Kundeprofilskjema for personkunder

Når du ønsker å bli kunde og ikke har BankID fra annen bank, fyller du ut kundeprofilskjemaet.

Det koster 750 kroner å bli kunde når du er over 18 år og ikke har BankID fra før. Dette beløpet vil bli belastet kontoen din når kundeforholdet er opprettet.

Etter at vi har mottatt skjemaet, vil vi kontakte deg og veilede deg i den videre prosessen og avtale tid med en rådgiver.

Foreigner

When you wish to become a customer of Nordea and don't have BankID, the first step is to fill in the customer profile form.

Read more and fill in the form

Utfylling av kundeprofil

Loven mot Hvitvasking pålegger Nordea Bank Abp, filial i Norge (heretter benevnt banken) å foreta en risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging av kundeforhold. Plikten til å gjennomføre kundekontroll går vesentlig lenger enn identitetskontrollen. Det omfatter registrering av kundeopplysninger, bekreftelse av kundens identitet og identiteten til eventuelle rettighetshavere (hvem eier midlene), samt innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. I henhold til regelverket knyttet til FATCA og CRS (Common Reporting Standard - internasjonal skatterapportering) er banken videre forpliktet til å innhente informasjon om hvor du er skattemessig bosatt og skatteregistreringsnummer (TIN).

Kundeforhold med antatt høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering utløser forsterkede kontrolltiltak og krever tilleggsdokumentasjon. Kundeprofil er utarbeidet som et hjelpemiddel for banken til å påse at påkrevet informasjon om kundeforholdet blir innhentet. Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon utover det som fremkommer her.

Skattetilknytning

Angi land
Angi land
Angi land
Angi land
Angi land

Formålet med bankforbindelsen

Alle kontant, innenlands- og/eller utenlandsbetalinger fra konti tilhørende andre personer. Dette gjelder ikke overføringer mellom egne konti eller nedbetalinger på lån i Nordea.

Opprettelse av depostitumskonto for husleie

Enkeltpersonforetak

Midlenes/formuens opprinnelse

Informasjon om USA tilknytning

Med USA-tilknytning menes at du er bosatt i USA, er ansatt/innrullert i USAs forsvar/militære styrker eller ansatt ved ambassaden eller vil oppholde deg sammenhengende i USA i minst 6 måneder (3 måneder for amerikanske statsborgere), er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA som følge av bosted, statsborgerskap eller annet.

Politisk eksponerte personer

- Skjemaet fortsetter nedenfor teksten -

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som

 1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående verv eller stilling i en annen stat enn Norge.
  Med høytstående verv eller stilling menes:
  1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
  1.2 medlem av nasjonalforsamling,
  1.3 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
  1.4 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
  1.5 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
  1.6 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
  1.7 innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1.1 - 1.5 i en internasjonal organisasjon.
 2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
  Med nært familiemedlem menes:
  2.1 ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle.
  2.2 barn
  2.3 ektefelle eller partner til barn, og
  2.4 forelder.
 3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).
  Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
  3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med slik person,
  3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
  3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

Reell rettighetshaver

Vennligst spesifiser på vegne av hvem, og kryss også av dersom vedkommende er en Politisk Eksponert Person eller ikke. Se forklaring over.

Vennligst spesifiser på vegne av hvem, og kryss også av dersom vedkommende er en Politisk Eksponert Person eller ikke. Se forklaring over.

Håndtering av personlige opplysninger

Nordea er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å levere de produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre formål slik som for å oppfylle rettslige forpliktelser. For detaljert informasjon om behandling av personopplysninger,

Les om hvordan vi beskytter dine persondata hos oss

 eller kontakt Nordea Bank Abp, filial i Norge. Personvernpolicyen inneholder informasjon om rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, slik som rett til innsyn, korrigering, dataportabilitet med videre.

Gebyret på 750 kroner vil bli belastet kontoen din når kundeforholdet er opprettet.