Det norske pensjonssystemet er stort sett bygget opp rundt følgende 3 «moduler» eller «byggestener»; Folketrygden, tjenestepensjon (eller pensjon via arbeidsgiver – både nåværende og tidligere arbeidsgiver) og egen sparing.

Folketrygden

Hvis vi da starter med hva som skjer med Folketrygd «pengene» mine når jeg dør? Generelt så  kan man si at Folketrygden etter pensjonsreformen har blitt mer individualisert enn tidligere. Jeg tjener opp pensjon basert på hva jeg velger å gjøre gjennom livet, hvor mye jeg har jobbet, hva jeg har tjent osv.  

Veldig enkelt sagt er det slik at de pengene som er spart på «min konto» hos NAV i forhold til min alderspensjon, vil når jeg dør tilfalle nordmenn som lever lengre enn gjennomsnittet.  Dette innebærer at det utbetales ingen «arv» til de etterlatte, og utbetalingene fra NAV avsluttes i den måneden man faller fra. Det er riktignok slik, etter dagens regler, at dersom din ektefelle eller registrerte partner dør og du var gift eller samboer med felles barn, så kan du under gitte omstendigheter være berettiget til en gjenlevende pensjon. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette er en pensjonsordning som avkortes mot den inntekten gjenlevende har eller kan komme til å få. Videre opphører retten til gjenlevendepensjon dersom du tar ut alderspensjon. Dagens ordning med gjenlevendepensjon skal mest sannsynlig fra 01.01.2024, erstattes  av en ny og tidsbegrenset omstillingsstønad som kort oppsummert kan utbetales i inntil 3 år og være begrenset oppad til 2,25 G (dvs kr 250.823,-) per år.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjonen er pensjonen du har opptjent fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere.  Her er det ulike ordninger avhengig av om du jobber/ har jobbet i privat-/ eller offentlig sektor.

Tjenestepensjon i privat sektor

Hvor de fleste av oss er omfattet av en Innskuddspensjonsordning gjennom vår arbeidsgiver, så vil det være slik at dersom du dør før du har fått utbetalt alt fra pensjonsbeholdningen din, så vil de etterlatte ha krav på utbetaling av eventuell restsaldo etter nærmere  bestemte regler. Etterlater du deg barn under 21 år, skal barna først ha utbetalt en pensjon på inntil 1 G per barn per år frem til de fyller 21 år.  Er det midler igjen etter dette, eller du ikke etterlater deg barn under 21 år så har gjenlevde ektefelle/registrert partner eller samboer krav på utbetaling av etterlattepensjon over 10 år. Finnes det verken barn under 21 år, ektefelle/registrert partner eller samboer etter deg, vil gjenstående pensjonsbeholdning utbetales som et engangsbeløp til avdødes dødsbo.

Tjenestepensjon i offentlig sektor  

Utbetaling av etterlattepensjon til gjenlevende  ektefelle eller registrert partner, skjer etter særskilte regler.  Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.  

Gjenlevende barn har rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.  

NB! Fraskilt ektefelle har rett til etterlattepensjon under nærmere angitte forutsetninger. Dette gjelder både tjenestepensjoner fra privat og offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP) – både i privat og offentlig sektor

Det foreligger ingen rett til arv når det gjelder AFP rettigheter fra privat- eller offentlig sektor.  

Egen pensjonssparing

Individuell Pensjonssparing (IPS)

Oppsparte midler gjennom IPS, blir utbetalt til dine arvinger i henhold til de samme prinsippene som gjelder for lov om innskuddspensjon.  Dette innebærer at dersom du faller fra  i avtaleperioden, skal pensjonskapitalen først benyttes til å sikre pensjon til barn du forsørger eller plikter å forsørge (opptil 1 G pr. barn pr. år), deretter ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnepensjonen opphører ved 21 år.  Dersom du ikke etterlater deg barn under 21 år, ektefelle, registrert partner eller samboer, skal pensjonskapitalen utbetales som engangsbeløp til dødsboet.

Øvrige ulike individuelle spareordninger

Sjekk med den aktuelle leverandør. Her finnes det mange ulike spareformer, både tidligere pensjonsspare produkter og andre mer generelle produkter hvor det er knyttet ulike regelsett.  Videre foreligger det her muligheter til å disponere pensjonssparingen  på ulike måter. 

Ønsker du rådgivning rundt pensjonen din?

En av våre Private Banking-rådgivere kan gi deg gode råd.

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.