Disclaimer og viktig informasjon

Om Nordea Investment Center

Nordea gir anbefalinger til privatkunder, samt små- og mellomstore bedrifter om investeringsstrategi og konkrete investeringsforslag. Anbefalingene inkluderer aktivaallokering og konkrete investeringer i nasjonale, nordiske og internasjonale aksjer, obligasjoner og tilsvarende verdipapirer. For å betjene deg som investor på en best mulig måte har vi samlet all analyse- og strategikompetanse i en felles enhet – Nordea Investment Center.

Publikasjonens eller rapportens opprinnelse

Denne publikasjonen eller rapporten er utarbeidet av:

  • Nordea Bank Abp, filial i Sverige
  • Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
  • Nordea Bank Abp og
  • Nordea Bank Abp, filial i Norge (Sammen kalt “selskaper i konsernet” representert ved Nordea Investment Center.)

Selskapene i konsernet er underlagt tilsyn av finanstilsynene i de respektive landene.

Innholdet i publikasjonen eller rapporten

Meningene eller forslagene til Nordea Investment Center kan avvike fra anbefalinger eller meninger gitt av Nordea Markets (en enhet av selskaper i konsernet) eller andre avdelinger eller selskaper i Nordea-konsernet eller av Standard & Poor’s. Dette kan skyldes forskjellige tidshorisonter, metodevalg, sammenhenger eller andre faktorer.

Vurderinger og kursmål baseres på en eller flere vurderingsmetoder, for eksempel kontantstrømanalyser, bruk av multipler, tekniske analyser av underliggende markedsbevegelser kombinert med vurderinger av markedssituasjonen og tidshorisonten. Viktige forutsetninger for estimater, kursmål og fremtidsutsikter i analyser som er sitert eller gjengitt, fremgår av analysematerialet til de nevnte kildene. Publiseringsdato fremgår av det analysematerialet som nevnes eller gjengis. Meninger og estimater kan bli oppdatert i senere versjoner av publikasjonen eller rapporten, forutsatt at vedkommende selskap/utsteder omtales på nytt i slike senere versjoner av publikasjonen eller rapporten.

Denne publikasjonen eller rapporten er ikke gjennomgått av utstederne av de finansielle instrumentene som nevnes i publikasjonen eller rapporten før den ble offentliggjort.

Publikasjonens eller rapportens gyldighet

Alle meninger og estimater i denne publikasjonen eller rapporten, uavhengig av kilde, er gitt i god tro, gjelder kun på dato for denne publikasjonen eller rapporten og kan endres uten varsel. 

Ingen investerings- eller skatteråd

Publikasjonen eller rapporten er bare ment å gi generell og foreløpig informasjon til investorer og må ikke tolkes som et grunnlag for en investeringsbeslutning. 

Publikasjonen eller rapporten er bare ment å gi generell og foreløpig informasjon til investorer og er ingen anbefaling om bestemte finansielle instrumenter eller strategier. Publikasjonen eller rapporten gir ikke individuelt tilpassede investeringsråd og tar ikke hensyn til din økonomiske situasjon, dine eiendeler eller din gjeld, din investeringskunnskap og erfaring, dine investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller dine preferanser.

Som investor må du spesielt passe på at investeringen egner seg i forhold til din økonomiske og skattemessige situasjon og investeringsformål. Investor bærer risikoen for alle tap i forbindelse med investeringen.

Før du handler ifølge opplysningene i denne publikasjonen eller rapporten, anbefales det at du konsulterer din økonomiske rådgiver.

Før du handler etter opplysningene i denne publikasjonen eller rapporten, anbefales det at du rådfører deg med din økonomiske rådgiver. Informasjonen i denne rapporten innebærer ingen råd om de skattemessige konsekvensene av å ta en bestemt investeringsbeslutning. Investor må foreta sin egen vurdering av skattemessige konsekvenser og avkastning på investeringen

Kilder

Denne publikasjonen eller rapporten kan være basert på og inneholde informasjon, som for eksempel meninger, anbefalinger, estimater, kursmål og verdivurderinger, som stammer fra: 

  •  Nordea Investment Centers strateger
  •  offentlig tilgjengelig informasjon
  •  informasjon fra andre avdelinger eller selskaper i Nordea-konsernet
  •  Nordea Markets
  •  Standard & Poor's, eller
  •  andre navngitte kilder.

I den grad denne publikasjonen eller rapporten er basert på eller inneholder informasjon som stammer fra andre kilder (“andre kilder”) enn Nordea Investment Center (”ekstern informasjon”), har Nordea Investment Center ansett de andre kildene som pålitelige, men verken selskapene i Nordea-konsernet, Nordea Markets, Standard & Poor’s eller andre forbundet med eller tilknyttet til dem, eller andre personer garanterer for nøyaktigheten, tilstrekkeligheten eller fullstendigheten av den eksterne informasjonen.

Oppfattelsen av vurderinger eller anbefalinger som for eksempel Kjøp eller Selg eller lignende uttrykk kan variere, og definisjonen vises derfor i analysematerialet eller på nettsiden til hver navngitte kilde. 

Informasjon om strukturen, tidshorisonten og distribueringen, osv. av anbefalingene til Nordea Markets finnes på www.nordea.comÅpnes i nytt vindu.

