Avkastning og risiko

Hvor høy avkastning forventer du?

Når du sparer i fond er det lurt å tenke gjennom hvor høy avkastning du ønsker.

Avkastning og risiko er tett forbundet når det kommer til investeringer. Jo høyere forventet avkastning, jo større risiko. Og omvendt betyr lavere risiko lavere forventet avkastning.

Forholdet mellom avkastning og risiko i fond

Når du velger spareform velger du samtidig muligheten for avkastning og risikonivå.

Du har muligheten for å oppnå høyere avkastning ved å spare langsiktig. Jo høyere risiko du er villig til å påta deg, jo høyere er også avkastningsmuligheten. Med risiko i et fond mener man svingninger i verdien på fondet. Jo større svingningene er, jo høyere anser vi at risikoen er. På kort sikt vil slike svingninger kunne være betydelige, men de vil jevne seg ut over tid og dermed få mindre betydning. 

Risikoprofil

For hvert fond er det utarbeidet nøkkelinformasjon hvor du blant annet kan se fondets risikoprofil under et eget avsnitt merket "Risiko".

Hvert fond er merket på en skala fra 1-7. Jo høyere tall, jo høyere risiko og forventet avkastning. Fondets plassering på indikatoren skal baseres på svingninger i fondets kurs de seneste 5 år. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en helt risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. 

Avkastningen du oppnår er knyttet til den aktuelle avkastningen som du oppnår gjennom dine fondsvalg og utviklingen av disse. Jo høyre aksjeandel det er i fondet du velger jo større er risikoen, men også muligheten for god avkastning. Jo lenger tidshorisont du har på sparingen, desto større risiko kan du tillate deg å ta.

Hvert fond er tydelig merket med risikoprofil

Sjekk risikoprofilen i ditt fond.

Se Fondslisten