Skatteregler ved uttak fra Fondskonto

Med Fondskonto får du utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger fra kontoen. Du kan også bytte fond eller risikonivå uten at det påløper skatt.

Skatteregler

Den skattepliktige avkastningen deles i skatt på aksjer og skatt på renter:

  • Aksjeavkastning (skattesats 37,84 %)
  • Renteavkastning (skattesats 22 %)

Avkastningen fra aksjedelen av din Fondskonto får beregnet et skjermingsfradrag, slik at deler av denne avkastningen blir skattefri. I tillegg får andelen av din Fondskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det vil si at kun 80 % av aksjeandelen av din Fondskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Fondskonto?

Ved første øyekast kan dette se ut som en skjerpet beskatning av Fondskonto.

Regner vi på det, ser vi imidlertid at verdien av skjermingsfradraget i mange tilfeller oppveier over tid den høyere skattesatsen ved normal forventet avkastning på aksjefond (ca. 5 % over bankrenten).

Fondskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte fond eller risikonivå uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjefond og rentefond. Nordea Liv rapporterer årlig nødvendige opplysninger til skattemyndighetene for deg.

Hvordan beregnes aksjeandelen?

Hvor stor andel som regnes som aksjeavkastning og renteavkastning, avhenger av hvordan sparepengene er plassert 1. januar hvert år: 

  • Har du en samlet aksjeandel på Fondskontoen som er større enn 80 %, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt 
  • Har du mindre enn 20 % aksjeandel på Fondskontoen, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt 
  • Når aksjeandelen på Fondskontoen er mellom 20 % og 80 %, blir avkastningen delt opp i en del som skattlegges som aksjeinntekt og en del som skattlegges som renteinntekt

Det er gjennomsnittlig aksjeandel (målt 1. januar hvert år), som legges til grunn for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen. Dette beregnes fra og med 1. januar 2019. Hvordan pengene har vært investert før 2019 har ikke betydning. Ved beregning av formueskatt skal faktisk aksjeandel per 1.1 i rapporteringsåret legges til grunn.

Hvordan beregnes skjermingsfradraget?

For den delen av Fondskontoen som er investert i aksjer, beregnes det årlig et skjermingsfradrag.

For å bergene skjermingsfradraget trenger vi informasjon om skjermingsgrunnlag og skjermingsrenten.

Skjermingsgrunnlag = Skattfritt (innbetalt) beløp på Fondskontoen * Aksjeandel 1. januar

Eksempel:
Skattefritt beløp = 100 000 kroner
Beregnet aksjeandel = 70 %
Skjermingsgrunnlag = 70 000 kroner (100 000 * 70 %)

Skjermingsgrunnlag skal beregnes på grunnlag av aksjeandelen ved årets begynnelse (1. januar) og skattefritt beløp ved årets slutt (31. desember). Det tilordnes derfor ikke skjermingsfradrag for midler som er tatt ut fra Fondskonto i løpet av året. 

Skjermingsfradrag beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten. 

Skjermingsrenten skal tilsvare en risikofri markedsrente. Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og publiseres på hjemmesidene til Skatteetaten.

Eksempel:
Skjermingsrente 0,8 % (Tilsvarer skjermingsrenten for 2018)
Skjermingsfradrag = 560 kroner (70 000 * 0,8 %)

Ved uttak fra Fondskontoen i dette eksempelet, vil dermed 560 kroner av avkastningen være skattefri. Dersom det ett år ikke foretas noen uttak eller opphør fra fondskontoen, vil hele skjermingsfradraget bli videreført og gjøre neste års skjermingsgrunnlag høyere. 

Ubenyttet skjermingsfradrag lagres på Fondskontoen, og benyttes først ved uttak fra avtalen. Skjermingsfradrag på Fondskonto skal beregnes første gang i januar 2020 (for inntektsåret 2019). Ved uttak fra Fondskonto i 2019 vil det derfor ikke beregnes skjermingsfradrag.