Confident businesswoman looking outside

Rentesikring

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store konsekvenser. Dette gjelder renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta. Med effektive instrumenter er det enkelt å sikre seg mot uforutsette hendelser i rentemarkedet. Nordea Markets er en av Nord-Europas mest anerkjente aktører innen renteinstrumenter.

Bedriftens fordeler med rentesikring

  • Redusere, endre eller fjerne uønskede effekter som følger av svingninger i rentemarkedet
  • Redusere rente- og finansieringskostnadene
  • Bedre forutsigbarhet i kontantstrømmen
  • Muligheter for å utnytte forventninger om stigende eller fallende rente

Fremtidig renteavtale (FRA)

FRA er et velegnet instrument for å sikre seg mot rentestigninger på et fremtidig lån, fornyelse av lån eller for å sikre seg mot rentefall på en fremtidig plassering.

En FRA kontrakt sikrer mot uventet markedsutvikling i inntil to år, og er derfor et kortsiktig sikringsinstrument.

En FRA avtale er en juridisk separat avtale fra låneavtalen. Lånemarginen vil komme i tillegg til FRA renten og lånemarginen kan endres i henhold til låneavtalen.

Rentebytteavtale (Swap)

En rentebytteavtale er et bytte av to kontantstrømmer. Normalt vil det være bytte av fast og flytende rente.

Renteswapper er spesielt interessant for bedrifter som ønsker å sikre seg mot negative renteendringer og for bedrifter som ønsker å tjene på en forventet renteutvikling.

Renteswapper er også aktuelt for bedrifter som ønsker fast rentebinding på sitt lån og er et godt alternativ til tradisjonelle fastrentelån. I motsetning til Fremtidig renteavtale (FRA) som er et kortsiktig sikringsinstrument, er rentebytteavtaler mere fleksibelt hva gjelder løpetid og kan benyttes som et langsiktig sikringsinstrument.

En renteswap avtale er en juridisk separat avtale fra låneavtalen. Lånemarginen vil komme i tillegg til swap renten og lånemarginen kan endres i henhold til låneavtalen.

Renteopsjoner (renteforsikring)

Det finnes flere typer renteopsjoner. De mest benyttede er rentetak (cap), rentegulv (floor) og swaptions (opsjon på renteswap).

Ved å inngå et rentetak sikrer man seg at den flytende referanse renten på lånet ikke overstiger det avtalte taket.Ved å kombinere et tak med et gulv, vil renten svinge innenfor denne korridoren.

Rentetak og rentegulv er en god forsikring mot en eventuell renteoppgang/nedgang på et lån/en plassering.

Ved inngåelse av en renteopsjon må man betale en engangspremie eller en løpende premie som avhenger av blant annet løpetid og sikringsbehov.

Pris

Pris og betingelser avhenger blant annet av løpetid og sikringsbehov og oppgis på forespørsel.

Ta kontakt med en rådgiver for å få en indikativ pris som er skreddersydd din bedrifts behov og ønsker.

Interessert i rentesikring?

Kontakt Nordea Markets Åpnes i nytt vindu