I denne artikkelen velger vi imidlertid å fokusere på de som allerede har et aksjeselskap eller vurderer å opprette et slikt for å investere gjennom dette. I et slikt tilfelle er det viktig å ha et overordnet blikk på reglene for beskatning av investeringer i et aksjeselskap. Fordi dette er et omfattende tema, avgrenses artikkelen mot beskatning av personlige aksjonærer.

Hvorfor er det viktig å kjenne til skattemessige implikasjoner av investeringer i et AS?

En investeringsbeslutning er forhåpentligvis et resultat av veloverveide beslutninger, hvor aksjonærens tidsperspektiv, likviditetsbehov, risikoprofil og kostnader er viktige elementer i beslutningen. Når det kommer til kostnader er det viktig å inkludere skatt, da dette kan utgjøre en stor del av de samlede kostnadene. I den forbindelse er det også relevant å se på den samlede skattebelastningen for både investeringsselskapet og dets personlige aksjonærer.

Som kjent blir inntekter i et aksjeselskap som et utgangspunkt beskattet som alminnelig inntekt med en skattesats på 22% (2020). I tillegg vil uttak eller utbytte fra selskap til aksjonær beskattes med en skattesats på 31,68% (2020). Enkelte inntekter og gevinster kan imidlertid være helt eller delvis fritatt for beskatning i selskapet. Forutsetningen er da at inntekten eller gevinsten er omfattet av den såkalte fritaksmetoden.

Samlet skattebelastning for selskap og personlig aksjonær vil dermed kunne variere mellom 31,68% og 46,7%, avhengig av om inntektene og gevinstene er fritatt for beskatning i selskapet eller ikke og forutsatt at midler tas ut som utbytte til aksjonær.  

Et annet sentralt moment er på hvilket tidspunkt skatten forfaller til betaling på selskapets hånd. Det er utvilsomt at skattekostnaden vil påløpe for visse inntekter/gevinster på et gitt tidspunkt, men det kan være ønskelig å utsette beskatningen i selskapet for slik å oppnå en rentes-rente effekt av investeringene.

 Advokat Linda Hjelvik Amsrud i Private Banking 

Advokat Linda Hjelvik Amsrud, Nordea Private Banking, gir her informasjon om hvordan investeringer i et aksjeselskap beskattes.

Kompliserte skatteregler

Det er liten tvil om at skattereglene har blitt mer kompliserte å forstå i de senere år. Det kan være svært krevende å navigere seg mellom forskjellige regelverk og fatte velbegrunnede investeringsbeslutninger. Selv om dette kun var en overordnet og generell gjennomgang håper vi imidlertid at dere har fått noe bedre forståelse av de skattemessige implikasjonene når dere skal ta fatt på disse beslutningene. 

Ikke alle detaljer er med i denne artikkelen, men ta gjerne kontakt med oss i Nordea Private Banking om du har noen spørsmål, eller ønsker mer informasjon.

Vi får ofte spørsmål om det er anbefalt å foreta investeringer gjennom et aksjeselskap eller som privatperson. Skattereglene har blitt mer kompliserte å forstå i de senere år. Det kan være svært krevende å navigere seg mellom forskjellige regelverk og fatte velbegrunnede investeringsbeslutninger.

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss

Disclaimer

Artiklene på siden "Nye perspektiver" er ment å gi deg som leser innblikk i tankevekkende nyheter innenfor økonomi, innovasjon og bærekraft. Publikasjonen gir ikke et fullstendig bilde av egenskapene eller risikoene knyttet til ulike produkter og tjenester. Informasjonen i publikasjonen er ikke ment som et råd om å investere. Informasjonen er heller ikke ment som et tilbud eller en oppfordring om å kjøpe, selge eller bytte et finansielt instrument. Du må ikke ta investeringsbeslutninger kun med utgangspunkt i informasjonen i publikasjonen. Verdien på et individuelt finansielt instrument kan øke eller synke i henhold til svingninger i markedet, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.