Fondsmeldinger

Oppdeling av aksjefondet Nordea Øst-Europa

Styret i Nordea Funds har besluttet at aksjefondet Nordea Øst-Europa skal deles/splittes i to fond. Fondets illikvide verdipapirer i selskaper med russisk bakgrunn vil bli stående i Nordea Øst-Europa. Alle andre eierandeler vil bli overført til det nye aksjefondet, Nordea Emerging Europe Fund.

Andelseiere i Nordea Øst-Europa vil eie andeler i begge fond etter delingen. Antall andeler i det nye fondet, Nordea Emerging Europe Fund, vil bli fastsatt i forhold til hvordan Nordea Øst-Europa sine eiendeler fordeler seg i henholdsvis russiske eiendeler og emerging Europe eiendeler.

Det finske finanstilsynet godkjente gjennomføringen av oppdelingen 2. august 2023. 

Selve delingen vil skje 29. september 2023. I forbindelse med delingen vil Nordea Øst-Europa være stengt for innløsning fra og med kl. 10:00, den 26. september 2023.

Det nye fondet, Nordea Emerging Europe Fund, vil åpnes for tegning og innløsning den 2. oktober 2023.

Første delutbetaling i aksjefondet Nordea Russia

Nordea Funds har tidligere kommunisert til fondets andelseiere at vi har besluttet å avvikle aksjefondet Nordea Russia.

Nå har tiden kommet for den første utbetalingen til fondets andelseiere. Oppgjørsdato finner sted 31. august 2022 og utbetalingen kommer i begynnelsen av september 2022.

Hvorfor foretar vi en delutbetaling?

Det russiske aksjemarkedet er fortsatt sterkt preget av konflikten mellom Russland og Ukraina. I denne omgangen utbetales det meste av de likvide midlene som er i fondet, og andelseierne vil motta en verdi tilsvarende 90 prosent av sine fondsandeler i Nordea Russia.

10 prosent av andelene forblir i fondet. Når det igjen blir mulig å handle med russiske verdipapirer, vil avviklingen av fondets gjenværende aktiva finne sted. Fondets Andelseiere vil da motta en eller flere tilleggsutbetalinger i forhold til fondets verdi på tidspunktet, og antall fondsandeler de har igjen. 

Fondets andelseiere mottar brev om delutbetalingen.

Aksjefondet Nordea Russia avvikles

Som tidligere annonsert har Nordea Funds undersøkt måter for å avslutte investeringer i fond som er investert i russiske verdipapirer. Styret i Nordea Funds har derfor 22. april 2022 besluttet å avvikle aksjefondet Nordea Russia.

Bakgrunnen for denne beslutningen er den alvorlige funksjonssvikten i markedene for russiske verdipapirer, samt tunge sanksjoner som isolerer sanksjonerte russiske selskaper fra globale finansmarkeder, og sanksjoner av Russland for ikke russiske investorer. Som en konsekvens av dette har verdipapirer linket til Russland falt kraftig i verdi. 

Under disse omstendighetene kan ikke likebehandling av andelseierne sikres på en hensiktsmessig måte for å muliggjøre en gjenåpning av fondet. Avvikling av fondet har derfor blitt ansett som det beste alternativet. Det russiske aksjemarkedet har blitt et ugunstig marked for investeringer, som følge av den økende finansielle og politiske risikoen.

Fondet har vært stengt for handel siden 28. februar 2022. På grunn av avviklingen vil fondet forbli stengt på permanent basis.

Fondets andelseiere har mottatt brev om avviklingen.

Melding til andelseier i Nordeas finskregistrerte verdipapirfond

Som en del av arbeidet med å utvikle vårt bærekraftige fondstilbud endrer vi vedtektene for alle Nordeas fond registrert i Finland.

Formålet er å harmonisere og modernisere fondenes vedtekter. Det er tekniske vedtektsendringer, men også endringer basert på oppdatert lovverk, for eksempel i forbindelse EUs forordning om bærekrafts relatert informasjon i finanssektoren (SFDR).

Vedtektsendringene påvirker ikke fondenes investeringsmål, risikonivå eller kostnader. Vedtektene består fortsatt av fondsspesifikke vedtekter og felles vedtekter for alle Nordeas finskregistrerte fond. De fondsspesifikke vedtektene inneholder informasjon om blant annet fondenes investeringsfokus, investeringsområder og eventuelle unntak og investeringsbegrensninger som kan være tillatt i fellesvedtektene. De fondsspesifikke vedtektene angir også fondets nedetid, basisvaluta, eventuell valutasikring og andre tilsvarende egenskaper som gjelder for et enkelt fond.

I henhold til den finske investeringsfondsloven er det i fellesvedtektene lagt inn en mulighet til å innløse andelseiers fondsandeler uten oppdrag, i spesielle tilfeller som fastsettes i vedtektene.

Endringene trer i kraft 11. mai 2022. Alle vedtekter for Nordeas fond er tilgjengelig i Nordeas fondsliste.

Nordea Russia fortsatt stengt for handel

Torsdag 24. mars 2022 ble Moskva-børsen delvis gjenåpnet, men med restriksjoner som hindrer utenlandske investorer i å selge verdipapirer på det russiske aksjemarkedet. Av denne årsak vil aksjefondet Nordea Russia fortsatt være stengt for handel.

