Hva er aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond, der en gruppe sparere sammen plasserer pengene sine i aksjemarkedet.

Fordelen med aksjefond er at beløpet du sparer spres på flere aksjer. Du blir indirekte eier i mange ulike selskap, fremfor å kjøpe en enkeltaksje. Ved å spre investeringen på den måten, reduseres risikoen. Likevel anses aksjefond som den fondstypen med størst svingninger og størst risiko. 

Aksjefond er delt inn i ulike grupper og har mandater som bestemmer hvor og hva aksjefondet kan investere i. Jo bredere mandat et fond har, desto mer er risikoen spredd. 

Aksjefond og avkastning

Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt, men du kan også forvente større svingninger. Derfor egner aksjefond seg best for langsiktig sparing, eksempelvis til barn eller til pensjon.

Aksjefond og skatt

Det er først når du selger fondsandelene dine at gevinstbeskatning kan bli aktuelt. Gevinsten er skattepliktig, fratrukket skjermingsfradrag. Tap er fradragsberettiget, noe som betyr at dersom du skal selge et fond med tap, kan tapet trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradrag innebærer at en del av avkastningen blir «skjermet» for beskatning for hvert år du eier andelene.

  

Andre typer fond

Kombinasjonsfond

  • Plasserer i aksjer og renter  

  • Risiko og forventet avkastning ligger mellom aksjefond og rentefond

  • Tommelfingerregel: Jo mer aksjer det er i fondet, jo høyere risiko og forventet avkastning

Rentefond

  • Plasserer i rentebærende papirer
  • Lavere forventet avkastning
  • Generelt lavere risiko enn aksjefond og kombinasjonsfond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.