Andre tjenester

Generelle kontovilkår
Finansiering
Betalingstjenester
Valuteringsregler
Revisjonsoppgave
Bilag
Kontoutskrift
Tjenestepensjon - Nordea Liv AS

Generelle kontovilkår


Kontotype
Vilkår
Driftskonto
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Rente 0,10% p.a.
Skattetrekkskonto
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Rente: 0,00% p.a.    
 • Dette er en konto for avsetning av skattetrekksmidler.  
 • I henhold til skattebetalingsloven er kontoen sperret for alle andre belastninger enn de som overføres skatteoppkreveren.  
Kapitalkonto
 • Fjorårets rente kan tas i et fritt antall uttak.
 • Øvrige frie uttak er for tiden 12 per kalenderår, ytterligere uttak/overførsler vil bli belastet med uttaksgebyr på for tiden kr 250,00 pr uttak/ overførsel. 
 • Overførsler fra Kapitalkonto til egne konti i Nordea regnes som ordinære overførsler. For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. 
 • For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Kapitalkonto uten at antall frie uttak reduseres.
 • Rente 3,25% p.a. inntil kr 500.000,00. Rente 3,85% p.a. mellom kr 500.000-5.000.000. Rente 4,35% p.a. innskudd over kr 5.000.000.
Bedriftskonto i Valuta

Valutakonto er en transaksjonskonto i utenlandsk valuta

 • Rentebetingelsene for konti i valutaene USD, EUR, SEK, DKK, GBP, CHF og JPY følger renteutviklingen i den aktuelle valutaen
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester
 • Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta. EUR, SEK, DKK, CHF, JPY, USD og GBP har 1% margin. Denne marginen vil fratrekkes referanserenten.
ISG
 • Etablering av konto kr 30.000,00
 • Månedlig gebyr for kontoforhold kr 1.050,00

For internasjonale datterselskap hvor morselskapet har Nordea som hovedbank i Finland, Sverige eller Danmark:

 • Etablering av konto kr 3.500,00
 • Månedlig gebyr for kontoforhold kr 350,00

Prisene gjelder per organisasjonsnummer og gebyret belastes i lokal valuta  

Fastrenteinnskudd
 • For innskudd på kr 100.000,00 og over kan det avtales at innskuddet blir bundet med fast rente.  
 • 3 måneder: 4,70% p.a. 6 måneder: 5,10% p.a. 12 måneder: 4,90% p.a.n.
 • Innskuddet er bundet i bindingstiden, og det kan ikke foretas uttak fra eller ytterligere innskudd på kontoen i denne perioden..  
 • Uttaksgebyr: 2,5 % (minimum kr 500,00).

Etter bindingstidens utløp gjelder vanlige priser på betalingstjenester

Termininnskuddskonto
 • For innskudd på kr 500.000,00 og over kan det avtales at innskuddet blir bundet med fast rente.  
 • Både rentesatsen og lengden på bindingstiden avtales for hvert innskudd, og rentesatsen er fast i bindingstiden.
 • Innskuddet er bundet i bindingstiden, og det kan ikke foretas uttak fra eller ytterligere innskudd på kontoen i denne perioden.  
 • Uttaksgebyr: 2,5 % (minimum kr 500,00).
 • Rentesats fastsettes ved å kontakte banken.
  Etter bindingstidens utløp gjelder vanlige priser på betalingstjenester
Klientkonto
 • Rente 3,30% p.a.  
Depositumskonto
 • Rente: 0,80% p.a.
 • Etablering av Depositumskonto (pr konto) kr 1.200,00. 
 • Ved panthaver eller notifikasjon på leier, pr panthaver/notifikasjon. kr 250,00

Merk! Ihht. Husleieloven §3-5 er det Utleieren som skal betale etableringskostnaden. 

Ved overtrekk på alle kontotyper beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.

Finansiering

 • Driftsfinansiering og investeringslån
  Priser og betingelser for lån og kreditter oppgis ved henvendelse til Nordea. 
 • Renteendring 
  Renten på nedbetalingslån med flytende rente vil kunne endres av banken etter at låntakeren har fått skriftlig varsel om endringen.

Betalingstjenester

Definisjoner
 • Betalingsoppdrag: Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler
 • Fremføringstid: Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet
 • Innleveringsfrist: Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje samme dag
 • Kompensert valutering: Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme dato som renteberegningen stopper på en annen konto
 • Manuelt betalingsoppdrag: Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingsskjema ikke benyttes
 • Oppdragsdato: Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.
 • Oppgjørsdag: Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer
 • Valutering: Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter
 • Virkedag: Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager

Valuteringsregler

Gjennomføring av betalingsoppdrag:

Betaling til utlandet

 • Fremføringstid til land innen EØS: 2-5 virkedager
 • Fremføringstid til land utenfor EØS: 2-20 virkedager

Valuteringsregler

 • Innskudd: Renter av beløpet godskrives senest fra og med første kalenderdag etter at innskuddet er foretatt. Ved annen godskriving av konto godskrives renter av beløpet fra og med oppgjørsdagen
 • Sjekk: For sjekker trukket på konto i Nordea er valuteringsdato lik kalenderdato. For sjekker trukket på konto i annen norsk bank, er valuteringsdato lik oppgjørsdato
 • Uttak: Renter av beløpet godskrives til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontakter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag godskrives renter av beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket
 • Betalinger til utland: Valutering er angitt for hver tjeneste under "Betaling til utlandet", hvor D = oppdragsdato og tall = antall dager etter oppdragsdato. Kreditvalutering er for Nordeas korrespondentbank i utlandet
 • Betalinger fra utland: Valutering er angitt for hver tjeneste under "Betaling fra utlandet", hvor D = dag når Nordea kan disponere beløpet og tall = antall dager etter denne dato. For sjekker i utenlandsk valuta angis antall dager etter at sjekken mottas av Nordea

Revisjonsoppgave og bekreftelser

Oppgaver med kun oppgjorte kontikr 0,00 
Oppgaver med inntil 2 kontikr 300,00 
Oppgaver med inntil 5 kontikr 700,00 
Oppgaver med over 5 kontikr 1.200,00 
Forespørsler fra utenlandske bankerkr 250,00 
For konsernkunder kan pris avtales mellom kunderådgiver og Customer Data

Bekreftelser: 

Bekreftelser på innbetalt aksjekapitalkr 0,00
Kapitalforhøyelsekr 900,00

Bilag

Per bilagkr 100,00 (max inntil kr 7.500,00)

Kontoutskrift

Per årsoppgave per 1 år kr 100,00 
Per kontoutskrift for 1 årkr 100,00 

Tjenestepensjon - Nordea Liv

Tjenestepensjon:
Vi tilbyr tjenestepensjon fra vårt livsforsikringsselskap Nordea Liv. Kontakt rådgiver i Nordea Bank eller Nordea Livs kundesenter på telefon 23254700 for informasjon

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager