Kan de ansatte påvirke pensjonen sin?

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil, som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil og justere aksjeandel. Dette gjør de enkelt ved å logge seg inn i Persondialogen på Nordea Liv. 

Hva er investeringsprofilen Aktiva Bedrift?

I Aktiva Bedrift kan dere velge mellom investeringsprofiler med forskjellig aksjeandel for pensjonssparingen til de ansatte. Vi tilbyr investeringsprofilene: 

  • Aktiva Bedrift 10
  • Aktiva Bedrift 30
  • Aktiva Bedrift 50
  • Aktiva Bedrift 65
  • Aktiva Bedrift 80
  • Aktiva Bedrift 100

Tallet bak Aktiva Bedrift angir aksjeandelen i investeringsprofilen. Avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere med pluss/minus 10 % hvis forvalterne ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Investeringsprofilen følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. Aktiva Bedrift er også valutasikret, noe som betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Hvem passer Aktiva Bedrift for?

Aktiva Bedrift passer for bedrifter som ønsker investeringsprofiler der selve oppfølgingsansvaret tas av andre. Dere velger aksjeandel og Nordea jobber for at investeringsprofilene alltid skal være optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn. Forvaltningsprovisjonen er 0,59 % av saldo. 

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet

Aktiva Bedrift er aktivt forvaltet. I et aktivt forvaltet fond har forvaltere et mål om å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Forvalterne følger Nordeas markedssyn i sin aktive forvaltning. 

Aktiva Bedrift investerer i globale aksjer og renter fra interne og eksterne forvaltere, i tillegg til eiendom og Private Equity.    

Eiendom i Aktiva Bedrift
Eiendomsforvaltningen er en gjeldfri eiendomsportefølje som har gitt en god og betydelig avkastning til kollektivporteføljen over lang tid, med over 10 % avkastning per år, de siste 5 årene. Gjeldfri eiendom har en god risikodempende effekt i urolige aksjeperioder. Denne porteføljen ble en del av Aktiva Bedrift i 2021.

Eiendom vil utgjøre fra 3 % - 7 % i Aktiva Bedrift, og gjelder for ansatte som har en aksjeandel mellom 10 % til 80 %.   

Private Equity i Aktiva Bedrift
Private Equity blir nå også tatt inn i Aktiva Bedrift. Private Equity er investeringer i unoterte aksjer, det vil si selskaper som ikke er børsnoterte. I et Private Equity-fond bruker eierne kapital, kunnskap og spisskompetanse til å øke selskapets verdi i løpet av en perioden på normalt 4 - 7 år. Deretter selges selskapet videre eller børsnoteres.

Ved å inkludere Private Equity får vi en ny aktivaklasse som passer godt inn som en langsiktig del av en investeringsprofilen. Private Equity-investeringer har en rekke positive egenskaper, noe som vi forventer vil gi et bedre forhold mellom avkastning og risiko i investeringsprofilen over tid.

Vi har over 18-års erfaring med Nordea Livs egen Private Equity-portefølje, og det er denne vi vil benytte til å investere i. Dette er en veldiversifisert portefølje bestående av over 30 Private Equity-fond fordelt på over 400 enkelt selskaper. Avkastingen de siste 18-årene har vært ca. 10 % årlig.

Det er en mindre andel av investeringsprofilen som plasseres i Private Equity. Vi vil implementere investeringene gradvis inntil andelen utgjør ca. 3 % i Aktiva Bedrift 10 – 80 og ca. 5 % i Aktiva Bedrift 100.

Aktiv forvaltning

Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før den ansatte får avkastningen. Dette gjelder ikke for ansatte sine innskuddspensjonsavtaler, da arbeidsgiver betaler forvaltningskostnaden i disse avtalene. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Investeringsprofilene Aktiva Bedrift har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Fondsforvaltere

Våre investeringsprofiler forvaltes av noen av verdens ledende fondsforvaltere, blant annet Nordea, Alfred Berg, BlackRock, JPMorgan, Robeco, Schroders og Wellington.

Lyst å vite mer om investeringsprofilene våre?

De fleste bedrifter sparer i dag til pensjon for de ansatte gjennom innskuddspensjon. Men vet du hvordan disse pengene egentlig bør plasseres? Sett av 5 minutter og se pensjonsekspert Liven Sandell forklare og gi gode tips.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager