Bestill tilgang til aksjehandel i Nettbank Bedrift

Med dette skjemaet kan tilgang til VPS Investortjenester og aksjehandel legges inn i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til aksjehandel. Hvis bedriften ikke har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Bestilling av aksjehandel skal signeres av signaturberettiget med BankID. Når tjenesten er klar for signering sendes det SMS til signaturberettiget. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu

For bestilling av aksje og fondshandel samtidig, kan det gjøres herÅpnes i nytt vindu

Samlede vilkår for aksjehandel på nett finner du her.Åpnes i nytt vindu

VPS Investortjenester er en nødvendig tjeneste for alle som har VPS-konto. Ved å fylle ut brukerens e-postadresse nederst i skjemaet, vil tilgang og passord bli bestilt når VPS-kontoen blir åpnet. 

LEI-kode

Enheter med organisasjonsnummer som skal handle fond eller verdipapirer, trenger en LEI-kode. LEI-kode kan fås hos Artic Securities herÅpnes i nytt vindu. LEI kan også registreres senere og er ikke obligatorisk for å registrere denne avtalen.  

For å handle aksjer via Nettbank Bedrift må nettbankbrukeren være registrert i våre systemer. Eventuell registrering kan gjøres herÅpnes i nytt vindu.

Velg om alle med tilgang til Nettbank Bedrift skal få aksjehandel.

Gjør deg kjent med vilkårene Åpnes i nytt vindufor tjenesten. Skriv ut eller lagre avtaleteksten.

Skriv inn bedriftens driftskontonummer som skal belastes ved eventuelle gebyrer. Kontonummeret må være i Nordea og tilhøre organisasjonsnummeret som inngår avtalen. Standard kontonummer for renter og gebyrer vil benyttes, hvis galt kontonummer tastes inn.

Hvis selskapet ikke ønsker at oppgjørsbeløp, utbytter/renter eller andre utbetalinger skal veksles til norske kroner ved utbetaling, kan du registrere ønskede valutakonti i feltene nedenfor. Hvis du ikke registrerer valutakonti nå, kan du senere få registrert dette ved å bestille via Kontakt og meldinger på Nordea.no/kategori VPS. 

Hvis ikke du velger å legge til valutakonto, benyttes bankkonto for utbetalinger i NOK. 

    

Bekreftelse på at selskapet ikke omfattes av noen begrensninger av fordeler i skatteavtalen

Selskap som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, tilbys ikke handel med utenlandske aksjer grunnet beregning og rapportering av kildeskatt i utlandet.

For det tilfellet at selskapet på noe tidspunkt vil investere i amerikanske aksjer, er vi forpliktet til å innhente en erklæring vedrørende skatteavtalen med USA. 

Undertegnede erklærer herved, at enheten oppfyller alle betingelsene i skatteavtalen med USA for å kreve redusert skattesats på utbytte, at eventuelle begrensninger i overenskomsten ikke gjelder (se nedenfor) og at enheten opparbeider inntektene som den reelle rettighetshaver i henhold til "US Code § 894 – Income affected by treaty", og tilhørende forskrifter (det vil si at enheten ikke er en transparent enhet eller har et fast driftssted i USA).

Det vil si at:

a) Skattesatsen selskapet er underlagt på utbytte i Norge ikke er vesentlig lavere enn skattesatsen selskaper normalt vil være underlagt, og 

b) 25% eller mer av kapitalen i selskapet ikke kontrolleres, direkte eller indirekte, av en eller flere amerikanske statsborgere.  

Finland har særskilte regler om kildeskatt for ikke-finske investorer i finske aksjer. For korrekt skattebelastning ved utbetaling av utbytte for finske aksjer, trenger vi ytterligere opplysninger. Manglende opplysninger kan medføre at det holdes tilbake høyere kildeskatt ved aksjeutbyttet. Hvis du velger «nei» men enheten på et senere tidspunkt ønsker å handle finske aksjer, må du ta kontakt for å motta skjema.

Egenerklæringsskjemaet kan hentes herÅpnes i nytt vindu og returneres signert til:  Åpnes i nytt vindu

Ved opprettelse av Aksjehandel på nett, vil det opprettes en ny VPS-konto som erstatter den tidligere. Dette med mindre det ligger pant i andeler på tidligere konto. Ved pant i andeler på eksisterende VPS-konto, vil begge kontoene løpe videre. 

Ved å velge ja her, vil aksjene som står på nåværende VPS-konto flyttes til den nye i Nordea
Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.