Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Kundeprofilskjema for personkunder

Utfylling av kundeprofil

Loven mot Hvitvasking pålegger Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (heretter benevnt banken) å foreta en risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging av kundeforhold. Plikten til å gjennomføre kundekontroll går vesentlig lenger enn identitetskontrollen. Det omfatter registrering av kundeopplysninger, bekreftelse av kundens identitet og identiteten til eventuelle rettighetshavere (hvem eier midlene), samt innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. I henhold til regelverket knyttet til FATCA og CRS (Common Reporting Standard - internasjonal skatterapportering) er banken videre forpliktet til å innhente informasjon om hvor du er skattemessig bosatt og skatteregistreringsnummer (TIN).

Kundeforhold med antatt høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering utløser forsterkede kontrolltiltak og krever tilleggsdokumentasjon. Kundeprofil er utarbeidet som et hjelpemiddel for banken til å påse at påkrevet informasjon om kundeforholdet blir innhentet. Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon utover det som fremkommer her.

*Har du flere statsborgerskap?

*Har du flere statsborgerskap?

Skattetilknytning

*Har du skattemessig bosted i utlandet?

Angi land

*Har du flere skattemessige bosteder i utlandet?

Angi land

*Har du flere skattemessige bosteder i utlandet?

Angi land

*Har du flere skattemessige bosteder i utlandet?

Angi land

*Har du flere skattemessige bosteder i utlandet?

Angi land

*Skatter du til andre land (skatteland)?

*Skatter du til flere land (skatteland)?

*Skatter du til andre land (skatteland)?

Formålet med bankforbindelsen

*Velg formål

*Vil du foreta kontantuttak?

*Vil du foreta kontantinnskudd?

*Forventer du regelmessige transaksjoner til eller fra dine konti i Nordea?

Alle kontant, innenlands- og/eller utenlandsbetalinger fra konti tilhørende andre personer. Dette gjelder ikke overføringer mellom egne konti eller nedbetalinger på lån i Nordea.

*Foretar du overførsler til utlandet?

*Mottar du overførsler fra utlandet?

*Skal du handle med krypto/virtuell valuta?

Opprettelse av depostitumskonto for husleie

Enkeltpersonforetak

*Har du et enkeltpersonforetak?

*Er enkeltpersonforetaket kunde i Nordea

Midlenes/formuens opprinnelse

*Løpende innbetalinger

*Plasseringens opprinnelse

Informasjon om USA tilknytning

*Jeg har USA-tilknytning

Med USA-tilknytning menes at du er bosatt i USA, er ansatt/innrullert i USAs forsvar/militære styrker eller ansatt ved ambassaden eller vil oppholde deg sammenhengende i USA i minst 6 måneder (3 måneder for amerikanske statsborgere), er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA som følge av bosted, statsborgerskap eller annet.

*Type tilknytning

Politisk eksponerte personer

- Skjemaet fortsetter nedenfor teksten -

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som

 1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående verv eller stilling i en annen stat enn Norge.
  Med høytstående verv eller stilling menes:
  1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
  1.2 medlem av nasjonalforsamling,
  1.3 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
  1.4 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
  1.5 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
  1.6 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
  1.7 innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1.1 - 1.5 i en internasjonal organisasjon.
 2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
  Med nært familiemedlem menes:
  2.1 ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle.
  2.2 barn
  2.3 ektefelle eller partner til barn, og
  2.4 forelder.
 3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).
  Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
  3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med slik person,
  3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
  3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

*Innehar du en av de ovenfor nevnte posisjonene i pkt. 1, er i nær familie med eller er kjent medarbeider til en slik person?

Reell rettighetshaver

*Vil du utføre transaksjoner eller andre ærend gjennom ditt kundeforhold i banken på vegne av en tredje person?

Vennligst spesifiser på vegne av hvem, og kryss også av dersom vedkommende er en Politisk Eksponert Person eller ikke. Se forklaring over.

*Politisk eksponert person

*Vil du utføre transaksjoner eller andre ærend gjennom ditt kundeforhold i banken på vegne av flere?

Vennligst spesifiser på vegne av hvem, og kryss også av dersom vedkommende er en Politisk Eksponert Person eller ikke. Se forklaring over.

*Politisk eksponert person

Håndtering av personlige opplysninger

I forbindelse med kundeforholdet vil Nordea innhente og registrere opplysninger om kunden. Personopplysningene fås fra kunden selv og fra Nordeas eget kunderegister. Nordea kan også innhente personopplysninger fra andre enn den registrerte personen (for eksempel Experian eller Folkeregisteret), se § 20 i Personopplysningsloven. 

Opplysningene vil bli brukt til å administrere kundeforholdet, oppfylle bankens forpliktelser i forbindelse med tjenesten, oppfylle lovpålagte krav og som grunnlag for oppfølging av kundeforholdet på best mulig måte. 

Personopplysninger skal bare gis videre når dette er nødvendig for å sikre kundens eller Nordeas rettigheter og forpliktelser i forbindelse med kundeforholdet eller for å utføre tjenestene. 

Nordea har tillatelse fra Datatilsynet til å markedsføre produkter basert på opplysninger som er innenfor samme produktkategori som opplysningene er hentet fra. Kunden kan be om tilgang til informasjonen som er registrert og kreve korrigering hvis opplysningene er feil. Slike forespørsler skal sendes skriftlig til Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Ved å sende inn dette skjemaet bekrefter jeg/vi herved at de gitte opplysninger er korrekte og at jeg/vi vil informere banken ved eventuelle i de gitte opplysninger.