Skatteregler for fond

Gevinstbeskatning for aksjefond

Sparing i aksjefond gir deg delvis skattefri avkastning og skatteutsettelse.


Skjermingsfradraget gjør at deler av avkastningen i aksjefond er skattefri for privatpersoner. Dvs. at man i 2023 betaler 37,84 % skatt på avkastning som overstiger skjermingsfradraget. Skatten betales først når man selger fondsandelene. Et fondsbytte anses som et salg. Du kan trekke fra et realisert kurstap etter samme skattesats.

Gevinstbeskatning for rentefond

Sparing i norskregistrerte rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) medfører beskatning av skattepliktig løpende avkastning.

Denne beskattes årlig med 22 %, mens kursgevinst/tap på fondsandelen først beskattes ved salg. Skattesatsen er 22 %.

Utenlandske rentefond

Nordea markedsfører også rentefond som er registrert i utlandet. Disse vil bli skattlagt i henhold til registreringslandets gjeldende skatteregler.

Gevinstbeskatning for kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er fond som har både en aksjedel og en rentedel (mellom 20-80%).

Aksjedelen av avkastningen beskattes som aksjegevinst, dvs med 37,84 % skatt på avkastning som overstiger skjermingsfradraget, og rentedelen av gevinsten beskattes med 22 %. Nordeas kombinasjonsfond er ikke utdelende slik at andelseieren ikke beskattes før ved salg. Du får kun skjermingsfradrag for aksjedelen av fondet.

Formuesbeskatning

Ligningsverdien for aksjefond er 80 % av markedsverdien pr. 31.12. 

Ligningsverdien for rentefond er 100 % av markedsverdien pr. 31.12

Ligningsverdien for kombinasjonsfond er 100% av markedsverdien pr. 31.12. for rentedelen, og 80 % for aksjedelen.