individuelle Pensjonsspareavtaler (IPS). Dersom du benytter angreretten på en slik avtale, vil du selvsagt ikke kunne kreve fradrag for innskuddet. Tilsvarende gjelder for lån: Bruker du angreretten, vil du ikke kunne kreve skattemessig fradrag for annet enn eventuelle netto betalte renter samt for etableringsgebyr o.l.

Fristen, og utgangspunktet for fristen

Angrefristen er som hovedregel 14 dager. Ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler (IPS) er fristen likevel 30 dager. 

Fristen løper fra den dagen avtalen inngås, eller fra den dagen du har mottatt avtalevilkår og alle opplysninger som kreves etter finansavtaleloven.

Oppgjør ved bruk av angreretten

Angrerett ved fjernsalg

Hvis du benytter deg av angreretten på en fjernsalgsavtale, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen er helt eller delvis oppfylt, må du tilbakeføre til tjenesteyter det du har mottatt. Det må du gjøre innen 30 dager etter at du har sendt meldingen om bruk av angreretten.

På samme måte må tjenesteyter betale tilbake det vederlaget du har betalt, for selve tjenesten. Tjenesteyters etableringsgebyr, depotgebyr o l vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt gjennom tjenesteyter men til andre, f eks til takstmann, tinglysingsgebyr og lignende. Tjenesteyter må tilbakebetale vederlaget som nevnt innen 30 dager etter at tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten.

Angrerett ved salg utenfor fast utsalgssted

Dersom du benytter angreretten på en avtale inngått utenfor tjenesteyters faste utsalgssted, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakeføring. Tjenesteyter må tilbakebetale det du har betalt innen 14 dager fra tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten. Deretter må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du har mottatt som ledd i avtalen, innen rimelig tid. Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder penger, har tjenesteyter rett til å foreta nettooppgjør.

Angrerett ved kredittavtaler

Dersom du benytter angreretten på en kredittavtale, må du uten unødig opphold og senest innen 30 dager tilbakebetale kredittbeløpet og nominell rente påløpt til og med betalingsdagen.

Tjenesteyter kan kreve kompensasjon for kostnader som er betalt til offentlige myndigheter og som ikke kan kreves tilbake. 

Eventuelle tilleggsytelser som er avtalt i tilknytning til kredittavtalen, vil ikke være bindende for deg dersom du benytter deg av angreretten.

Følgene av ikke å bruke angreretten

Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at for en rekke avtaler vil du likevel ha adgang til å si opp avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angreretten. Etter finansavtaleloven gjelder dette bl.a for låneavtaler, for de fleste innskuddsavtaler og for rammeavtaler om betalingsformidling. Etter forsikringsavtaleloven gjelder særskilte regler om oppsigelse og flytting av produktet. Det kan gjelde spesielle vilkår. Spør nærmere hos tjenesteyter.

Dette er en kortfattet og litt forenklet orientering. De fulle reglene finner du i finansavtaleloven.