Ansvarsbegrensning

Enheter i Nordea-konsernet, Nordea Markets, Standard & Poor's eller andre selskaper forbundet eller tilknyttet dem tar ikke på seg ansvar for investerings-, salgs- eller innløsningsbeslutninger som investor tar på grunnlag av denne publikasjonen eller rapporten. Enheter i Nordea-konsernet, Nordea, Markets, Standard & Poor's og andre selskaper forbundet eller tilknyttet dem har ikke erstatningsansvar for direkte, indirekte, tilfeldig, spesial- eller konsekvenstap som skyldes informasjonen i publikasjonen eller rapporten uansett om slik erstatning kunne forutsees eller ikke.

Informasjon om risiko

Risikoen forbundet med investering i visse finansielle instrumenter, inklusive dem som er nevnt i dette dokumentet, er generelt høy, fordi markedsverdien er eksponert mot mange forskjellige faktorer som selskapets drifts- og finansielle forhold, vekstutsikter, renteendringer, økonomiske og politiske forhold, valutakurser, endringer i stemningen i markedet, osv. 

Når en investering eller et verdipapir er i en annen valuta enn investorens basisvaluta, kan endringer i valutakursene ha en negativ innvirkning på verdien, kursen eller avkastningen på investeringen. 

Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater. Estimater om fremtidig resultat er basert på forutsetninger som kanskje ikke realiseres. Ved investering i enkeltaksjer kan investor tape hele eller deler av sine investeringer.

Interessemotsetninger

Selskaper i Nordea-konsernet, tilknyttede selskaper eller medarbeidere i selskaper i Nordea-konsernet kan utføre tjenester for, motta forretninger fra, ha langsiktige eller kortsiktige posisjoner i, eller på annen måte ha interesser i investeringene (inklusive derivater) til selskaper nevnt i publikasjonen eller rapporten.

For å begrense mulige interessemotsetninger og hindre misbruk av innsideinformasjon, er rådgiverne eller strategene i Nordea Investment Center underlagt interne etiske retningslinjer, retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon og ikke-offentlig analysemateriale, for kontakt med andre enheter i konsernselskapene og for personlige transaksjoner. De interne reglene er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og relevante bransjestandarder.

Hensikten med de interne reglene er blant annet å sikre at ingen rådgivere eller strateger misbruker eller forårsaker at andre misbruker konfidensiell informasjon. Det er Investment Centers policy at det ikke skal være noen forbindelse mellom inntekter fra kapitalmarkedsaktiviteter og de enkelte rådgivernes eller strategenes godtgjørelser. 

Selskapene i Nordea-konsernet er medlemmer av fondsmeglerforbundene i de landene hvor selskapene i Nordea-konsernet har sine hovedkontorer. De interne reglene er utarbeidet i overensstemmelse med anbefalingene til fondsmeglerforbundene. Dette materialet er utformet i henhold til Nordeas retningslinjer for interessemotsetninger, som finnes på: www.nordea.com/mifidÅpnes i nytt vindu

Viktig informasjon av interesse for dette analysematerialet ligger her Åpnes i nytt vindu

Distribusjon

Dette materiale er ikke et tilbud om tjenester til kunder i noen jurisdiksjon, hvor Konsernselskapene eller andre avdelinger/enheter-/selskaper i Nordea konsernet ikke har den eller de nødvendige lisenser til å utøve denne virksomheten. 

Verdipapirene det refereres til i denne publikasjonen eller rapporten er muligens ikke tilgjengelig for salg i alle land. Denne analysen er ikke beregnet på og skal ikke distribueres til personkunder i Storbritannia eller USA.

Denne publikasjonen eller rapporten kan distribueres av Nordea Bank Luxembourg S.A., 562, rue de Neudorf, L-2015 Luxembourg som er underlagt Commission de Surveillance du Secteur Financiers tilsyn www.cssf.luÅpnes i nytt vindu

Denne publikasjonen eller rapporten kan distribueres av Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich som er underlagt Swiss Financial Market Supervisory Authoritys tilsyn, www.finma.ch Åpnes i nytt vindu

Denne publikasjonen eller rapporten kan distribueres av Nordea Bank S.A., Singapore Branch som er underlagt Monetary Authority of Singapore sitt tilsyn, www.mas.gov.sgÅpnes i nytt vindu. Dette materialet er forbeholdt og må alene distribueres til akkrediterte investorer, profesjonelle investorer og institusjonelle investorer i Singapore. 

NavnNordea Bank Abp, filial i Sverige
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, FinlandNordea Bank AbpNordea Bank Abp, filial i Norge
Adresse

Smålandsgatan 17 
SE-105 71 Stockholm
Sverige

Strandgade 3 
(PO Box 850)
DK-0900 Copenhagen C
Danmark
Satamaradankatu 5,
Helsinki
FI-00020 Nordea
Finland
Essendrops gate 7
PO Box 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norge
Telefon+46 8 614 7000+45 3333 3333+358 9 1651+47 2248 5000
Faks+468534 91160+45 3333 1520+358 91659710+47 2256 8650
Org. nr.516406-0120259921802858394-9920058817