Nordea Øst-Europa åpner for salg av fondsandeler

Aksjefondet har vært stengt for handel siden 1. mars 2022, men blir igjen åpnet for innløsninger fra mandag 14. mars 2022. Fondet vil fortsatt være stengt for tegning. 

Mellom 7. mars 2022 og 14. mars 2022 har det ikke blitt belastet forvaltningshonorar i Nordea Øst-Europa, men siden fondet blir åpnet for innløsning vil forvaltningshonoraret bli gjeninnført fra 14. mars 2022.

Fremover vil fondet ekskludere investeringer i russiske aksjer. Nordea Øst-Europa har fått et nytt investeringsmandat og en ny referanseindeks som ikke inkluderer Russland. Den nye referanseindeksen trer i kraft 1. april 2022 og heter: MSCI Emerging Market Europe 10/40 ex. Russia.

Endringer i Nordea Øst Europa

Verdipapirfondet Nordea Øst-Europa vil heretter ikke investere i det russiske aksjemarkedet.

Denne beslutningen er i tråd med Nordeas mål om å forlate det russiske aksjemarkedet. De russiske investeringene i Nordea Øst-Europa vil bli solgt når det igjen blir mulig. Nordea Øst-Europa har fått nytt investeringsmandat og en ny referanseindeks som ikke inkluderer Russland. Den nye referanseindeksen trer i kraft 1. april 2022. og navnet her: MSCI Emerging Market Europe 10/40 ex. Russia.

Disse endringene påvirker ikke fondets vedtekter og det nye investeringsmandatet vil således tre i kraft umiddelbart. Foreløpig er fondet stengt for tegning og innløsning. Fra 7. mars 2022, og så lenge fondet er stengt, har Nordea Funds besluttet å ikke belaste forvaltningshonorar.

Vær oppmerksom på at fra 3. mars 2022 ble første gangs minstetegning i fondet hevet til 100 millioner kroner. 

Nordea Øst-Europa er suspendert for handel

Gjennomføringen av handler i verdipapirfondet Nordea Øst-Europa er satt på vent. Hovedgrunnen til denne beslutningen er at Moskva-børsen er stengt for handel.

Hva betyr dette for andelseierne i fondet?

Alle utestående kjøps- og innløsningsordre som er forsøkt plassert i fondet vil bli kansellert. I den nåværende situasjonen er det ikke mulig å handle i fondets underliggende verdier. Derfor er det heller ikke mulig å beregne (NAV) kurs i fondet. Det vil således ikke lenger være mulig å legge inn ordre i nettbanken.

Når vil fondet åpne for handel igjen?

Kursfastsettelsen (NAV) er avhengig av markedets bevegelser og hvor omsettelige verdipapirfondets underliggende investeringer er. Gjennomføringen av fondshandler kan først gå som normalt når dette igjen er mulig.

Kan Nordea Funds faktisk utsette handelen på denne måten?

Ja, dette fremgår også av fondets vedtekter. Dette er en mulighet som alle fond har for å beskytte andelseierne i fondene.

Les mer om tidsfrister for kjøp og salg av fondsandeler her

Nordea Russia er suspendert for handel

Gjennomføringen av handler i verdipapirfondene Nordea Russia er satt på vent. Hovedgrunnen til denne beslutningen er at Moskva-børsen er stengt for handel.

Hva betyr dette for andelseierne i fondet?

Alle utestående kjøps- og innløsningsordre som er forsøkt plassert i fondet vil bli kansellert. I den nåværende situasjonen er det ikke mulig å handle i fondets underliggende verdier. Derfor er det heller ikke mulig å beregne (NAV) kurs i fondet. Det vil således ikke lenger være mulig å legge inn ordrer i nettbanken.

Når vil fondet åpne for handel igjen?

Kursfastsettelsen (NAV) er avhengig av markedets bevegelser og hvor omsettelige verdipapirfondets underliggende investeringer er. Gjennomføringen av fondshandler kan først gå som normalt når dette igjen er mulig.

Kan Nordea Funds faktisk utsette handelen på denne måten?

Ja, dette fremgår også av fondets vedtekter. Dette er en mulighet som alle fond har for å beskytte andelseierne i fondene.

Les mer om tidsfrister for kjøp og salg av fondsandeler her

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer for 4 verdipapirfond listet opp nedenfor.

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond 3. november 2021. Nordea Funds Ltd har besluttet at vedtektsendringene skal tre i kraft 1. januar 2022.

På bakgrunn av de vedtektsendringer som er gjennomført i verdipapirfondene nedenfor har du som andelseier rett til gebyrfri innløsning av dine andeler. Krav om gebyrfri innløsning må fremsettes innen kl. 10.00, 23. desember 2021. Merk at fondet fortsatt kan belaste et gebyr for å dekke transaksjonskostnader som kommer som følge av innløsninger. Gebyrfri innløsning kan utføres i Nordeas nettbank eller i en av Nordeas filialer.


FondNye vedtekterNytt prospekt
Nordea KapitalVedtekter Nordea Kapital (pdf, 166 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Kapital (pdf, 252 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Norge PlussVedtekter Nordea Norge Pluss (pdf, 165 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Norge Pluss (pdf, 254 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Global High YieldVedtekter Nordea Global High Yield (pdf, 171 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Global High Yield (pdf, 258 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Europeisk KredittobligasjonVedtekter Nordea Europeisk Kredittobligasjon (pdf, 170 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Europeisk Kredittobligasjon (pdf, 257 KB)Åpnes i nytt vindu