Angrerett ved fjernsalg

Viktig og nyttig informasjon til deg som sparer i fond

I følge Lov om angrerett må du som kunde ha satt deg inn i nedenstående informasjon.

Angrerett gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyteren ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Følgelig foreligger det ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Øvrig opplysningsplikt i henhold til krav fra Lov om angrerett:

Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds, Norwegian Branch
Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Kontoradresse: Essendrops gt. 7, Majorstuen, 0368 Oslo
Telefon: Kundeservice 232 06001
Telefax: 22 48 46 03
Organisasjonsnummer: 912651045

Nordea Funds, Norwegian Branch har som hovedaktivitet å drive forvaltning av verdipapirfond og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Forvaltningen av fondene, kontakten med forbrukere og fjernsalg av fondsandeler er underlagt norsk lovgivning.

Tegnings- og innløsningsblanketter, samt fondenes vedtekter og prospekt, forefinnes på norsk. Kommunikasjon med fondenes andelseiere vil skje på norsk.

Risiko

Investering i verdipapirfond medfører risiko.

Risikoen er først og fremst knyttet til verdisvingninger i de underliggende verdipapirer som fondene investerer i. Disse svingninger ligger utenfor Nordea Funds, Norwegian Branch sin kontroll. Risikoen vil være størst i aksjefond og minst i pengemarkedsfond. Basert på historiske observasjoner vil svingningene i verdipapirer jevne seg ut.

Historisk avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kostnader

Ved investering i fond påløper det kostnader ved tegning og innløsning.

Nordea Funds, Norwegian Branch vil som forvalter av angjeldende fond belaste fondet med en årlig forvaltningsprovisjon. Provisjonen beregnes daglig av fondets verdi og belastes fondet på daglig basis. Fullstendig oversikt over kostnader og gebyrer for hvert enkelt fond finner du her.

Innløsning

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter.

Krav om innløsning må fremsettes skriftlig, muntlig pr. telefon (kun hvis skriftlig fullmakt fra kunde foreligger) eller elektronisk. Tegning og innløsning av andeler fåes utført ved å kontakte Nordea Funds, Norwegian Branch, Nordea Bank Abp, filial i Norge og andre med særskilt tillatelse. Betaling eller oppgjør vil foregå innen nærmere definerte tidsrom for det enkelte fond, vanligvis 1 til 3 bankdager. Se nærmere informasjon om ordrefrister.

Klage

Nordea Funds, Norwegian Branch er tilsluttet Bankklagenemnda, som behandler eventuelle tvister mellom forvaltningsselskapet og forbrukere.

 For at Bankklagenemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først klage til Nordea Funds, Norwegian Branch, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Vil forbrukeren ha saken behandlet av Bankklagenemnda, må forbrukeren deretter sende inn en skriftlig klage hvor det fremgår hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Dokumenter som har betydning for saken må vedlegges. Behandlingen i Bankklagenemnda er gebyrfri.