Det foreslås relativt dramatiske endringer i forhold til dagens rettstilstand, deriblant at den beregnede utflyttingsskatten må betales innen 12 år med mindre skattyter flytter tilbake innen den tid, uavhengig av om eiendelene faktisk realiseres eller ikke. Slik forslaget er utformet vil utflyttingsskatten også kunne utløses ved skattyters død, og slik anses å være en form for førtidig «arveskatt». Det er også usikkert hvorvidt alle sider av regelverket harmonerer med EØS-retten.  

I det følgende beskriver vi kort dagens regelverk samt gjengir noen av hovedpunktene i forslaget. 

Kort om dagens regelverk

I henhold til dagens regler, skal det beregnes en latent skatt på urealiserte gevinster for aksjer mv. over 500 000 kr, fra og med det tidspunktet du flytter ut av Norge etter norske interne regler eller skatteavtale mellom Norge og tilflytningslandet. Så fremt man ikke realiserer aksjene eller gir de bort til nær familie etter at man har flyttet ut, kan man søke om en betalingsutsettelse for denne skatten, som i prinsippet ikke har noen tidsfrist så lenge aksjer mv. er i behold og rapporteringsplikten overholdes. Dette ønsker man nå en innskjerping på for å sikre en effektiv skattlegging av verdistigning som er opparbeidet i Norge.

Linda-Hjelvik-Amsrud

Advokat Linda Hjelvik Amsrud.

Endringer i regelverket

I det følgende vil vi kort gjengi hovedtrekkene i det fremlagte forslaget til endrede regler om utflyttingsskatt for personlige skattytere

Betalingsutsettelse av beregnet utflyttingsskatt
Virkeområdet for reglene om utflyttingsskatt – Aksjesparekonto og fondskonto
Beregning av utflyttingsskatt
Fradrag for tap ved senere realisasjon
Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse

Etter dagens regler må det stilles sikkerhet for latent utflyttingsskatt for å få utsatt betaling av utflyttingsskatten, dersom en person velger å flytte utenfor EØS. Forslaget innebærer ingen endring av denne praksisen, men det er foreslått en utvidelse til å i tillegg omfatte renter på utflyttingsskatten. Dersom man velger å flytte innenfor EØS, foreslås det at det skal foretas en konkret vurdering av om slik sikkerhetsstillelse er nødvendig.

Usikker side mot EØS-retten

De foreslåtte reglene har en usikker side mot EØS-retten, herunder blant annet reglene om fri bevegelighet for arbeidstakere, etableringsrett og kapital.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.