Bestill tilgang til aksje og fondshandel

Med dette skjemaet kan aksje og fondshandel legges til i eksisterende avtale om Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang. Hvis ikke bedriften har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Etter registrering signerer signaturberettiget med BankID. Når avtalen er klar for signering mottar signaturberettiget en SMS. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

Ønsker bedriften kun å bestille aksjehandel, gjøres det herÅpnes i nytt vindu

Ønsker bedriften kun å bestille fondshandel, gjøres det herÅpnes i nytt vindu

 

Aksjehandel
Skriv inn navnet til bedriften som skal ha tilgang
Skriv inn organisasjonsnummer til bedriften som skal ha tilgang

LEI-kode

Enheter med organisasjonsnummer som skal handle fond eller verdipapirer, trenger en LEI-kode. LEI-kode kan fås hos Artic Securities herÅpnes i nytt vindu. LEI kan også registreres senere og er ikke obligatorisk for å registrere denne avtalen.  

Gjør deg kjent med vilkårene Åpnes i nytt vindufor tjenesten. Skriv ut eller lagre avtaleteksten.

Skriv inn bedriftens driftskontonummer som skal belastes ved eventuelle gebyrer. Kontonummeret må være i Nordea og tilhøre organisasjonsnummeret som inngår avtalen. Standard kontonummer for renter og gebyrer vil benyttes, hvis galt kontonummer tastes inn.
Bekreftelse på at selskapet ikke omfattes av noen begrensninger av fordeler i skatteavtalen

For det tilfellet at selskapet på noe tidspunkt vil investere i amerikanske aksjer, er vi forpliktet til å innhente en erklæring vedrørende skatteavtalen med USA. 

Undertegnede erklærer herved, at enheten oppfyller alle betingelsene i skatteavtalen med USA for å kreve redusert skattesats på utbytte, at eventuelle begrensninger i overenskomsten ikke gjelder (se nedenfor) og at enheten opparbeider inntektene som den reelle rettighetshaver i henhold til "US Code § 894 – Income affected by treaty", og tilhørende forskrifter (det vil si at enheten ikke er en transparent enhet eller har et fast driftssted i USA).

Det vil si at:

a) Skattesatsen selskapet er underlagt på utbytte i Norge ikke er vesentlig lavere enn skattesatsen selskaper normalt vil være underlagt, og 

b) 25% eller mer av kapitalen i selskapet ikke kontrolleres, direkte eller indirekte, av en eller flere amerikanske statsborgere.  

Finland har særskilte regler om kildeskatt for ikke-finske investorer i finske aksjer. For korrekt skattebelastning ved utbetaling av utbytte for finske aksjer, trenger vi ytterligere opplysninger. Manglende opplysninger kan medføre at det holdes tilbake høyere kildeskatt ved aksjeutbyttet. Hvis du velger «nei» men enheten på et senere tidspunkt ønsker å handle finske aksjer, må du ta kontakt for å motta skjema.

Egenerklæringsskjemaet kan hentes herÅpnes i nytt vindu og returneres signert til:  Åpnes i nytt vindu

Overførsel fra tidligere VPS-konto

Ved opprettelse av Aksjehandel på nett, vil det opprettes en ny VPS-konto som erstatter den tidligere. Dette med mindre det ligger pant i andeler på tidligere konto. Ved pant i andeler på eksisterende VPS-konto, vil begge kontoene løpe videre. 

Ved å velge ja her, vil aksjene som står på nåværende VPS-konto flyttes til den nye i Nordea
Fondshandel

Gjør deg kjent med vilkårene Åpnes i nytt vindufor tjenesten og skriv ut eller lagre avtaleteksten på din harddisk.

Hvis du ikke har belastningskonto eller fyller ut denne nå, vil driftskontoen for ordinære gebyrer legges inn som belastningskonto.

For å handle aksjer og fond via Nettbank Bedrift må nettbankbrukeren være registrert i våre systemer. Eventuell registrering kan gjøres herÅpnes i nytt vindu.

Velg om alle med tilgang til Nettbank Bedrift skal få aksjehandel og fondshandel.

Signatur etter firmaattest

Tilgangen signeres etter firmaattest i Brønnøysundregistrene. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu. Hvis bedriften ikke har spesifisert signaturrett, signerer styret i fellesskap.