Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Innskuddspensjon

Spørsmål og svar om innskuddspensjon

Hvor mye kan bedriften spare til pensjon til de ansatte?

Det er opp til bedriften hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte. Minimumssatsen er 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg må pensjonsavtalen ha forsikringsdekningen innskuddsfritak.

Hvis bedriften ønsker en bedre spareplan enn minstekravet, er det mulig å spare inntil 7 % av lønn opptil 12 G. Det er også mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Innskuddet kan starte fra første lønnskrone eller fra 1 G.

Hva er innskuddsfritak?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som innebærer at Nordea Liv tar over innbetalingen av avtalte innskudd dersom den forsikrede blir arbeidsufør. Kravet er at den ansattes inntektsevne, som følge av uførhet, har vært nedsatt med minst 20 % i sammenhengende 12 måneder. Fritaket gis i forhold til graden av uførhet og opphører senest ved 67 år.

Hvor mye sparer vi til pensjon i dag?

Hvor mye dere sparer til pensjon finner du i Bedriftsdialogen under Avtalens hovedtrekk. Bedriftsdialogen er nettstedet for bedriftens pensjonsavtale. Her finner du oversikt over hvor mye dere sparer til pensjon for de ansatte, i tillegg til gode og effektive løsninger for å administrere pensjonsavtalen. I Bedriftsdialogen kan du også beregne hvor mye det vil koste å endre innskuddssatsen. Logg inn her Åpnes i nytt vindu

Må alle i bedriften spare det samme?

Ja, alle medlemmer i en pensjonsavtale må ha samme spareplan. Beløpet til hver enkelt vil likevel variere ettersom innskudd til alderspensjon beregnes ut fra prosent av lønn. Det er mulig å ha tilleggsinnskudd for ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Hvem skal meldes inn i pensjonsavtalen?

Som hovedregel skal alle ansatte meldes inn i pensjonsavtalen. Det mest vanlige er at ansatte under 20 år eller mindre enn 20 % stilling, likevel ikke skal meldes inn. Innmeldingsreglene finner du i Avtalens hovedtrekk i Bedriftsdialogen eller i avtaledokumentet.

Det stilles ikke krav til fast ansettelse. Det vil si at vikarer, midlertidig ansatte, lærlinger og sesongarbeidere også skal meldes inn. For sesongarbeidere er det mulig å fastsette at de kun skal være med dersom arbeidet som er utført for bedriften, i hvert av de tre foregående år, utgjør minst 20 % av full stilling. 

Hvem skal meldes ut av pensjonsavtalen?

Som hovedregel skal ansatte som slutter i bedriften meldes ut. Det gjelder også ansatte som slutter fordi de går av med pensjon.

Det er likevel noen unntak:

Syke og uføre

Medlemmer som er syke kan ikke meldes ut. 

Permisjon

Ansatte som er i lovbestemt permisjon, skal fortsatt stå som medlem i avtalen.  Hva som defineres som rett til permisjon finner du i kapittel 12 i Arbeidsmiljøloven. Noen eksempler kan være foreldrepermisjon og militærtjeneste. Det kan være greit å vite at en ansatt som blir medlem av en annen pensjonsavtale i permisjonstiden, skal meldes ut.

Dersom en ansatt har permisjon som ikke er lovbestemt, er det mest vanlig at han/hun skal meldes ut. Reglene som gjelder for deres bedrift finner du i avtaledokumentet i avsnittet Medlemskap. 

Permittering

Dersom ansatte blir permittert på grunn av driftsinnskrenkninger, er det mest vanlig at de skal meldes ut. Reglene som gjelder for deres bedrift finner du i avtaledokumentet i avsnittet Medlemskap. 

Hva gjør vi når en ansatt blir sykemeldt?

Hvis en ansatt blir langvarig syk må det meldes i Bedriftsdialogen. Like viktig er det å friskmelde den ansatte så snart han eller hun er frisk. Etter 12 måneders sammenhengende sykemelding kan bedriften ha krav på innskuddsfritak, og medlemmet kan ha rett på utbetaling av uførepensjon. Det er ikke tillatt å melde ut en ansatt i sykemeldingsperioden. Dette gjelder også om den ansatte selv har sagt opp sitt arbeidsforhold. 

Det finnes likevel unntak; dersom dere har mottatt brev om at en uføresak er avslått eller henlagt, eller dersom den ansatte ikke var 100 % arbeidsdyktig ved innmelding.

Hva skal inkluderes når man registrerer lønn i pensjonsavtalen?

Lønn i en pensjonsavtale er årslønn eller beregnet personinntekt for selvstendig næringsdrivende. Varierende og midlertidige tillegg som for eksempel overtid, bonus og utgiftsgodtgjørelser, skal ikke være med i lønnsgrunnlaget.

Deltidsansatt – Årslønn som skal oppgis er den faktiske lønn den ansatte har i sin stillingsprosent. Noen ganger kan det være vanskelig å fastsette stillingsprosenten til en deltidsansatt. Et tips kan være å sammenligne antall timer arbeidet og hva et årsverk i tilsvarende fulltidsstilling i bedriften er. 

Hvem har tilgang til Bedriftsdialogen?

I de fleste bedrifter er det daglig leder, HR-arbeidere og regnskap som har tilgang til Bedriftsdialogen. Det er to ulike tilgangsnivå: lesetilgang og full tilgang. Hvem som har tilgang i din bedrift, og hva slags tilgangsnivå de har, kan du se ved å logge inn i Bedriftsdialogen.

Hvordan får jeg tilgang til Bedriftsdialogen?

Du kan bestille tilgang til Bedriftsdialogen ved å klikke herÅpnes i nytt vindu. Bare husk at det er daglig leder eller en annen med signaturrett i bedriften som må signere skjemaet med BankID. 

Jeg har nettopp fått ansvar for bedriftens pensjonsavtale. Hva skal jeg gjøre?

Bedriftsdialogen er nettstedet for bedriftens pensjonsavtale. Her er det gode og effektive løsninger for å administrere pensjonsavtalen. De fleste endringer i bedriften må også endres i Bedriftsdialogen.

Her er en liten huskeliste:

• Ansettelser

• Endring i lønn og stillingsprosent

• Sykemelding/friskmelding

• Noen slutter

• Dødsfall

• Adresseendring

Logg inn i Bedriftsdialogen herÅpnes i nytt vindu

Hvor kan de ansatte finne saldoen sin?

De ansatte kan logge inn og få full oversikt over pensjonsavtalen og andre avtaler i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Her vil de kunne se saldo på pensjonskontoen sin.

Hvordan er skattereglene for innskuddspensjon?

Bedriften får inntektsfradrag for innskuddene, kostnadene og for arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av innskuddet. De ansatte betaler ikke skatt i spareperioden. Når alderspensjonen utbetales, beskattes den som pensjonsinntekt.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager