Fordeler med rentekorridor

  • Kjent maksrente under hele korridorperioden
  • Trygghet og forutsigbarhet for renteutgiftene
  • Mer fleksibelt enn lån med fast rente
  • Rentekorridor er en enkel løsning, ettersom både lån og rentebeskyttelse fås i samme avtale

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hva er rentegulv og rentetak?

Lån med rentekorridor består av et lån med flytende rente, men med et tak maksimumsnivå) og et gulv (minimumsnivå).

Taket gir beskyttelse slik at den flytende renten ikke kan overstige et avtalt nivå. Samtidig gir gulvet begrensninger på hvor lavt den flytende renten kan falle. Dere betaler Nordeas flytende rente så lenge den ligger mellom taket og gulvet, men er beskyttet dersom markedsrenten overstiger taket. Skulle den flytende renten i markedet falle under gulvet betales den laveste renten (gulvet).

rentekorridor - NO - image De stiplede linjene viser gulvet og taket i en rentekorridor. Lånet følger vanlig flytende rente så lenge rentesatsen er mellom disse nivåene, men med en garanti om at den ikke faller under eller stiger over.

Lånets egenskaper

Lån med rentekorridor tilbys med følgende løpetid; 3, 5, 10 og 15 år.

Minimum lånebeløp er MNOK 1 og maksimum lånebeløp er satt til MNOK 100. Lån med rentekorridor tilbys for serielån, med etterskuddsvis beregning av renten. Det er mulighet for en avdragsfri periode, men for å unngå eventuell over- eller underkurs må dette være avtalt før start av renteavtalen. Standard antall terminer pr. år er enten månedlig eller kvartalsvis. Dersom lånet innfris før avtalt utløpsdato eller nedbetales i perioden rentekorridoren løper, kan dette medføre over- eller underkurs. Ved utløp av renteavtaleperioden skal lånet innfris eller refinansieres.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager