Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Endring i skattesats ved uttak fra Fondskonto

Med Fondskonto får du utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger fra kontoen. Du kan også bytte fond eller risikonivå uten at det påløper skatt. Først ved uttak beskattes avkastningen som alminnelig inntekt (23 %). Fra 1. januar 2019 endres skattereglene. Dette fordi myndighetene ønsker at samme type investeringer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Fondskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond.

De nye skattereglene

Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen i to deler:

  • Aksjeavkastning (skattesats 30,59 %)
  • Renteavkastning (skattesats 23 %)

Avkastningen fra aksjedelen av din avkastning får beregnet et skjermingsfradrag, slik at deler av denne avkastningen blir skattefri. I tillegg får andelen av din Fondskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det vil si at kun 80 % av aksjeandelen av din Fondskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Fondskonto?

Ved første øyekast kan dette se ut som en skjerpet beskatning av Fondskonto.

Regner vi på det, ser vi imidlertid at verdien av skjermingsfradraget i mange tilfeller oppveier over tid den høyere skattesatsen ved normal forventet avkastning på aksjefond (ca. 5 % over bankrenten). 

Denne endringen trenger derfor ikke utgjøre den store forskjellen fra dagens regler. Fondskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte fond eller risikonivå uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjefond og rentefond. Nordea Liv rapporterer årlig nødvendige opplysninger til skattemyndighetene for deg.

Hva bør jeg gjøre nå?

Hvis du ser for deg å fortsette Fondskonto-sparingen som før, og ikke planlegger større uttak fra Fondskontoen de nærmeste årene, er utgangspunktet at du ikke trenger å gjøre noe spesielt som følge av endringene.

Hvis du derimot har konkrete planer om uttak nå eller i løpet av de nærmeste årene, kan det lønne seg å realisere en gevinst i 2018 til gammel skattesats og eventuelt reinvestere dette.

Bør jeg realisere gevinster fra Fondskonto i 2018?

Det kan være nærliggende å tro at det vil lønne seg å gjøre uttak fra Fondskontoen før årsskiftet 2018/2019 hvis du har høy aksjeandel på Fondskontoen og gevinster som kan realiseres.

Dette for å få 23 % skatt på gevinsten i stedet for 30,59 %. Dette stemmer nødvendigvis ikke; det kommer an på planene for sparingen din:

  • Hvis du har konkrete planer om å bruke penger fra Fondskontoen i løpet av de nærmeste årene, og i tillegg har oppnådd en betydelig avkastning på sparingen, kan det lønne seg å ta ut disse pengene før årsskiftet og eventuelt reinvestere disse. Et alternativ er å redusere aksjeandelen på Fondskontoen til 20 % eller lavere før årsskiftet, og beholde denne lav frem til uttak. Da vil hele den skattepliktige avkastningen ved uttak om to år bli regnet som renteavkastning med lavere skattesats (23 %). Dette alternativet kan være riktig hvis du vurderer at 20 % aksjer eller mindre er en riktig spareprofil i årene før uttak.
  • Hvis planen din er å fortsette sparingen som før, uten større uttak de nærmeste årene, vil det trolig ikke lønne seg å ta ut penger i 2018 for så å sette disse inn igjen. Da vil du ha mindre penger å reinvestere og få avkastning på, og den lavere 2018-skatten vil sannsynligvis ikke oppveie for dette. 

Regneeksempel

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for regnestykkene under. Merk at dette er et eksempel, og at faktisk avkastning og nivå på skjermingsrenten hvert år vil påvirke tallene.

  • Fondskonto med 100 % aksjeandel
  • Investert beløp: Kr 1 000 000
  • Urealisert avkastning (gevinst): Kr 500 000
  • Årlig avkastning: 8 %
  • Skjermingsrente: 0,7 % (Fastsettes av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, og benyttes til å beregne skjermingsfradraget.)

Scenario 1: Du planlegger å ta ut pengene på Fondskontoen din om 2 år.

Alternativ A: Du tar ut pengene før årsskiftet 2018/2019 og setter disse inn på en ny Fondskonto. Ved uttak om 2 år vil verdien etter skatt være kr 1 646 000. 

Alternativ B: Du lar pengene stå urørt på Fondskontoen. Ved uttak om 2 år vil verdien etter skatt være kr 1 625 000.

I dette tilfellet vil det altså lønne seg å realisere Fondskontoen i 2018 for så å reinvestere pengene i en ny Fondskonto.

Alternativ C: Som beskrevet over er det også et tredje alternativ i dette scenarioet: I stedet for å realisere pengene, kan du redusere aksjeandelen på Fondskontoen til 20 % eller lavere før årsskiftet. Da vil hele den skattepliktige avkastningen ved uttak om to år bli regnet som renteavkastning med lavere skattesats (23 %). Dette forutsetter at denne aksjeandelen beholdes eller senkes ytterligere frem til uttak. Flere velger uansett å redusere aksjeandelen i sparingen sin i årene før uttak. Dette for å være mindre utsatt for tap på grunn av svingninger i aksjemarkedet. Med en slik strategi kan dette alternativet være aktuelt.

Scenario 2: Du planlegger å ta ut pengene fra fondskontoen din først om 8 år.

Alternativ A: Du tar ut pengene før årsskiftet 2018/2019 og setter disse inn på en ny Fondskonto. Ved uttak om 8 år vil verdien etter skatt være kr 2 233 000.

Alternativ B: Du lar pengene stå urørt på Fondskontoen. Ved uttak om 8 år vil verdien etter skatt være kr 2 255 000.

I dette tilfellet vil det altså lønne seg å la pengene stå urørt på Fondskontoen.