Som kontofører tilbyr vi

 • Administrasjon og vedlikehold av aksjeboken. 
 • Statistikker. 
 • Assistanse ved innkalling til og gjennomføring av generalforsamling. 
 • Utbetaling av utbytte, kapitalnedsettelse med utbetaling og utbetaling av fond.
 • Skatterapportering. 
 • Registrering av RISK og ligningsverdi. 
 • Teknisk tilrettelegging ved selskapshendelser. 
 • Trykking og utsendelse.

Dine fordeler med Kontofører Utsteder

Din bedrift får mindre administrasjon, og du får hjelp med tilretteleggelser av selskapshendelser. Dere får bedre oversikt.

Alle ASA selskaper må være registrert i VPS i henhold til ny aksjelov av 1.1.1999. Aksjeselskaper og grunnfondsbevis notert på norsk børs må også registreres i VPS. Registreringsplikten omfatter også samtlige obligasjoner- og sertifikatlån utlagt i Norge, og standardiserte opsjoner og futures. A/S selskaper, utenlandske obligasjonslån og andeler i fond kan registreres etter utsteders ønske. 

Flere av selskapene som er registrert i VPS er ikke børsnoterte. Disse selskapene er registrert i VPS fordi det anses å være den beste løsning for selskapet og dets aksjonærer. Selskapene står ikke selv i direkte kontakt med VPS, men har kontakt via kontofører utsteder (banken) som opptrer på deres vegne. Fysiske aksjebrev er ikke lenger gyldige, og selskapene (utstederne) må føre et eget register. Dette kan banken tilby gjort via registrering av selskapet i VPS. 

Utstederkontoen

Utstederkontoen inneholder informasjon om blant annet selskapets navn, hvem som er kontofører for selskapet og verdipapirnummer (ISIN). For aksjeselskaper finner man på utstederkontoen også informasjon om antall utstedte aksjer, utbyttedatoer, antall innenlandske og utenlandske eiere og lignende. Tilsvarende informasjon på en utstederkonto for et obligasjonslån er nominelt utstedt beløp, termindatoer, rentesats, avdragsplan, antall investorer og lignende.

Aksjonærregisteret

Stortinget har vedtatt opprettelse av et elektronisk aksjonærregister som skal være et hjelpemiddel for aksjonærene ved anvendelse av RISK-reglene som gjelder ved kjøp og salg av aksjer.

Alle aksjonærer skal motta oppgave til bruk på selvangivelsen fra aksjonærregisteret som viser aksjebeholdning pr 31. desember samt realiserte aksjer for foregående år.

Vi gjør jobben for deg

Det elektroniske aksjonærregisteret krever en god del arbeid for bedriften. Vi kan bidra til å gjøre denne jobben vesentlig enklere og mindre tidkrevende for din bedrift. Alt som skal til er å la oss registrere selskapet i Verdipapirsentralen ASA (VPS). Dermed tar vi oss av å levere all nødvendig informasjon til aksjonærregisteret i fremtiden. Enkelt og effektivt for bedriften.

Selskapshendelser

Vi skreddersyr løsninger for selskapet i forbindelse med selskapshendelser, og for å oppnå best mulig resultat er det viktig at vi blir kontaktet så tidlig som mulig i prosessen.

Utbytteutbetaling

Selskapets generalforsamling vedtar om det skal utbetales utbytte, utbyttets størrelse og utbyttedato (siste dag for handel inklusive utbytte). Korteste periode fra dato for handel inklusive utbytte (generalforsamlingsdato) og frem til investor har utbyttet på sin bankkonto er 8 børsdager. Investorer som har registrert norsk bankkonto på sin VPS-konto, vil på utbetalingsdatoen ha pengene disponible på sin konto. De som ikke har registrert bankkonto på sin VPS-konto vil motta utbetalings-anvisning noen dager senere.

Vi har nå også gleden av å kunne tilby utenlandske aksjonærer å få overført sitt utbytte direkte inn på konto i utlandet. Vi er da på forhånd avhengig av å motta bankopplysninger fra aksjonæren, og få disse registrert på VPS-konto. Issuer Services vil være behjelpelig med å få sendt ut forespørsel om bank-konto til de utenlandske aksjonærene. Nordiske aksjonærer med bankkonto vil motta utbytte som innlandsbetaling. Dette gir gebyrfri overførsel for mottaker og rimeligere overførsel for selskapet.

Tilrettelegging av selskapshendelser 

Vi tilbyr teknisk tilrettelegging av alle typer selskapshendelser ofte i samarbeid med offisielle tilretteleggere (megler) advokater eller selskapet selv. Tjenesten omfatter registrering av selskapshendelsen i Verdipapirsentralen. Utforming av tegningsblankett og akseptformular, koordinering av trykking og utsendelse. Registrering av blanketter, administrasjon av innbetalinger eller utbetalinger, samt tildeling av aksjer.

Som eksempler på selskapshendelser kan nevnes:
 • Nyemisjon/Videresalg av aksjer 
 • Fusjon/Fisjon 
 • Split/Spleis 
 • Utbytte/Utbytte eller fondsaksjer 
 • Nedskriving av aksjekapital eller fond 
 • Oppkjøp 
 • Tvangsinnløsning 
 • Konvertible obligasjoner
 • Frittstående tegningsretter

Ved alle typer selskapshendelser anbefaler vi at dere tar kontakt med oss i planleggingsfasen.

Generalforsamling

Kontofører Utsteder tilbyr administrativ assistanse i forbindelse med gjennomføring av generalforsamling:

 • Trykking og utsendelse av innkallinger
 • Registrering av fullmakter og påmeldinger
 • Registrering av oppmøte og administrasjon av avstemninger
 • Utarbeidelse av ønskede statistikker.

Muligheter for utsendelse av årsrapport og og innkalling til generalforsamling elektronisk Bedrifter som bruker våre tjenester kan selv gjennom VPS Foretakstjenester til enhver tid holde seg oppdatert over antall møtende med navn og aksjer, samt fullmaktshavere med navn, aksjer og navn på de aksjonærene som har avgitt fullmakt.

Kontofører Utsteder Obligasjonslån (KUO)

Denne tjenesten omfatter registrering av sertifikat- og obligasjonslån med alle stamdata i Verdipapirsentralen. Hovedstol emitteres megler som forestår fordeling til andelseierne.

Vi følger opp periodiske hendelser som rentereguleringer, put/call, renteforfall og betaling til andelseierne, og eventuelt andre hendelser. Det inngås en avtale for sertifikat- og obligasjonslån som dekker alle sertifikater/sertifikatprogram og alle obligasjonslån som selskapet måtte utstede, med oss som kontofører.

Etter nærmere avtale med din kunderådgiver vil vi tilby oppgjør av terminforfall for sertifikat- og obligasjonslån på valutadag.

Bli kontaktet om Kontofører Utsteder

Bli kontaktet om Kontofører Utsteder

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager