Derfor går vi bort fra IBOR til RFR

Dagens referanserenter er i stor grad basert på kvoterte renter fra et panel av banker og omtales som IBOR. Kvoteringene har tradisjonelt vært basert på handler i det usikrede interbankmarkedet. I etterkant av finanskrisen har aktiviteten i dette markedet falt markant, og kvoteringene av IBOR-rentene har i større grad blitt basert på skjønn. 

For at du som kunde kan være trygg på at referanserenten ikke utsettes for manipulasjon og for at tilliten til dagens referanserenter opprettholdes, har det over en lengre periode foregått et arbeid med å sikre at grunnlaget for panelbankenes kvotering er mer transaksjonsbasert og transparent enn tidligere, samt å utarbeide alternative referanserenter (RFR) som vil kunne erstatte IBOR-renter i løpende kontraktsforhold dersom disse skulle opphøre.

Hva innebærer overgangen for deg og din bedrift

Overgangen fra IBOR til RFR innebærer at flere referanserenter som for tiden brukes i prising av kontrakter og produkter vil bli erstattet av den nye RFR, og det er bortfallet av London Interbank Offered Rate (LIBOR) som har drevet frem reformen. Endringen vil skje gradvis, og hvis din bedrift bruker et produkt med IBOR som må erstattes av en ny RFR, vil din rådgiver i Nordea ta nærmere kontakt for å gi informasjon og veiledning i forbindelse med overgangen.

Kunder anbefales å konsultere sine rådgivere for skatterådgivning i forbindelse med IBOR-overgangen.

Disse IBOR-rentene erstattes i første omgang med RFR

Fra og med 1.1.2022 vil enkelte IBOR-renter (som f.eks. LIBOR for GBP og USD) opphøre og ikke lenger bli rapportert. I situasjoner der IBORs av ulike årsaker opphører eller ikke lengre møter kravene i referanseverdiforordningen (BMR) vil de bli erstattet av en RFR. De nye RFR har til felles at de kun har én dags løpetid (overnatten), da de fleste transaksjoner i pengemarkedet finner sted i overnattenmarkedet. 

Merk: alle lengder av GBP, CHF, EUR og JPY LIBOR samt 1 uke og 2 måneders USD LIBOR vil opphøre og noteres av ICE Benchmark Administration Limited (IBA) etter 31. desember 2021. Øvrige lengder av USD LIBOR vil noteres til og med 30. juni 2023.

Eksempler på IBOR:

  • EONIA (EUR)
  • EURIBOR (EUR)
  • LIBOR (GPB, USD, CHF, EUR, JPY)
  • STIBOR (SEK)
  • CIBOR (DKK)
  • NIBOR (NOK)

NOWA som alternativ til NIBOR

Den mest brukte referanserenten for kontrakter denominert i norske kroner er NIBOR. NIBOR oppfyller i dag kravene i BMR som stilles til referanseverdier og står oppført på den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) liste over godkjente referanseverdier. Dette innebærer at NIBOR vil løpe videre. I september 2019 anbefalte Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR-gruppen) en reformert versjon av NOWA som alternativ referanserente i norske kroner. Norges Bank overtok administrasjonen av NOWA 1. januar 2020 og har i den forbindelse publisert nye prinsipper for beregning og publisering av NOWA. Andre del av ARR-gruppens konsentrerer seg om overgangen fra NIBOR til NOWA og hvordan NOWA kan tas i bruk som RFR. Dette er en pågående prosess som vi anbefaler bedrifter å holde seg orientert om. Dette innebærer at man i finansielle kontrakter vil kunne inkludere NOWA som renten man faller tilbake på dersom NIBOR av nærmere angitte årsaker opphører å publiseres. Videre vil man kunne benytte NOWA direkte som referanserente i finansielle kontrakter der dette er ønskelig for partene.

MERK: NIBOR (NOK), STIBOR (SEK), CIBOR (DKK) og EURIBOR (EUR) vil fortsatt bli kvotert etter 1.1.2022. 

Du kan lese mer om overgangen til RFR ved å bruke lenkene under.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager