Key Information Document

Hva er en PRIIPs KID?

Packaged Retail Investment & Insurance (PRIIP) er en forskrift fra Europaparlamentet som trådde i kraft januar 2018.

Forskriften krever at alle produktprodusenter og distributører tilbyr private investorer et såkalt Key Information Document (KID). KID-dokumentet skal gi økt investorbeskyttelse og gjøre det lettere å velge og ta beslutninger i forbindelse med investering.

KID-dokumentene er utarbeidet for å hjelpe investorene med å forstå hvordan et produkt fungerer. Det skal også gi dem et sammenligningsgrunnlag for andre lignende investeringsprodukter. Nedenfor finner du KID-er som utstedes eller produseres av Nordea Bank Abp, filial i Norge for valuta og rentederivater. KID-er for strukturerte produkter, warranter og sertifikater finner du på siden for det aktuelle produktet. 

Om PRIIPs

PRIIPs-forskriften skal styrke investorbeskyttelsen på følgende måter:

  • Gi grunnleggende informasjon før kontraktene inngås – derav navnet KID (Key Information Document). KID-dokumentene inneholder viktig informasjon om investeringsproduktet. Det er ikke reklame. Dokumentene hjelper deg med å forstå hvordan produktet fungerer, samt hvilke risikoer og potensielle gevinster og tap som er knyttet til produktet. 
  • Forbedre kvaliteten på informasjonen om de viktige egenskapene til investerings- og risikoreduksjonsprodukter (spesielt med tanke på risiko, avkastning og kostnader) og gjøre det enklere å sammenligne ulike produkter. Det gir deg som investor bedre beskyttelse, og det blir lettere å velge produkt.
  • Forskriften krever også at investeringsprodukter skal forklares med et enkelt språk, slik at det blir lettere for investorer å sammenligne produkter.

Hva inngår i PRIIPs

PRIIPs- forskriften er ganske lik og overlapper med MiFID II, men den store forskjellen er at PRIIPs er spesifikt rettet mot private investorer (dvs. kunder klassifisert som ikke-profesjonelle under MiFID II). Videre dekker forordningen kun såkalte PRIIP-produkter.

Et PRIIP-produkt defineres som en investering der beløpet som tilbakebetales til en privatinvestor, kan variere på grunn av eksponering for referanseverdier eller avkastningen på én eller flere eiendeler som ikke kjøpes direkte av privatinvestoren. Eksempler på investerings- og risikoreduksjonsprodukter som omfattes av PRIIPs:

  • strukturerte produkter
  • børsnoterte produkter
  • derivater
  • UCITS (forsinket til 31. desember 2019)
  • alternative investeringsfond for privatkunder 
  • forsikringsbaserte investeringsprodukter

Forskriften pålegger produsent/utsteder å utarbeide et KID-dokument for alle produktene som omfattes av PRIIPs. Et KID-dokument er et tre sider langt dokument som må foreligge på investorens lokale språk og publiseres på selskapets hjemmeside før produktet tilbys privatinvestorene. Alle distributører eller finansielle mellomledd som selger eller gir råd om PRIIPs-forordningen til en privatinvestor eller mottar en kjøpsordre på et PRIIP-produkt fra en privatinvestor, må tilby investoren et KID-dokument.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager