Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros

Statlige hjelpepakker

Flere bedrifter er avhengig av penger for å klare seg gjennom den utfordrende økonomiske tiden vi nå står ovenfor med Koronautbruddet. Målet med de statlige hjelpepakkene er at bedriftene skal få tilgang på likviditeten de trenger for å trygge sine arbeidsplasser. Finansieringen må ha årsak i likviditetsbehov som skyldes direkte eller indirekte COVID-19. Les mer om pakkene og vilkår under.

Statlig lånegaranti for lån

For små og mellomstore bedrifter innebærer ordningen at staten garanterer for 90% av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Totalt sett får garantiordningen en ramme på 50 milliarder kroner. 

Garantiordningen er nå godkjent av ESA og ble sanksjonert i statsråd den 27.mars.  

Den 2/4 fastsatte Finansdepartementet en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter. Bedrifter med over 250 ansatte, går under kategorien "større bedrifter", og kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen. Større bedrifter kan heller ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. De samme vilkårene som for små og mellomstore bedrifter vil være diskvalifiserende (se "vilkår" i våre ofte stilte spørsmål nedenfor). 

Om du ønsker å lese mer om ordningen kan du gjøre det på Regjeringen sine hjemmesider herÅpnes i nytt vindu.

Ønsker du å søke om finansiering gjennom statlig garantiordning? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.

Kontantstøtteordningen

Denne ordningen vil rette seg mot små-og mellomstore bedrifter, og ha som mål å dekke faste kostnader for å redde bedrifter som har opplevd et stort fall i omsetningen som følge av COVID-19 utbruddet. 

Det er til nå lagt opp at ordningen vil være på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som vil benytte seg av denne kontaktstøtteordningen. Målet er at ordningen er så enkel å både bruke og administrere som mulig, og at det vil ta kort tid fra innsendt søknad til pengene er på konto. Dette gjøres gjennom at behandlingen av søknadene skal være automatisert og basert på tidligere registerdata. 

Lørdag 18. april ble kompensasjonsordningen åpnet for næringslivet. Det betyr at bedrifter som har opplevd sterkt inntektsfall grunnet virusutbruddet, kan søke om støtte. Det kan gjøres ved å følge denne linkenÅpnes i nytt vindu som fører deg til kompensasjonsordning.no, hvor du også kan lese mer om ordningen. 

Krisepakke for gründerbedrifter

Regjeringen har utarbeidet en krisepakke for oppstartsmiljøer i hele landet. Denne pakken er nær 5 milliarder kroner fordelt på:

 1. Tilskudd
 2. Lån
 3. Investeringskapital
 4. Forskningstilskudd

Krisepakken skal bidra til at selskapene kan utføre sine utviklingsprosjektet, samt hindre permitteringer. Midlene er i hovedsak på Innovasjon Norge, Investinor og Forskningsrådet som følger.

Statens obligasjonsfond

Regjeringen har gjenopplivet Statens obligasjonsfond, som også ble benyttet under finanskrisen. 

Obligasjonsfondet etableres med en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.  

 

Se våre ofte stilte spørsmål om kriseordningene nedenfor. 

Mest stilte spørsmål om statlige hjelpepakker

Generelle vilkår

Ordningen gjelder bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som skyldes direkte eller indirekte COVID-19. Lånet kan kun brukes til driftsutgifter, utgifter til betjening av eksisterende gjeld og/eller investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Det er også et vilkår at selskapet har mer enn halve aksjekapitalen intakt, og at selskapet kan vise til historisk positive resultater samt kan nedbetale lånet under normale markedsmessige forhold.

Statlig garantiordning: Hvem kan søke?

Lånene kan gis til både nye og eksisterende bedriftskunder som oppfyller følgende krav:

 • Færre enn 250 ansatte
 • Omsetning på maks 50 millioner euro eller en balanse på maks 43 millioner euro (ved beregning skal en vekslingskurs på 9,8511 legges til grunn)
 • Lånetakerne kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, eller ha fått avslag på lånesøknad den siste tiden før Koronautbruddet
Statlig garantiordning: Hvor mye kan bedriften låne?
 • Hver bedrift kan låne maksimalt to ganger lønnskostnadene i 2019, eller 25% av bedriftens omsetning i 2019
 • For bedrifter med oppstart etter 1. januar 2019, gjelder anslåtte lønnskostnader i de to første driftsårene

For mer utfyllende informasjon om tiltaket og øvrige vilkår, kan du lese denne artikkelenÅpnes i nytt vindu

Statlig garantiordning: Hvordan søke om finansiering gjennom statlig garantiordning?

Fyll ut skjema herÅpnes i nytt vindu så tar vi kontakt med deg.

Hva er kontantstøtteordningen basert på?

Ordningen vil være basert på følgende syv prinsipper:

 • Effektiv og virke raskt
 • Være målrettet
 • Være midlertidig
 • Treffe bredt
 • Være i samsvar med statsstøtteregelverket
 • Må kunne etterleves og kontrolleres

NB: Det er ikke mulig per dags dato å søke denne ordningen, da den digitale plattformen ikke er klar. Bankene vil få ansvaret for den praktiske gjennomføringen, men vil ikke bestemme hvem som får tildelt midler fra ordningen. Kompensasjonsordningen skal legges frem for Stortinget 3. april. Ordningen er tenkt å vare ut mai. Vi vil komme med løpende oppdateringer på tiltaket når det er klart. 

Krisepakke for gründere: Innovasjon Norge

Kommersialiseringstilskudd: 

 • Beløp inntil 700.000
 •  Økt til 50-75% av totale kostander

Betingelser: 

 • Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig

Oppstartslån:

 • Beløp økt til inntil 2M kr
 • Egenfinansiering 40% og gjeld 60% + kausjon 20% 
Krisepakke for gründere: Investinor

Investinor tilføres 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital til norske oppstarts- og vekstselskaper

Krisepakke for gründere: Forskningsrådet

Se oversikt over hvilke tiltak forskningsrådet har satt i gang og hvilke prinsipper som vil bli fulgt herÅpnes i nytt vindu

Hvordan fungerer Statens obligasjonsfond og hvilke selskaper blir berørt?

Regjeringen har gjenopplivet Statens obligasjonsfond, som også ble benyttet under finanskrisen. 

Obligasjonsfondet etableres med en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.  

Regjeringen har gjenopplivet Statens obligasjonsfond, som også ble benyttet under finanskrisen. 

Obligasjonsfondet etableres med en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.  

De største norske selskapene låner i stor grad penger i kredittobligasjonsmarkedet. I de siste ukene har usikkerheten i obligasjonsmarkedet blitt større og det har videre ført til en lavere likviditet og høyere risikopåslag. Statens obligasjonsfond vil kunne bidra til økt likviditet og en bedre tilgang til kapital i obligasjonsmarkedet. Folketrygdfondet kan nå låne penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån, som er et virkemiddel som stimulerer til at også andre investorer tar del i obligasjonsmarkedet. Tidligere erfaringer har vist at denne type tiltak kan være med å bidra til et mer velfungerende marked for kredittobligasjoner.

 

Minimum 50% av investeringene skal plasseres i ikke-finansielle selskaper, mens maksimum 50% kan plasseres i bank- og finansforetak. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager