Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er skreddersydde fond som gir deg mulighet til å kombinere investeringer i aksjer med investeringer i rentebærende papirer som obligasjoner. Det gir deg mulighet for god avkastning uten nødvendigvis å ta så høy risiko.

Hva er et kombinasjonsfond?

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer.

Et kombinasjonsfond kan være satt sammen på forskjellige måter men består som oftest av en kombinasjon av underliggende aksjefond og rentefond. Hva du kan forvente i avkastning og fondets risiko avhenger av hvordan fondets kapital er fordelt i fondet. For eksempel kan fondet investere 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer og 50 prosent i rentebærende papirer. Desto høyere aksjeandel det er i kombinasjonsfondet, jo høyere er den forventede avkastningen og risikoen. 

Beskatning av kombinasjonsfond

Når du sparer i kombinasjonsfond er det gevinstskatt på både aksje- og rentedelen i fondet, men først når du selger.

Det er gjennomsnittet av aksjeandelen i kjøpsåret og salgsåret som legges til grunn for beskatningen.  

All avkastning beskattes som aksjeinntekt dersom aksjeandelen er mer enn 80 prosent. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent fordeles avkastningen i en aksje- og rentedel og beskattes som henholdsvis aksjeinntekt og renteinntekt.

Bør jeg spare i kombinasjonsfond?

Sparing i kombinasjonsfond kan passe for deg dersom du skal spare langsiktig og ønsker en «ferdig fondspakke» med mulighet for god avkastning, men ikke nødvendigvis høy risiko.

Fordelen med kombinasjonsfond er at det finnes mange fond å velge mellom som er satt sammen på ulike måter. 

I kombinasjonsfond øker risikoen og muligheten for god avkastning i takt med aksjeandelen i kombinasjonsfondet. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvilken risikoprofil som passer deg best før du starter sparingen. 

Du finner alle våre kombinasjonsfond i Fondslisten

Andre typer fond

Aksjefond

  • Plasserer i aksjer
  • Mulighet for høyere avkastning
  • Generelt høyere risiko enn kombinasjons- og rentefond

Rentefond

  • Plasserer i rentebærende papirer
  • Lavere forventet avkastning
  • Generelt lavere risiko enn aksjefond og kombinasjonsfond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste