Vårt arbeid med ansvarlige investeringer

Har du noen gang tenkt på at du faktisk er med som eier av selskapene i fondene du sparer i? Hvis du ser på det på den måten, kan det også være interessant å tenke på hvordan selskapene opptrer i forskjellige situasjoner. Slipper de ut miljøgifter, er de dårlige på håndtering av sikkerhetsprosedyrer eller er de i konflikt med internasjonale avtaler? Måten selskaper opptrer på, kan over tid påvirke verdien av for eksempel selskapets aksje, og dermed verdien på sparepengene dine. 

Hos oss har vi et dedikert team som spesifikt analyserer hvordan selskapene vi investerer i, jobber med ESG-forhold (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). Teamets arbeid består blant annet i å granske og analysere ulike områder av selskapets virksomhet, for eksempel hvordan de holder oversikt over underleverandører, om de har kontroll på sikkerhetsprosedyrer eller hvordan de håndterer miljøspørsmål. 

Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringerÅpnes i nytt vindu ligger til grunn for alle fond som forvaltes av Nordea. Det betyr at fondene som omfattes av retningslinjene, også er underlagt enkelte grunnleggende ESG-kriterier. Vi begrenser blant annet investeringer i kull, og vi går i dialog med selskaper som bryter internasjonale standarder og avtaler. Samtidig er arbeidet med aktivt eierskap en viktig del av måten vi forvalter fondene på.  

Aktive eiere

Aktivt eierskap er en viktig del av hvordan Nordea Fondene jobber med ansvarlige investeringer. Det handler om å bruke rettighetene vi har som aksjonærer, og til en viss grad også obligasjonseiere, for å påvirke selskapers atferd og styre dem i en mer bærekraftig retning. I praksis betyr det blant annet at vi stemmer på generalforsamlinger og deltar i valgkomiteer. Vi følger våre prinsipper for eierstyring og stemmer som aksjonær på generalforsamlingene til flere selskaper mange steder rundt om i verden. I Nordeas stemmeportal kan du se hvordan vi stemmer.  

Vi engasjerer oss også i selskaper vi investerer i, på andre måter, for eksempel gjennom å ha jevnlig kontakt og å dra på besøk til anlegg og fabrikker. Vi snakker med selskaper både på egen hånd og i samarbeid med andre investorerÅpnes i nytt vindu, for eksempel gjennom ClimateAction 100+. 

Vi mener at aktivt eierskap er den beste måten å kunne vurdere og håndtere ESG-risiko og konsekvensene og mulighetene som følger av den. Til syvende og sist gjør vi dette for å beskytte den langsiktige verdien av pengene som andelseiere legger i hendene våre. 

Evaluering av kvaliteten på eierstyringen

God og aktiv eierstyring er, slik vi ser det, avgjørende for et selskaps langsiktige utvikling og kommer dermed også selskapets aksjonærer, medarbeidere og samfunnet generelt til gode. 

Evaluering av kvaliteten på eierstyringen er alltid en del av vurderingen av potensielle investeringer. Eierstyring dekker forhold knyttet til ansvar, vern av aksjonær-/obligasjonseierrettigheter og langsiktig, bærekraftig verdiskapning. 

Én måte å sikre god eierstyring på er å fokusere på økt åpenhet og åpen kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærer. Les om eierstyring i Nordea Fondene

Integrert ESG-analyse

Alle ESG-analyser som utføres av vårt eget team for ansvarlige investeringer, samles i en database sammen med eventuelle ESG-analyser vi har kjøpt inn. For at vi skal kunne ta de riktige beslutningene om selskapene fondene våre investerer i, har alle Nordeas fondsforvaltere også tilgang til, og oppfordres til å bruke, disse analysene.  

Dette betyr at de kan velge aksjer i selskaper med utgangspunkt i både finansielle data og i informasjon om hvordan selskapene håndterer ESG-risikoer.  

For Stars-fondene er ESG-analysene som gjennomføres av teamet for ansvarlige investeringer, avgjørende for fondets investeringer.  

Takket være denne ekstra analysen kan vi identifisere vesentlige risikoer og muligheter i selskapets virksomhet og vurdere hvor godt utrustet de er til å møte fremtidige bærekraftsutfordringer, for eksempel naturressurser som forsvinner.  

Fond med spesifikke bærekraftskriterier

Noen fond har spesifikke bærekraftskriterier utover det som er vår policy for ansvarlige investeringer. Disse fondene fremmer miljømessige og sosiale aspekter. For eksempel gjennom å ta større hensyn til spørsmål som handler om miljø, sosialt ansvar og forretningsskikk (ESG) i sin forvaltning. Alternativt at de tilpasser seg et utvidet ekskluderingsfilter på beholdninger som ikke er i henhold til en bærekraftig utvikling. 

Felles for disse fondene er at de fleste omfattes av vår policy for fossilt brensel og er i henhold til Parisavtalens klimamålÅpnes i nytt vindu. Les mer om de metoder vi bruker for fond med spesifikke bærekraftskriterier. 

Hvordan hvert enkelt fond anvender metodene kan du se i Fondslisten.

Dialog med selskaper som bryter med internasjonale standarder

En viktig del av retningslinjene handler om å være i dialog med selskaper som for eksempel ikke følger internasjonale standarder, eller som vi mener må bli bedre til å håndtere ESG -risikoer. Vi snakker med selskaper både på egen hånd og i samarbeid med andre investorer. 

Hvis et selskap ikke viser vilje til endring eller mangler forutsetningene for å endre atferden som bryter med standardene, kan Nordeas komité for ansvarlige investeringer bestemme at vi skal selge alle selskapets aksjer i alle fondsporteføljer. 

Ekskludering

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljer er alltid siste utvei. Hvis et selskap bryter internasjonale standarder (for eksempel FNs Global Compact) og ikke kan eller ønsker å gjøre endringer i forhold knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og forretningsetikk, kan vi til syvende og sist beslutte å selge hele beholdningen. Dette gjelder for alle fondene våre.  

Nordeas policy for ansvarlige investeringer innebærer også at ingen av våre fond skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av ulovlige våpen som f.eks. klaseammunisjon eller antipersonellminer, samt i produksjon, vedlikehold eller utvikling av atomvåpen. For virksomheter som yter vedlikehold av atomvåpen har vi en grense som sier at denne aktiviteten ikke kan tilsvare mer enn fem prosent av virksomhetens totale omsetning.

Vi ekskluderer også selskaper med omfattende og langsiktig virksomhet innen kulldrift. Vi ekskluderer selskaper hvor mer enn 30 prosent av omsetningen kommer fra kullutvinning og selskaper der mer enn 10 prosent av omsetningen kommer spesifikt fra kulldrift beregnet på energiproduksjon (termisk kull). Vi har også besluttet å ekskludere selskaper der mer enn 10 prosent av omsetningen kommer fra oljeutvinning fra oljesand og selskaper der mer enn fem prosent av omsetningen kommer fra oljeboring i Arktis.

Selskapene vi velger å ikke investere i, ender opp på eksklusjonslisten vår.  Se listen over ekskluderte selskaperÅpnes i nytt vindu.

I rentefond investerer vi ikke i statsobligasjoner utstedt av land som er underlagt omfattende sanksjoner, og som ikke respekterer menneskerettigheter. 

Ansvarsprofiler på våre fond

Ansvarsprofiler viser hvordan vi jobber med ansvarlige investeringer. Alle Nordeas aktivt forvaltetede fond er merket med en ansvarsprofil.

Alle selskaper som Nordeas fond investerer i granskes årlig. Målet er å identifisere selskaper som bryter med internasjonale normer innenfor miljø, sosialt ansvar og forretningsetiske forhold. Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi dialog for å påvirke selskaper til å endre sin praksis. Som en stor investor har Nordea påvirkningskraft. En siste utvei er at Nordea selger seg ut av et selskap hvis dialog ikke fører frem.

Slik finner du ansvarsprofiler
Klikk deg inn i FondsinformasjonÅpnes i nytt vindu. Under hvert enkelt fond finner du informasjon om ansvarlige investeringer og fondets ansvarsprofil. 

Karbonfotavtrykk for Nordeas aksjefond

Karbonfotavtrykket er et mål på hvor mye karbondioksid, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, de selskapene fondet har investert i, samlet har sluppet ut de siste tolv månedene. Les mer om karbonfotavtrykk for Nordeas aksjefond

Voting portal

I Nordea Funds tror vi aktivt eierskap er viktig for å kunne generere avkastning med ansvar. Nordea Funds er en stor eier i mange selskaper, både i Norden og globalt, og vi stemmer på generalforsamlingene i henhold til våre prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.Åpnes i nytt vindu

Vi jobber for åpenhet og på Voting Portal kan du se hvordan vi stemmer på generalforsamlingene, enten gjennom fysisk deltakelse eller ved fullmakt. Portalen oppdateres løpende og viser hvordan vi har stemt siden 2016.

I tillegg til å stemme, utøver Nordea Funds også aktivt eierskap ved å være representert i valgkomiteer og gjennom dialog med og direkte engasjement i selskapene.

Eventuelle spørsmål om stemmegivningen eller portalen kan rettes til:

Erik Durhan, leder av Corporate Governance, via e-post.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Merk av et fonds historiske avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer alltid en risiko. Investerte penger kan øke eller synke i verdi, og det finnes ingen garanti for at du vil få tilbake hele beløpet du investerte. 

Nøkkelinformasjon (KIID-dokumenter), informasjonsdokumenter, informasjonsbrosjyrer, års- og delårsrapporter og fondsvedtekter er tilgjengelige i Fondslisten og Nordeas bankkontorer.   

Informasjonen på disse sidene er kun ment som generell produktinformasjon og skal ikke forstås som investeringsråd eller investeringsanbefalinger.