Oppdatering av kundeforhold

  • 1 Generell informasjon om enheten
  • 2 Roller i enheten
  • 3 Beskrivelse av virksomhet
  • 4 Informasjon om utfyller
  • 5 Send inn
  • 6 Ferdig

Generell informasjon om enheten

Ved endringer i enhetens hverdag, styre eller eierforhold, er det viktig av vi får registrert de nye opplysningene. Med skjemaet under kan du enkelt melde inn endringene for bedriften.

Er informasjonen du har oppgitt riktig vil oppdateringen skje automatisk, uten varsel. Trenger vi tilleggsinformasjon tar vi kontakt innen 3 virkedager.

 

Skriv inn postnummer for postadresse
Skriv inn næringskode fra firmaattest. Har du ikke fått denne enda, kan feltet stå åpnet.
Kunden gir samtykke til at Nordea Bank Abp kan bruke opplysninger om meg/enheten til for å kontakte enheten om relevante tilbud på andre produkt og tjenester. Dette gjelder også elektronisk markedsføring på e-mail. Enheten har mulighet til å få opplysninger om avtalen/samtykket med Nordea og kan tilbakekalle dette ved å ringe på telefon 232 06002.
Marker for "Nei", hvis enheten ikke er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge. Hvis enheten har skatteforpliktelser i utlandet, marker "Ja".
Angi land
TIN står for Tax Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer.
Angi land
TIN står for Tax Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer.
Angi land
Angi land
Marker for om virksomheten har andre handelsnavn eller varemerke enn navnet på enheten. Norsk rikskringkasting opererer f.eks under "NRK".
Skriv inn landet det forventes sendt til /mottatt fra
Skriv inn landet det forventes sendt til /mottatt fra
Skriv inn landet det forventes sendt til /mottatt fra
Skriv inn landet det forventes sendt til /mottatt fra
Skriv inn landet det forventes sendt til /mottatt fra

Roller i enheten

Her fylles roller i enheten inn. Daglig leder, styremedlemmer, reelle rettighetshavere og personer som handler på vegne av enheten skal oppgis. En person kan ha flere roller og det skal krysses av for alle rollene en person innehar. 

Det er viktig at opplysningene som oppgis er korrekte. Klikk på spørsmålstegnet til høyre for informasjon om de ulike rollene.

Skriv inn for og etternavn for person nummer 1
Skriv inn fødsels og personnummer for person 1
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn nasjonaliteten til person 1
Skriv inn fødelandet til person 1
Skriv inn statsborgerskap for person 1
Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen
Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver
Skriv inn for og etternavn for person nummer 2
Skriv inn fødsels og personnummer for person 2
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn nasjonaliteten til person 2
Skriv inn fødelandet til person 2
Skriv inn statsborgerskap for person 2

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver
Skriv inn for og etternavn for person nummer 3
Skriv inn fødsels og personnummer for person 3
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn nasjonaliteten til person 3
Skriv inn fødelandet til person 3
Skriv inn statsborgerskap for person 3

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver

Skriv inn for og etternavn for person nummer 4

Skriv inn fødsels og personnummer for person 4
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn nasjonaliteten til reell rettighetshaver 4
Skriv inn fødelandet til person 4
Skriv inn statsborgerskap for person 4

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver
Skriv inn for og etternavn for person 5
Skriv inn fødsels og personnummer reell rettighetshaver for person 5
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn nasjonaliteten til person 5
Skriv inn fødelandet til person 5
Skriv inn statsborgerskap for person 5

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver
Skriv inn for og etternavn for person 6
Skriv inn fødsels og personnummer for person 6
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn fødelandet til person 6
Skriv inn statsborgerskap for person 6

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Påfør type innbetaling og kommentarer.
Her fylles roller i enheten inn. Roller er daglig leder, styremedlem, personer som handler på vegne av enheten og/eller reell rettighetshaver
Skriv inn for og etternavn for person 7
Skriv inn fødsels og personnummer for person 7
Påfør adresse, postadresse, postnummer og poststed.
Skriv inn fødelandet til person 7
Skriv inn statsborgerskap for person 7

Reelle rettighetshavere: er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i enheten, har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene eller på annen måte utøver kontroll over enheten for eksempel gjennom avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen, vedtekter eller tilsvarende.

