Hva er unoterte verdipapirer?

Unoterte verdipapirer, også kalt alternative investeringer, betyr at verdipapirene ikke er notert på en børs. Disse er en aktivaklasse på siden av de tradisjonelle aktivaklassene aksjer, obligasjoner, og kontanter. I sin spede begynnelse handlet unoterte verdipapirer i stor grad om hedgefond, råvarer og eiendom. I dag er universet betraktelig større. 

Både Private equity og Private credit har blitt mer populært. Du kan lese mer om disse nedenfor. I tillegg finnes det muligheter innen infrastruktur og råvarer. 

Private credit

Lån til et foretak, typisk små og mellomstore bedrifter, utenfor den tradisjonelle bank-kanalen for utlån. I likhet med Private equity blir ikke Private credit omsatt i et åpent marked eller på børs, men direkte mot en bestemt investorgruppe.

Private equity

Investering i et selskap hvis aksjer ikke er børsnotert, ofte med en begrenset eierkrets. Det er fokus på å utvikle selskapet og bedre lønnsomheten før en eventuelt kan selge selskapet eller notere selskapet på børs. En private equity-investering kan således være begrenset til en tidsperiode frem til selskapet blir solgt. 

Hvorfor unoterte verdipapirer?

En robust portefølje må ha flere ben å stå på. Tradisjonelt består en portefølje av obligasjoner og aksjer. Blander vi derimot inn flere aktivaklasser kan vi øke diversifiseringen og få samme avkastning for lavere risiko, eventuelt øke forventet avkastning i porteføljen. 

Potensielt høyere avkastning eller lavere risiko kommer imidlertid ikke uten en pris. Alternative Investeringer kan være illikvide, som betyr at det i perioder kan være vanskelig å gjennomføre kjøp og salg. Investeringen kan være bundet til en periode, slik at investor ikke har tilgang til de investerte midlene i denne perioden. Vi vil derfor ikke anbefale utelukkende unoterte verdipapirer i porteføljen. 

En portefølje er alltid unik, slik at den optimale vekten med sånne verdipapirer vil variere fra portefølje til portefølje. I våre anbefalte porteføljer opererer vi med en 15% vekst i unoterte verdipapirer som et utgangspunkt. Det har vist seg å gi en god diversifiseringseffekt i porteføljen. 

Hvem kan det passe for?

Ofte er minstetegningen relativt høy ved investeringer i unoterte verdipapirer, og institusjonelle investorer har vært den største aktøren på kjøpssiden. Over de siste årene har imidlertid tilbudet økt mot private investorer. Snakk gjerne med din Private Banker om dette.

Ønsker du rådgivning rundt investeringer?

Ta kontakt med oss så kontakter en rådgiver deg i løpet av kort tid.

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.