Hva må på plass før fremtidsfullmakten sendes til Nordea?

Stadfestelse av fremtidsfullmakten

Før fremtidsfullmakten sendes til Nordea må den være stadfestet 1) av Statsforvalteren. I likhet med de fleste øvrige finansinstitusjoner har Nordea som tredjepart et krav om at fremtidsfullmakten skal være stadfestet.

1)Med stadfestet menes at Statsforvalteren har utstedt en attest som viser at fremtidsfullmakten er gyldig.

Fullmakten trer i kraft når det foreligger en legeerklæring på at fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. 

Når fremtidsfullmakten er trådt i kraft sendes fullmakten til Statsforvalteren for stadfestelse. Ved oversendelse til Statsforvalteren må du legge ved følgende dokumenter:

  • Fremtidsfullmakten i original
  • Utfylt søknadsskjema (søknadsskjema finner du på Statsforvalteren nettsider). 
  • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers nærstående er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjon kan enten være nærståendes2) egen signatur på varselet eller dokumentasjon på at varselet er sendt nærstående rekommandert. Dokumentasjonen skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

    2)Nærstående er ektefelle eller samboer, ev. andre nære slektninger dersom fullmaktsgiver ikke har ektefelle eller samboer.
  • Legeerklæring hvor følgende informasjon fremgår: Fullmaktsgivers diagnose og manglende evne til å ivareta egne interesser i økonomiske og personlige forhold, om den manglende evnen har sammenheng med diagnose og en konkret vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse både når det gjelder personlige og økonomiske interesser.

Statsforvalteren gjør en vurdering av om fremtidsfullmakten er gyldig ikrafttrådt, og utsteder en attest som stadfester fremtidsfullmakten og dens gyldighet.

Mer informasjon om fremtidsfullmakt finnes på VergemålsportalenÅpnes i nytt vindu

Fra «Fylkesmann» til «Statsforvalter»

Fra og med 1.1.2021 vil “Fylkesmann” bli byttet ut med det kjønnsnøytrale ordet “Statsforvalter”. Dersom du har opprettet en fremtidsfullmakt, eller andre dokumenter, hvor betegnelsen «Fylkesmann» er benyttet, vil ikke dette være av betydning for gyldigheten og du behøver ikke opprette et nytt dokument. 

Hit sender du fremtidsfullmakten

Når fremtidsfullmakten er stadfestet sendes attest (utstedt av Fylkesmannen) og fremtidsfullmakt til Nordea.

Send via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu (krever innlogging).

eller 

Send per post til:
Nordea Bank Abp, filial i Norge
Daily Banking
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

ATT: Fremtidsfullmakt