Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt. Samtidig innebærer sparing i aksjefond større risiko enn andre typer fond. Aksjefond passer derfor alle som skal spare langsiktig og er villig til å ta risiko.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond, der en gruppe sparere sammen plasserer pengene sine i aksjemarkedet.

Fordelen med aksjefond er at beløpet du sparer spres på flere aksjer. Du blir indirekte eier i mange ulike selskap, fremfor å kjøpe en enkeltaksje. Ved å spre investeringen på den måten, reduseres risikoen. Likevel anses aksjefond som den fondstypen med størst svingninger og størst risiko. 

Aksjefond er delt inn i ulike grupper og har mandater som bestemmer hvor og hva aksjefondet kan investere i. Jo bredere mandat et fond har, desto mer er risikoen spredd. 

Aksjefond og avkastning

Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt, men du kan også forvente større svingninger. Derfor egner aksjefond seg best for langsiktig sparing, eksempelvis til barn eller til pensjon.

Aksjefond og skatt på gevinst

Det er først når du selger fondsandelene dine at gevinstbeskatning kan bli aktuelt. Gevinsten er skattepliktig, fratrukket skjermingsfradrag. Tap er fradragsberettiget, noe som betyr at dersom du skal selge et fond med tap, kan tapet trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradrag innebærer at en del av avkastningen blir «skjermet» for beskatning for hvert år du eier andelene.

  

Kom igang med å spare i aksjefond

Er det første gang du sparer i fond hos oss? Du får tilgang til våre fondshandelstjenester ved å fylle ut et skjema.

Få tilgang - fyll ut skjema

Aktiv forvaltning eller passiv forvaltning av aksjefond?

Aktiv forvaltning av aksjefond

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning

Passivt forvaltede fond (indeksfond)

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste