Generelt om angrerett for finansielle tjenester

Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted.

Med finansiell tjeneste menes etter angrerettloven enhver tjeneste som har karakter av bank-, kreditt-, forsikrings-, individuell pensjons-, investerings- eller betalingstjeneste. Typiske eksempler er kontoavtaler, rammeavtale om betalingsformidling, låneavtaler, kausjonsavtaler, livs- og skadeforsikringsprodukter osv.

Med tjenesteyter menes den som yter en finansiell tjeneste (f.eks. en bank eller et forsikringsselskap).

Med fjernsalg menes avtaler som inngås helt uten at du og bankens/foretakets representant møtes ansikt til ansikt, f.eks. avtaler inngått på nett, ved e-post, telefon, fax, SMS eller ved vanlig post. Men for å regnes som fjernsalg etter loven må tjenesteyter både ha tilrettelagt for, og markedsført, slikt fjernsalg som er benyttet.

Med avtaler inngått utenfor fast utsalgssted menes f.eks. avtaler inngått på messer, på gaten osv. Også avtaler inngått hjemme hos deg faller inn under loven, men bare dersom bankens/foretakets representant kommer dit uten at du uttrykkelig har bedt om det eller det inngås avtaler utenfor det du tenkte på da du ba tjenesteyter om å komme hjem til deg.

Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angrerettloven bare på den innledende rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende betalingsoppdragene via nettbanken.

Ved fjernsalg er det ikke angrerett:

  • for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden (f eks fastrentelån, veksling av valuta, aksjer, Angrerett ved fjernsalg herunder unit linked, mv). 
  • for forsikringsavtaler med kortere varighet enn én måned,
  • for avtaler som etter forbrukerens uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før forbrukeren utøver sin angrerett (for eksempel en betalingsoverføring),
  • for kreditt som er sikret ved pant i fast eiendom eller i rettighet knyttet til fast eiendom (f eks borettslag-enheter).

Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler, f eks Boligsparing for ungdom (BSU) og Individuell Pensjonsspareavtale (IPA). Dersom du benytter angreretten på en slik avtale, vil du selvsagt ikke kunne kreve fradrag for innskuddet. Tilsvarende gjelder for lån: Bruker du angreretten, vil du ikke kunne kreve skattemessig fradrag for annet enn eventuelle netto betalte renter samt for etableringsgebyr o.l.

Fristen, og utgangspunktet for fristen

Angrefristen er som hovedregel 14 dager. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler (IPA) er fristen likevel 30 dager. Salg utenfor fast utsalgssted av livsforsikring og IPA følger hovedregelen om 14 dagers angrefrist.

Fristen regnes fra det tidspunkt avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever, og på den måten angrerettloven krever. Angrerettloven angir i § 7 a hvilke forhåndsopplysninger som skal gis ved fjernsalg. Du kan få opplysninger om loven om du henvender deg til tjenesteyter, Forbrukerrådet på tlf 815 58 200 eller Internettadresse: forbrukerportalen.noÅpnes i nytt vindu, eller du kan lese den på lovdata.noÅpnes i nytt vindu.

Dersom du foretar flere separate transaksjoner av samme type med mindre enn ett års mellomrom, uten at det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten ovenfor bare for den første transaksjonen.

Ved fjernsalg krever angrerettloven § 9 a i tillegg at tjenesteyter sender deg de fullstendige avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd. Hvis avtalen inngås på din oppfordring, og det brukes en fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi avtalevilkår og forhåndsopplysninger før avtaleinngåelsen, skal tjenesteyter oppfylle sine forpliktelser straks etter at avtalen er inngått.

Forhåndsopplysninger og avtalevilkår skal gis skriftlig på papir eller et annet varig medium som du rår over. Med varig medium menes bl a at tjenesteyter ikke skal ha mulighet til senere å endre innholdet. Eksempel på varig medium kan være e-post.

Ved salg utenfor fast utsalgssted krever angrerettloven at tjenesteyter gir deg de opplysningene som er nevnt i angrerettloven § 7 a bokstav j) og k), på et varig medium som du rår over.

Oppgjør ved bruk av angreretten

Angrerett ved fjernsalg

Hvis du benytter deg av angreretten på en fjernsalgsavtale, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen er helt eller delvis oppfylt, må du tilbakeføre til tjenesteyter det du har mottatt. Det må du gjøre innen 30 dager etter at du har sendt meldingen om bruk av angreretten.

På samme måte må tjenesteyter betale tilbake det vederlaget du har betalt, for selve tjenesten. Tjenesteyters etableringsgebyr, depotgebyr o l vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt gjennom tjenesteyter men til andre, f eks til takstmann, tinglysingsgebyr og lignende. Tjenesteyter må tilbakebetale vederlaget som nevnt innen 30 dager etter at tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten.

Dersom du har inngått en fjernsalgsavtale og uttrykkelig bedt om at avtalen påbegynnes før angreretten utløper, kan tjenesteyter kreve vederlag for den tiden du har benyttet den finansielle tjenesten. Vederlaget må stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse.

Angrerett ved salg utenfor fast utsalgssted

Dersom du benytter angreretten på en avtale inngått utenfor tjenesteyters faste utsalgssted, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakeføring. Tjenesteyter må tilbakebetale det du har betalt innen 14 dager fra tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten. Deretter må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du har mottatt som ledd i avtalen, innen rimelig tid. Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder penger, har tjenesteyter rett til å foreta nettooppgjør.

Følgene av ikke å bruke angreretten

Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at for en rekke avtaler vil du likevel ha adgang til å si opp avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettloven. Etter finansavtaleloven gjelder det bl.a for låneavtaler, for de fleste innskuddsavtaler og for rammeavtaler om betalingsformidling. Etter forsikringsavtaleloven gjelder særskilte regler om oppsigelse og flytting av produktet. Det kan gjelde spesielle vilkår Spør nærmere hos tjenesteyter.

Dette er en kortfattet og litt forenklet orientering. De fulle reglene finner du i angrerettloven.