Styremedlem: er en person som sitter i styret i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Daglig leder (CEO): er en person som er utnevnt som daglig leder i henhold til firmaattesten eller til stiftelsesdokumenter, for AS under stiftelse. 

Personer som handler på vegne av enheten: er den/de som er kontaktperson eller på annen måte representerer enheten overfor banken.

Her beskrives rolle om bestemmende innflytelse ved mindre enn 25% eierskap, eierskap med familiemedlemmer, om aksjeklasser dersom enheten er delt i flere aksjeklasser, om kontroll i form av avtale med eiere, medlemmer eller enheten, om kontroll i henhold til vedtekter eller tilsvarende, og om rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av enhetens styremedlemmer eller tilsvarende.

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:


1. statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister 


2. medlem av nasjonalforsamling 


3. medlem av styrende organ i politisk parti 


4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes 


5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang 


6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak


7. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Informasjon om USA tilknytning

Beskrivelse av virksomhet

På formål skriver du om bedriftens virksomhet. Som eksempel, vil en pølsemakers formål kunne være: "Produksjon og salg av pølser."
Marker for det meste dekkende alternativet for antall ansatte i bedriften.
Med betalingsformidling menes det at bedriften vil foreta betalinger på vegne av andre. Nordea Bank Norge Abp er for eksempel en betalingsformidler, gjennom at våre kunder benytter bankens løsninger for å utføre betalinger
Med Kryptovaluta eller virtuell valuta, menes en valuta som ikke er regulert eller listet mot en offisiell sentralbank, som for eksempel, NOK, SEK, USD eller Euro. Eksempler på kryptovaluta er: Bitcoin, Ethereum og Ripple.
Fyll i forventet type kryptovaluta, månedlig volum relatert til kjøp/ salg av kryptovalutaer og formålet med handlene
List opp eventuelle land der selskapet driver virksomhet. Ikke inkluder land der selskapet kun har samarbeidspartnere/leverandører
Hak i boksene for produkter som enheten forventer å benytte i kundeforholdet
Skriv inn hvilke valutasorter det forventes valutakonto i.
Hak av for eventuelle tjenester bedriften forventer å benytte. Gå videre uten avhuking hvis det ikke forventes bruk av noen av tjenestene
Enhver juridisk enhet (bedrift) som handler derivater, valuta, aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter som omsettes på en børs eller annen organisert markedsplass, trenger en LEI-kode for å kunne handle. Har du ikke LEI-kode nå, kan denne registreres senere.
Skriv inn estimert årlig overskudd i NOK
Marker for om bedriften forventer å sette inn kontanter på bedriftskontoen.
Marker for om bedriften forventer å ta ut kontanter fra bedriftskontoen.
Skriv inn til hvilket land det forventes overførsel
Skriv inn forventet beløp månedlig
Formål kan for eksempel være "Kjøp av materialer til bygg og anlegg".
Skriv inn hvilket land bedriften forventer overførsler fra
Skriv inn forventede månedlige beløp
Skriv inn formålet med mottaket av beløpet

Her krysser du av for forventede fremtidige innbetalinger på konto. Kryss av for alternativet/alternativene som passer best og benytt fritekstfeltet for nærmere beskrivelse.

Kryss av for alternativet/alternativene som passer best og benytt fritekstfeltet for nærmere beskrivelse.
Skriv en forklaring til eierstrukturen. Er bedriften eid av et morselskap, holdingselskap eller lignende.

Informasjon om utfyller

Håndtering av personlige opplysninger

Nordea er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å levere de produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre formål slik som for å oppfylle rettslige forpliktelser. For detaljert informasjon om behandling av personopplysninger,

Les om hvordan vi beskytter dine persondata hos oss

 eller kontakt Nordea Bank Abp, filial i Norge. Personvernpolicyen inneholder informasjon om rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, slik som rett til innsyn, korrigering, dataportabilitet med videre.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager