Metoder brukt for å oppnå ESG-egenskaper i Nordeas verdipapirfond

Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å sikre at selskapene vi investerer i oppfyller våre forventninger relatert til ESG, og at ESG risiko og bærekraftsrisiko fungerer i alle våre investeringsprosesser. Dette støttes av en normbasert screeningprosess og eksklusjonsliste, samt integrering av negative bærekrafseffekter i våre investeringer (PAI).

Mange av fondene har ytterligere ESG-tiltak. Disse inkluderer en dypere ESG-integrasjon, og en praktisk involvering av Nordeas team for Ansvarlige investeringer vedrørende investeringer i Stars-fondene og gjennom vårt internt utviklede ESG-scoring system. Mange enkeltprodukter har også sektorbaserte eller andre kriterier utover de som er implementert på selskapsnivå.

Les beskrivelse av bærekraftige investeringerÅpnes i nytt vindu

Normbasert screening på selskapsnivå

Alle våre fond er underlagt normbasert screening, som identifiserer selskaper som angivelig er involvert i brudd på internasjonal lov og normer for miljøvern, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og antikorrupsjon. Hvis et selskap blir identifisert i denne screeningprosessen, initieres en intern vurdering av selskapet og hendelsen. Typiske handlinger kan da bestå av engasjement, karantene (som betyr at fondet kan holde på sine investeringer i selskapet, men ikke foreta ytterligere investeringer for øyeblikket), eller ekskludering. For mer informasjon, se Nordeas Policy for Ansvarlige Investeringer.  Åpnes i nytt vindu

Eksklusjonsliste på selskapsnivå

Nordeas policy for ansvarlige investeringer innebærer også at ingen av våre fond skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av ulovlige våpen som f.eks. klaseammunisjon eller antipersonellminer, samt i produksjon, vedlikehold eller utvikling av atomvåpen. For virksomheter som yter vedlikehold av atomvåpen har vi en grense som sier at denne aktiviteten ikke kan tilsvare mer enn fem prosent av virksomhetens totale omsetning.

Vi ekskluderer også selskaper med omfattende og langsiktig virksomhet innen kulldrift. Vi ekskluderer selskaper hvor mer enn 30 prosent av omsetningen kommer fra kullutvinning og selskaper der mer enn 10 prosent av omsetningen kommer spesifikt fra kulldrift beregnet på energiproduksjon (termisk kull). Vi har også besluttet å ekskludere selskaper der mer enn 10 prosent av omsetningen kommer fra oljeutvinning fra oljesand og selskaper der mer enn fem prosent av omsetningen kommer fra oljeboring i Arktis.

Eksklusjonslisten finner du herÅpnes i nytt vindu

Integrering på selskapsnivå av Principal Adverse Impact (PAI) som viser en analyse av negative bærekraftskonsekvenser av våre investeringsbeslutninger

Den miljømessige og sosiale innvirkningen av alle aktiviteter i våre fond vurderes fortløpende gjennom vår PAI-integrasjon. Selskaper som blir identifisert som avvikere på en eller flere PAI-indikatorer blir analysert videre, noe som kan resultere i en anbefaling om tiltak. For mer informasjon, se vår policy for ansvarlige investeringer og opplysningserklæringer om integrering av Principal Adverse Impact, som du finner herÅpnes i nytt vindu

Aktivt eierskap & engasjement

Vi gjennomfører en rekke engasjementsaktiviteter med selskaper, for å påvirke disse for å forbedre deres miljømessige, sosiale og forretningsetiske praksis, som inkluderer å fremme en langsiktig tilnærming til beslutningstaking. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, møte på generalforsamlinger, standardsetting, møter med selskaper osv. Se Nordeas policy for Ansvarlige InvesteringerÅpnes i nytt vindu.  

Paris tilpasset policy for fossilt brensel

En betydelig og voksende del av fondene våre er også underlagt Paris-Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF). Dette ekskluderer selskaper som er involvert i produksjon, distribusjon eller tjenester av fossilt brensel hvis disse ikke har en anerkjent strategi for å oppnå en utslippsbane som er i tråd med Paris-avtalen. For fond der PAFF ikke er implementert som et hardt eksklusjonskriterium, fungerer PAFF som veiledning for engasjement. PAFF-kriteriene informerer også om prioritering av våre tematiske engasjementer.

Mer informasjon og en liste over selskaper som inkluderes finnes herÅpnes i nytt vindu

Strategien for Nordeas Stars-fond

Stars-fondene bruker vårt interne ESG-scoringssystem i tillegg til en skreddersydd analyse utført av Nordeas team for Ansvarlige investeringer og finansanalytikere i Nordea Asset Management.

Strategiene fokuserer på å velge selskaper som ikke bare er finansielt solide, men også har høye ESG-score (minimum B eller B + på en skala mellom A og C). Ved hjelp av «Sustainability Accounting Standards Board» som inkluderer selskapsanalyse, forbedret due diligence på vesentlige miljø-, sosial- og forretningsetiske risikoer for selskaper, men også hvordan selskaper håndterer sine identifiserte ESG-risikoer. Videre tas hvert selskaps forretningsmodell tilpasset FNs bærekraftsmål (SDG’s) i betraktning, da strategienes eksponering tar sikte på å sikte mot selskaper hvis aktiviteter er netto støttende eller nøytrale, snarere enn å forringe SDG. Selskapenes ESG-score gjennomgås regelmessig og minst en gang om året, eller hvis de utløses av relevante negative eller positive hendelser. ESG-modellen gjennomgår datakilder fra flere eksterne leverandører som input for ESG-score.

Tematiske strategier

Våre tematiske ESG-fond bruker ulike metoder for å identifisere selskaper som kan forventes å bidra til eller dra nytte av det aktuelle ESG-temaet. Ofte vil inngående undersøkelser avdekke potensielle selskaper som er investert i andre selskaper med aktiviteter i områder som ikke er gjensidig knyttet til strategien. For eksempel er beholdningen av klimastrategien langt bredere enn tradisjonell fornybar energi og relaterte sektorer som vanligvis er knyttet til bekjempelse eller tilpasning til klimaendringene. Metodene er optimalisert i henhold til det spesifikke temaet og kan variere fra produkt til produkt.

Strategien for kombinasjonsfond basert på Nordeas Bærekraftig Valg

Våre kombinasjonsfond med en bærekraftig profil investerer primært i andre fond som er kvalifisert innenfor det bærekraftige utvalget Nordea tilbyr. Dette er fond som har høyere terskler for å integrere ESG-risiko, eller som investerer i henhold til et bestemt tema som støtter en bærekraftig overgang til for eksempel klima eller sosiale forhold. Strategien kan også inneholde direkte investeringer i selskaper, men samme metode benyttes.

ESG-strategi, aksjer

Våre ESG-strategi benytter en tilnærming til ESG der vi screener ut beholdninger med lavere ESG-score i henhold til MSCI eller vår egen ESG-scoringsplattform.

Samtidig har strategien en sektorbasert eksklusjon, som begrenser eksponeringen for selskaper med mer enn fem prosent av inntektene fra bransjene alkohol, kullgruvedrift, gambling, militært utstyr, pornografi og tobakk.

Det inkluderes også en beregning av karbon som spesifiserer at fondets totale karbonfotavtrykk må være minst 25 prosent lavere enn fondets referanseindeks.

ESG-strategi, obligasjoner

Strategien fokuserer både på statsobligasjoner og selskapsobligasjoner med forskjellige risikoprofiler. En stor andel av obligasjonene er statsobligasjoner fra Euro-land, som av de fleste analyseleverandører er vurdert til å ha høye generelle ESG-scores, dvs. at de scorer høyt på spørsmål rundt miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk, og at de har et meget funksjonelt styresett og rettssystem. Skulle imidlertid internasjonale sanksjoner eller brudd på internasjonale konvensjoner forekomme i et Euroland, vil landets statsobligasjoner bli ekskludert i porteføljen.

En annen del av porteføljen består av selskapsobligasjoner. Selskapene som utsteder obligasjoner blir vurdert fra et bærekraftsrisikoperspektiv, som utføres i samarbeid mellom Nordeas team for Ansvarlige investeringer og de ansvarlige porteføljeforvalterne. Som for aksjer, benytter vi en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ analyse.

Sektor screening og andre eksklusjoner/begrensninger

Eksklusjoner tar sikte på å begrense investeringseksponeringen til visse sektorer eller aktiviteter som kan anses å være skadelige for miljøet og/eller samfunnet generelt. Sektorekskluderinger vurderer selskapets involvering i en spesifikk aktivitet målt ved inntektene fra denne aktiviteten. Sektorutelukkelser er resultatet av screeninger basert på data og metodikk fra utvalgte dataleverandører. Strategier er tilgjengelige med forskjellige ekskluderingsfiltre, inkludert etiske filtre rettet mot tobakk, alkohol, gambling, pornografi etc. I tillegg har noen fond også mål eller begrensninger på karbonfotavtrykk / intensitet i forhold til referanseindeks, målrettet minimum ESG-score eller andre ekskluderingslister som for eksempel “NBIM-listen” fra Statens pensjonsfond utland eller Carbon Underground 200-listen.

Kilder og styring av ESG data

Gitt størrelsen på vårt investeringsunivers på tvers av de forskjellige investeringsmåtene og strategiene, bruker vi en rekke eksterne leverandører av ESG-data, så vel som intern forskning og vår egenutviklede ESG-score plattform.

Vi evaluerer kvaliteten på alle interne og eksterne data fortløpende, og vurderer kontinuerlig om nye dataleverandører kan forbedre analysen og modellene. Alle dataleverandører må oppfylle krav i Nordeas code of conduct for leverandører. Før en dataleverandør blir valgt som leverandør, gjennomføres omfattende markedsundersøkelser, og potensielle dataleverandører blir vurdert på spørsmål som datakvalitet, dekning, sikkerhet, metodikk, pris, pålitelighet og interessekonflikt.