Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros

Innskuddspensjon - enkelt og oversiktlig

Med innskuddspensjon hos oss får bedriften full kontroll over pensjonskostnadene. Dere får god oversikt, enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonsavtalen og konkurransedyktig avkastning. Pensjon er et viktig ansattgode, og vi brenner for at dine ansatte får god oversikt og forståelse av egen pensjon.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er den vanligste løsning for pensjonssparing til ansatte. Det settes av et bestemt beløp årlig til den ansattes pensjon.

Hver enkelt ansatt får innbetalt beløpet på sin innskuddskonto, og pensjonspengene investeres i fondspakker. Den ansatte får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer, på for eksempel aksjeandel, innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye pensjon den ansatte til slutt vil sitte igjen med avhenger blant annet av hvor mye som innbetales, avkastningen på sparingen og hvor mange år pengene får vokse frem til pensjonsalder. 

Vi hjelper deg med å fortelle om pensjon til dine ansatte

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn og et viktig ansattgode. Dessverre er det få som har oversikt over hva de faktisk får i pensjon. Sammen med dere ønsker vi å øke kunnskapen om pensjon, slik at dine ansatte er bedre rustet til å ta aktive og fornuftige valg. Vi har gode digitale verktøy som hjelper de ansatte med å få bedre forståelse av egen pensjon. 

Det er enkelt å administrere pensjonsavtalen

Det må være enkelt for bedriften å registrere endringer og administrere pensjonsavtalen. Våre digitale verktøy er godt likt av kundene og intuitive å benytte.

I BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu kan dere registrere ansatte som begynner eller slutter, blir syke eller får endret lønn eller stillingsprosent. Dere får også blant annet full oversikt over avtalen. 

Det er viktig å synliggjøre pensjonssparingen for de ansatte. I PersondialogenÅpnes i nytt vindu får den ansatte full oversikt over pensjonsavtalen sin. Her kan de se avtalen, vilkår og nettpost, og kan gjøre endringer i fondssammensetning. Vi har også en mobil løsning - Nordea BoostÅpnes i nytt vindu, som visualiserer pensjon på en helt ny måte. Her er det også mulig å gjøre endringer i fondssammensetningen.  

Mer informasjon om innskuddspensjon

Hvor mye spares til alderspensjon?

Bedriften bestemmer hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte:

  • Minimumssatsene er 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G
  • Kan spare inntil 7 % av lønn opptil 12 G
  • Mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
  • Innskuddet kan starte fra første lønnskrone eller fra 1 G

G står for grunnbeløpet i folketrygden og reguleres 1. mai hvert år. 

Summen av innskudd og avkastning skal benyttes til utbetaling av alderspensjon. Alderspensjonen kan tas ut fra 62 år, men må utbetales i minimum 10 år og utbetalingstiden må minst vare til 77 år. Opptjent pensjonskapital fra sparing til alderspensjon vil alltid utbetales til de etterlatte ved død. 

Vi betaler innskuddene ved arbeidsuførhet

Innskuddspensjonsavtalen inneholder også innskuddsfritak. Dette er en forsikring som innebærer at Nordea Liv betaler avtalte innskudd dersom en ansatt blir ufør. Nordea Liv vil da betale innskuddene så lenge uførheten varer. Kravet er at den ansattes inntektsevne, som følge av uførheten, har vært nedsatt med minst 20 % i sammenhengende 12 måneder. Størrelsen på fritaket beregnes ut fra graden av uførhet, og opphører senest ved 67 år.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 % av lønn inntil kr 1.216.212 (12 G)
  • Pluss tillegg på 66 % av lønn mellom kr. 608.106 (6 G) og 1.216.212 (12 G)
  • Pluss tillegg på kr 25.338 (25 %) av G, begrenset til 6 % av lønn

Uførepensjonen utbetales fra det tidspunktet inntektsevnen som følge av uførhet er nedsatt med 20 % eller mer, og sykefraværet har vart i minst 12 måneder. Uførepensjon opphører ved 67 år. Det er også mulig å inkludere barnetillegg. 

Utvid pensjonsavtalen til å inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon

Tilleggsdekninger som ektefelle-, samboer- og barnepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Ektefelle- og/eller samboerpensjon

Utbetales til ektefelle eller samboer dersom den ansatte dør.

Barnepensjon

Utbetales til etterlattes barn under 21 år dersom den ansatte skulle dø. 

Skatteregler som gjelder for bedriften

Bedriften får inntektsfradrag for innskuddene, kostnadene og for arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av dette. De ansatte betaler ikke skatt i spareperioden. Når alderspensjonen utbetales, beskattes den som pensjonsinntekt.

Egenerklæring helse

Egenerklæring for risikovurderingÅpnes i nytt vindu brukes for å levere helseopplysninger i forbindelse med uførepensjon og etterlatteforsikringer i en innskuddspensjonsavtale. Denne kan gjelde for bedrifter med færre enn fem ansatte og skal kun benyttes etter avtale med Nordea Liv. 

Vi har fondspakker tilpasset de ansattes behov

Innskuddspensjonen etableres med individuelt investeringsvalg. Det vil si at de ansatte selv kan velge den fondspakken de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i, men det er dere som bestemmer hvilke fondspakker de kan velge mellom. Valget kan begrenses til våre fondspakker, et utvalg av fond eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede fondspakker til pensjonssparing er: 

Disse fondspakkene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Les mer om fondspakkene vi tilbyrÅpnes i nytt vindu

God forvaltning av pensjonsavtalen gir høyere pensjon til de ansatte

Hvordan pensjonspengene forvaltes kan utgjøre en stor forskjell i avkastning etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mange års erfaring innen ansvarlig forvaltning. Nordea har blant bransjens beste fondsutvalg, med ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal vokse mest mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte fondspakker for innskuddspensjon kan vise til. I den siste tiårsperioden har Aktiva Bedrift fondene levert gode resultater. Vår mest brukte fondspakke, Aktiva Bedrift 80, har levert en gjennomsnittlig avkastning på 7,8 % pr. år. 

Alle selskaper dere investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. 

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede fondspakker til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere. Dette betyr av renteandelen i fondspakken vil øke, samtidig som aksjeandelen blir mindre. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år. 

Ønsker du å vite mer om innskuddpensjon?

Fyll ut skjema og vi tar kontakt