Karbonfotavtrykk for Nordeas fond

Vi viser karbonfotavtrykket på de fondene det går an å beregne. Ved å vise karbonfotavtrykket på fondene vi forvalter ønsker vi å være så transparente som mulig.

Slik måles karbonfotavtrykk for våre fond

Karbondioksidavtrykk kan måles i en rekke sammenhenger og handler om hvor mye karbondioksid en virksomhet, et produkt, eller til og med du selv, genererer.

Målingen rapporteres for de fondene hvor data om karbonavtrykk er tilgjengelig for minst 75 prosent av fondets investeringer. 

Målingen av karbondioksidavtrykk som vi rapporterer gir et historisk bilde av hvor mye karbondioksid, eller tilsvarende i andre klimagasser, selskapene eller utstedere som fondet har investert i, totalt har sluppet ut de siste tolv månedene. Målingen rapporteres som tonn karbondioksidekvivalenter per million amerikanske dollar, i omsetning per selskap eller utsteder.

Beregningen er basert på informasjonen som er gitt ut av selskapene vi har investert i, som vanligvis gjøres i forbindelse med årsrapporten, og på estimater av selskapenes utslipp. Informasjonen om karbonavtrykket til investeringene er sammenstilt og levert av MSCI Inc og ISS Ethix. Målingen av karbonavtrykk blir oppdatert månedlig under fondets informasjonstjeneste

Omfatter også andre drivhusgasser

Det målte karbonfotavtrykket omfatter også andre drivhusgasser.

Ettersom ulike gasser påvirker klimaet i forskjellig grad, omregnes annen gass sine mål, slik at de tilsvarer karbondioksidets påvirkningsgrad; vi kaller det karbondioksidekvivalent. Metan bidrar for eksempel til den globale oppvarmingen med en faktor på 21 mer enn karbondioksid, og ett tonn av metanutslipp utgjør dermed rundt 22 tonn karbondioksidekvivalenter.

Slik beregnes karbonfotavtrykket

Nordea bruker beregningsmodellen som kalles Weighed Carbon Intensity eller vektet karbonfotavtrykk.

Denne modellen er den samme som “The global standard of calculation method” som TCFD anbefaler. Modellen viser i korthet at man for hver investering beregner dets andel av fondet og deretter multipliserer dette med respektive karbonfotavtrykk.

Siden karbondioksidutslippet veies mot selskapets inntekter, viser modellen hvor karbondioksidintensiv selskapets virksomhet er, og dermed også karbondioksidintensiteten i fondets investeringer. Dette gjør det mulig å sammenlikne resultatene i de forskjellige fondene.

Hvilke fond kan sammenliknes

Når man sammenlikner karbonfotavtrykk, er det viktig at man bare sammenlikner fond som har investert i tilsvarende selskaper og marked (for eksempel vekstmarkeder) og som benytter samme beregningsmetode i samme valuta.

Oppdateringer, kriterier og data

Nordea Asset Management har valgt MSCI Inc. som leverandør av de dataene beregningene av fondenes karbonfotavtrykk bygger på.

Fordi fondenes investeringer endres over tid, kommer vi til å oppdatere beregningene hver måned. Det innebærer at fond med lav omsetningshastighet i porteføljen vil ha en tendens til å redusere/øke sitt karbondioksidavtrykk i takt med at selskapene reduserer/øker sine utslipp. For fond med høy omsetningshastighet i porteføljen kan man oppleve betydelige reduksjoner/økninger i karbonfotavtrykket som en følge av kjøp eller salg i porteføljen.

Kriteriet for å beregne karbonfotavtrykk for fondene våre, er at opplysninger om karbondioksidutslipp (eller tilsvarende) er tilgjengelig for minst 75 prosent av fondets investeringer. Da beregnet som andel av markedsverdien som samsvarer med anbefalingen fra «The global standard of calculation method». Vi kommer bare til å offentliggjøre målinger for Nordeas aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond, da det ikke fins metoder for å beregne karbonfotavtrykket for andre alternative fond. Men vi følger nøye med på utviklingen når det gjelder beregning av karbonfotavtrykk for andre aktivaklasser, slik at vi så snart det er mulig kan beregne og rapportere karbonfotavtrykk, også for disse.

Dette måles ikke

Karbondioksid er et omtrentlig mål på hvor stor andel av selskapenes karbondioksidutslipp fondet er investert i.

Beregningene er ikke fullstendige og omfatter for eksempel ikke indirekte utslipp. Derfor er det viktig at du som kunde ser på dette som en veiledning og ikke som absolutte fakta. Likevel er vi av den oppfatning at målet fyller en viktig funksjon som gjør det mulig for deg som kunde å vurdere

fondets klimapåvirkning sammen med mer tradisjonelle faktorer som avkastning og risiko når du velger fond. Det er også viktig å huske på at karbonfotavtrykket ikke viser investeringenes samlede klimapåvirkning, blant annet fordi:

  • Bare visse utslipp er inkludert. Indirekte utslipp fra leverandører er ikke alltid inkludert i beregningene.
  • Utslippsdata fra selskaper ikke er fullstendige.
  • Noen typer investeringer mangler beregninger.
  • Informasjon om fossile reserver ikke er inkludert.
  • Målingen ikke sier noe om hvor godt en portefølje er posisjonert mot, eller dets bidrag, til en overgang til et samfunn med mindre karbon.

Slik finner du karbonfotavtrykk     

Karbonfotavtrykket for Nordeas fond finnes  i Fondsinformasjon. Velg ditt fond og scroll nedover på siden.