Avslutte depositumskonto for profesjonell utleier

Ved å sende inn dette skjemaet kan profesjonelle utleiere med egen avtale med Nordea, avslutte depositumskonto. Disse opplysningene trenger vi for å avslutte kontoen:

 • Opplysninger og kontaktinfo om leietaker
 • Opplysninger og kontaktinfo om utleier 
 • Opplysninger om hvor depositumet skal overføres

For leietaker kan daglig leder, prokurist eller signaturberettiget signere. Hvis ikke prokurist, daglig leder eller signaturrett er angitt, signerer styret i fellesskap. Firmaattest på vegne av bedriften kan slås opp herÅpnes i nytt vindu.

Skriv inn navnet som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn e-post til leietaker i leiekontrakten.

Alternativ 3: Ved fordeling av depositumet er det nødvending med ett skriftlig samtykke fra både utleier og leietaker. Vennligst send inn appendiks 4 med valg av alt.4 utfylt og signert av begge parter til e-post adresse Åpnes i nytt vindu. Henvendelsen vil bli behandlet innen 3 virkedager.

Alternativ 4: Ved avslutning av Depositumskonto mot opprettelse av en ny depositumskonto, er det nødvendig med ett skriftlig samtykke fra både utleier og leietaker for at depositumskonto kan avsluttes. Vennligst send inn appendiks 4 med valg av alt.5 utfylt og signert av begge parter samt utfylt appendiks 3a/3b for bestilling av ny konto til e-post adresse Åpnes i nytt vindu. Henvendelsen vil bli behandlet innen 3 virkedager.

 

Opplysninger alternativ 1

Opplysninger alternativ 2

NB! Utleier er ansvarlig for å sikre at oppgitte kontonummer til leietakeren er korrekt. Nordea vil på bakgrunn av dette gjøre opp kontoen å føre beløpet over til leietaker.

Vi er kjent med at banken, i henhold til Husleieloven §3-5 først må varsle leietakeren om vårt fremsatte krav og at denne har en 5-ukers svarfrist til å komme med innsigelse før banken eventuelt foretar en utbetaling. Eventuelt resterende beløp fristilles til leietaker.

Skriv inn beløpet som er utestående husleie

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker om hvordan depositumsbeløpet skal utbetales

Hvis Nordea mottar krav fra enten utleier eller leietaker om utbetaling, vil banken sende et varselbrev til motparten med 5 ukers svarfrist. Varselbrevet sendes både til digital postkasse og per post. Dersom motparten ikke sender inn motkrav innen 5 uker, er banken pliktig til å utbetale depositumsbeløpet.

For utleier:

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

 • Depositumskontonummer
 • Dato for opphør av leieforholdet
 • Skyldig forfalt husleiebeløp og måneder det gjelder for 
 • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie 

Denne informasjonen kan sendes via Digital postkasseÅpnes i nytt vindu / Bedriftens dokumenteÅpnes i nytt vindu

Merk deg at:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

 • Husleietvisteutvalget

Hva skjer dersom leietaker kommer med motkrav innen 5 uker?

Leietaker må reise søksmål mot utleier og dokumentere overfor banken at dette er gjort. Saken blir behandlet av. Du vil bli kontaktet av Husleietvisteutvalget, og har du spørsmål må det rettes til aktuell instans.  

For leietaker:

Krever du utbetaling av depositumsbeløpet må dette varsles skriftlig til banken med følgende informasjon:

 • Depositumskontonummer
 • Dato for opphør av leieforholdet - du må ha flyttet ut
 • Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet

Denne informasjonen kan sendes viaÅpnes i nytt vinduDigital postkasseÅpnes i nytt vindu / Bedriftens dokumenterÅpnes i nytt vindu

Hva skjer dersom utleier kommer med motkrav innen 5 uker?

Mottar vi krav fra utleier som gjelder skyldig husleie, vil vi sende deg et varselbrev med utleiers krav om dekning av ubetalt husleie. Har utleier reist sak mot deg for andre økonomiske krav utover skyldig husleie, vil saken bli behandlet av Husleietvistutvalget. Du vil bli kontaktet av  Husleietvisteutvalget, og har du spørsmål må det rettes til aktuell instans.