Forvaltning av fond

Skal du velge aktiv forvaltning eller indeksfond? Aktiv forvaltning innebærer at investeringsbeslutninger baseres på grundige analyser, bedriftsbesøk og nøye evalueringer. Ambisjonen er å gi best mulig avkastning til deg som sparer i fond. Nordeas fond er aktivt forvaltet, samtidig som vi ønsker å investere pengene dine på en ansvarlig måte.

Indeksfond eller aktive fond?

Et aktivt forvaltet fond gir mulighet for bedre avkastning enn referanseindeksens avkastning.

Siden et indeksfond direkte reflekterer en indeks, skal ikke indeksfond utvikle seg bedre eller svakere enn referanseindeksen. Et aktivt forvaltet fond kan derimot utvikle seg både bedre og svakere enn referanseindeksen.

Som fondsselskap kan vi ikke forvente at alle Nordeas fond skal utvikle seg bedre enn deres referanseindeks. Med strukturerte prosesser, grundige analyser og gode analytikere/forvaltere har vi derimot gode forutsetninger.

Når anbefales indeksfond?

Noen ganger er indeksfond å foretrekke fremfor et aktivt forvaltet fond. For eksempel, når du ønsker å investere i aksjefond med kortere investeringshorisont.

Vi har flere indeksnære fond i vårt fondsutvalg fordi vi vurderer at de trengs som et supplement til aktiv forvaltning.  

Akkurat som en del forskning viser, så er det vanskelig å slå indeksen i et kortere perspektiv ettersom markedene er effektive* (opptil 24 måneder).

Her styres avkastningen til en stor del av fondets omsetningshastighet, og da kan indeksfond med lavere omkostninger være å foretrekke. Det er bare i en lengre investeringshorisont, tre år eller mer, hvor forskning har vist at verdien av analyser og beregninger av fremtidig inntjening er effektiv. 

Vi anbefaler ikke å investere i aksjefond med kort investeringshorisont fordi risikoen blir for høy. 

*Fondspecial om aktiv och passiv förvaltning från Fondbolagens Förening  (pdf, 359 KB)Åpnes i nytt vindu

Når anbefales aktiv forvaltet fond?

Sparing i et aktivt forvaltet fond betyr høyere avkastningspotensial, og høyere risiko. Det er mange kunder som foretrekker å få en avkastning som tilsvarer referanseindeksens avkastning og risiko. For disse kundene anbefaler vi å kombinere aktiv og passiv forvaltning.

Å kombinere aktiv og passiv forvaltning i en spareportefølje kan være et godt alternativ. For eksempel kan du som sparer velge aktivt forvaltede fond for enkelte markeder og indeksfond i andre. 

Du kan også kombinere aktivt og passivt forvaltede fond i samme marked. For eksempel kan et indeksfond tjene som en base, og et aktivt forvaltet fond som et supplement til enten å gi høyere avkastning eller spre risiko.

Hvorfor velge aktivt forvaltet fond?

Aktiv forvaltning er et bredt begrep og handler først og fremst om å skape best mulig langsiktig avkastning for våre andelseiere.

Aktiv forvaltning handler også om å ta ansvar for de investeringer fondene gjør, og samtidig være aktive eiere. 

Som Nordens største fondsforvalter kan vi påvirke selskapene vi investerer i. Vi har mulighet til å gjennomføre en dialog som omhandler hvordan et selskap kan bli mer lønnsomt, men også hvordan det kan ta større ansvar i miljø-, sosiale- og forretningsetiske spørsmål (ESG). I det lange løp tror vi at selskaper som tar ansvar, også vil være mer lønnsomme.

Da vi stadig legger større vekt på spørsmål rundt miljø, sosiale hensyn og forretningsetikk i vår analyse og i våre investeringsbeslutninger, gir vi deg som sparer i våre fond ikke bare en økonomisk verdi, men også kunnskap om at fondssparingen din forvaltes ansvarlig.

Hvordan måles aktiv forvaltning?

To viktige begreper å være klar over som fondssparer for å vurdere aktivitetsnivået i et fond er "tracking error" og "active share".

Hva er "tracking error" (aktiv risk)?

"Tracking error", eller aktiv risiko, viser hvor mye fondets avkastning skiller seg fra referanseindeksens avkastning. Denne målingen beregnes som standardavviket i forskjellen mellom fondet og referanseindeksens avkastning. Tallet vises i prosent. Et indeksfond vil ha en tracking error på 0 prosent, og jo høyere tracking error et fond har, desto høyere er den aktive risikoen.

Hva er "active share"?

"Active share" viser hvor mye fondets beholdning er prosentvis forskjellig fra beholdningen i en bred aksjeindeks. Null prosent active share betyr at fondet har nøyaktig samme beholdning og fordeling som referanseindeksen. 100 prosent active share betyr at ingen av fondets beholdninger er representert i indeksen.

Måltallet skal imidlertid brukes med en viss forsiktighet, da det er noen aspekter som ikke alltid fanges opp. For eksempel tar det ikke hensyn til fond som investerer i små markeder, og som domineres av noen store selskaper, som for eksempel det norske markedet. UCITS-direktivet begrenser den aktive fondsforvalteren til å investere kun 10 % av fondets midler i et bestemt selskap, noe som kan begrense forvalterens evne til å foreta aktive valg, og også svekke troverdigheten til målemetoden.

Kjøp fond

Du finner våre fond i nettbanken.

Kjøp fond - logg inn Åpnes i nytt vindu