Når kommer årets skattemelding?

Skattemeldingen blir tilgjengelig på forskjellige datoer. Du får et varsel fra Skatteetaten på e-post/sms når din skattemelding er tilgjengelig.

Elektronisk bruker

De første skattemeldingene til privatpersoner blir sendt ut allerede 14. mars 2023. Alle skattemeldinger skal være sendt ut i løpet av 31. mars 2023.

Papirutgave

Utsendelse på papir starter 14. mars 2023.

Dødsbo

Skattemeldingen blir ikke automatisk sendt ut elektronisk eller pr post i dødsåret. Hvis skattyter har falt fra i løpet av inntektsåret, må fullmektig/arvingene sørge for å få lagt inn en c/o adresse på dødsboet hos Folkeregisteret. 

Hvis skatteetaten ikke har mottatt en skifteattest og fått registrert en c/o adresse på dødsboet, må fullmektig/arving selv kontakte skatteetaten for å få skattemeldingen utsendt i papirversjon.

Gry Fremstad

Small - Gry Fremstad

Advokat/Chief Legal Client Advisor, Nordea Private Banking

Innleveringsfrist

For lønnstakere og pensjonister er innleveringsfristen 30. april. Siden 30. april er en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer skattemeldingen til og med tirsdag 2. mai. 

Leverer du ikke innen fristen, blir den forhåndsutfylte skattemeldingen regnet som levert med de opplysningene som ligger der. 

Du kan søkeÅpnes i nytt vindu om maksimalt en måneds utsettelse, dvs. med utsatt leveringsfrist til 31. mai. Hvis du får utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Er du deltaker i et ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. har du samme frist som selskapet, dvs. 31. mai. (Skattemeldingen må leveres elektronisk.) Fristen for å søke utsettelse er 31. mai.

Sjekk tallene nøye og suppler om nødvendig!

Det er den enkeltes eget ansvar å passe på at alle inntekter, fradrag, formue og gjeld er korrekt lagt inn i skattemeldingen. Start gjerne med å ta utgangspunkt i fjorårets innleverte opplysninger.

Husk at ikke alle inngangsverdier, realisasjonsverdier eller formuesverdier fra banken eller VPS automatisk kommer inn i din forhåndsutfylte skattemelding. Sjekk derfor årsmelding/realisasjonsmelding nøye opp mot skattemeldingen! 

Skatteklasse

Er du oppført i riktig skatteklasse? Alle personlige skattepliktige, inklusive enslige forsørgere og dødsbo i det året skattepliktige døde, skattlegges i skatteklasse 1

Dødsbo skattlegges i skatteklasse 0 for årene som følger etter dødsfallsåret og frem til boet er gjort opp. I skatteklasse 0 gis det ikke personfradrag. 

NB: Det er ikke lenger forskjell i formuesbeskatning for skatteklasse 0 og 1. Skatteklasse 0 får nå også et bunnfradrag på kr 1.700.000 før det betales formuesskatt.

Det gis et forhåndsutfylt særfradrag i alminnelig inntekt for skattepliktige som bor alene med omsorg for barn under 18 år og som har mottatt utvidet barnetrygd. Særfradrag gis for samme antall måneder det er utbetalt utvidet barnetrygd. (kr 4.373 i særfradrag pr måned/ kr 52.476 pr år).

Årsgebyr på VPS-kontoen/Private Banking honorar/Aktiv forvaltning rådgivningshonorar

Dette er poster hvor du kan få fradrag i alminnelig inntekt. Beløpene skal innrapporteres som forvaltningskostnad under «Finans > Forvaltningskostnader». For rådgivningshonoraret må du huske å opplyse om at kostnaden knytter seg til aktiv investeringsrådgivning. 

Andre viktig fradrag

Husk å trekke fra reiseutgifter dersom du bor mer enn 18,4 km fra jobben. (Dette forutsetter at du reiser til jobb 230 dager i året). Reiser mellom hjem og fast arbeid skal føres under «Arbeid, trygd og pensjon > Reiser (arbeids- og besøksreiser)». (Det er en samlet maksgrense for reisefradrag på kr 97.000 før egenandel på kr 14.000 er trukket fra.)

Har du krav på foreldrefradrag? (Du har hatt dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år som ikke er rapportert av barnehage/SFO o.l., eller utgifter for eldre barn med særlig behov for omsorg og pleie.) NB: Er du gift, fordeles foreldrefradraget automatisk mellom begge foreldre. Sjekk derfor begges beløp før du korrigerer.

Sørg for å få med fradrag for utgifter til aksjekjøp/salg og sjekk at alle poster har kommet riktig med i RF-1088 «Aksjeoppgaven» og i skattemeldingen. (For føring i skattemeldingen: Se avsnitt under.)

Har fagforeningskontingent (inntil kr 5.800) kommet til fradrag under «Arbeid, trygd og pensjon > Fagforeningskontingent»? 

Hvis du har et privat lån eller lån fra arbeidsgiver, må du huske på å føre opp saldo gjeld pr. 31.12 og påløpte rentekostnader under «Bank, lån og forsikring > Annen gjeld». 

For private fordringer skal formuesbeløp og renteinntekt føres opp under «Andre forhold > Andre krav/fordringer».

Eiendom
Verdipapirfond - generelt og utenlandske
Enkeltaksjer - norske og utenlandske
Enkeltobligasjoner - norske og utenlandske
Strukturerte produkter
Warrants, aksjebuffere, ETN, tegningsretter og valutalån
Fondskonto
Aksjesparekonto (ASK)
Skjermingsfradrag
Verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon
IPS
Arv eller gave

Eiendom

Din primærbolig skal være verdsatt med en rabatt på 75 % (kun 50 % rabatt for boligverdi over MNOK 10)  under «Bolig og eiendeler > Bolig og Eiendom». Den skattemessige formuesverdien vil dermed være på ca. 25 % av eiendommens beregnede omsetningsverdi. Sjekk at opplysningene om primærboligen din stemmer (boligareal, byggeår, boligtype). For primærbolig med en omsetningsverdi under MNOK 10, kan du kreve den skattemessige formuesverdien satt ned hvis verdien i skattemeldingen er mer enn 25 % av dokumentert markedsverdi. For primærbolig med en omsetningsverdi over MNOK 10, kan du kreve den skattemessige formuesverdien satt ned hvis verdien i skattemeldingen er mer enn 25 % for omsetningsverdi inntil MNOK 10 og 50 % for omsetningsverdi over MNOK 10. Hvis du eier bolig i borettslag/sameie; sjekk at fellesformue, fellesgjeld, og renter er ført opp. 

Sekundærboliger skal være verdsatt med en rabatt på 5 % under «Bolig og eiendeler > Bolig og Eiendom». Den skattemessige formuesverdien vil dermed være på ca. 95 % av eiendommens beregnede omsetningsverdi. For sekundærboliger kan du kreve den skattemessige formuesverdien satt ned hvis verdien i skattemeldingen er mer enn 95 % av dokumentert markedsverdi.

Eier du en eller flere fritidseiendommer pr 31. desember (både i Norge og i utlandet), skal formuesverdien fremgå under «Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom». Vær klar over at Skatteetaten for 2022 har foretatt en økning av formuesverdien med 25 % fra i fjor. Dersom dette medfører at formuesverdien for fritidseiendommen overstiger 30 % av dokumentert markedsverdi, kan du kreve at verdien settes ned til 30 % av dokumentert markedsverdi (for eksempel ved å innhente en ny verditakst på din fritidsbolig).

Ubebygde tomter utenfor næring/inntektsgivende aktivitet skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av eiendommens markedsverdi. Verdien skal stå under «Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom». (Ingen økning i verdien fra i fjor)

Annen fast eiendom i næring/inntektsgivende aktivitet vil få en 25 % effektiv verdsettelsesrabatt under «Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom». For næringseiendom eiet av skattepliktig med deltakerfastsetting, skal dette opplyses i næringsspesifikasjon.

Fond

Generell beskatning av verdipapirfond.

Aksjefond

Utdelinger og gevinst fra rene aksjefond (fond med mer enn 80 % aksjeandel), er normalt forhåndsutfylt under «Finans > Verdipapirfond aksjedel», og blir for privatpersoner beskattet med 35,2 % (2022). Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Formue er oppført på samme sted. Merk at det for 2022 gis en verdsettelsesrabatt på 25 % på aksjeandelen i verdipapirfondet.

Rentefond

Utdelinger og gevinst fra rene rentefond (fond med mindre enn 20 % aksjeandel), er normalt forhåndsutfylt under «Finans > Verdipapirfond rentedel», og blir beskattet med 22 % (2022). Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Formue er oppført på samme sted. Det gis ingen verdsettelsesrabatt på formue i rentefond.

Kombinasjonsfond

Utdelinger og gevinst fra kombinasjonsfond (fond med mellom 20 % og 80 % aksjeandel og resten renter) er normalt forhåndsutfylt og splittet i en aksjedel og en rentedel under hhv «Finans > Verdipapirfond aksjedel» og «Finans > Verdipapirfond rentedel». Aksjedelen blir for privatpersoner beskattet med 35,2 % (2022) og rentedelen med 22 % (2022). Tap er tilsvarende fradragsberettiget. Formue skal splittes i en aksje- og en rentedel, hvorav aksjedelen gis en verdsettelsesrabatt på 25 % og står oppført på samme sted.

Ikke forhåndsutfylt

Hvis du har andeler i norske og/eller utenlandske verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt, må du føre dem opp selv. Disse skal føres på samme sted som de forhåndsutfylte verdipapirandelene – se over.

Utenlandsregistrerte fond 

Forhåndsutfylt

Utenlandsregistrerte fond som du er eier av pr 1.1.2023 er skattepliktig formue, og skal normalt være forhåndsutfylt. 

Har du mottatt en utdeling fra et utenlandsk fond (noe som kun skjer sjeldent), må du sjekke at beløpet står oppført.

Har du realisert andeler i utenlandske fond, skal gevinst/tap automatisk være innberettet.

Ikke forhåndsutfylt

Utenlandske fond, utdelinger og gevinst/tap som ikke er fylt ut i din skattemelding, må du selv føre opp. 

Enkeltaksjer

Enkeltaksjer - norske

Forhåndsutfylt

Norske enkeltaksjer som du var eier av pr 1.1.2023 er skattepliktig formue, og skal normalt være forhåndsutfylt under «Finans > Aksjer». Utbytte og gevinst/tap skal også være forhåndsutfylt der. 

For detaljer, se «Aksjeoppgaven» RF-1088, som du skal ha mottatt tidligere. Denne inneholder informasjon om aksjer du eide i løpet av 2022, herunder formue, utbytte og gevinst/tap.

Ikke forhåndsutfylt

Hvis postene ikke har kommet med i skattemeldingen, må du selv fylle ut opplysningene. Opplysninger om formue, utbytte og gevinst/tap skal inn på samme sted som de forhåndsutfylte opplysningene – se over. 

Enkeltaksjer - utenlandske

Utenlandsregistrerte enkeltaksjer som ikke er notert på Oslo Børs, vil ikke være forhåndsutfylt i aksjeoppgaven (RF-1088). De kan likevel være forhåndsutfylt i skattemeldingen hvis banken har innrapportert disse til Skatteetaten.

Formue, utbytte, og gevinst/tap på utenlandske aksjer som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen må du selv føre opp under «Finans > Aksjer». 

Fradrag for skatt betalt i utlandet

Merk at hvis du har betalt skatt i utlandet på mottatt utbytte/gevinst, kan du kreve kreditfradrag for å unngå dobbeltbeskatning. Dette gjøres ved å fylle ut RF-1147 og levere den som vedlegg til din skattemelding.

Enkeltobligasjoner

Norske enkeltobligasjoner og internasjonale enkeltobligasjoner.

Formue

Dersom du har kjøpt en VPS-registrert enkeltobligasjon, og beholder den til forfall (etter 31.12.22), skal formuen automatisk komme opp i din skattemelding under «Finans > Obligasjoner». 

Dersom dine obligasjoner ikke har kommet med automatisk, skal både norske obligasjoner utenfor VPS-systemet og utenlandske obligasjoner føres i skattemeldingen under «Finans > Obligasjoner». 

Avkastning

Avkastning på en VPS-registrert enkeltobligasjon skal være innberettet under «Finans > Obligasjoner». 

Gevinst/tap

Gevinst/tap på VPS-registrerte obligasjoner vil normalt komme ferdigutfylt i skattemeldingen. Gevinst/tap som ikke er forhåndsutfylt skal du selv føre i skattemeldingen under «Finans > Obligasjoner». 

Strukturerte produkter

Indeksobligasjoner og aksjekuponger.

Alle strukturerte produkter fra Nordea er registrert i VPS, og våre indeksobligasjoner er såkalte «mengdegjeldsbrev».

Sjekk at dine strukturerte produkter har kommet riktig med i din skattemelding. Formue, avkastning og gevinst/tap som ikke er forhåndsutfylt skal du selv føre i skattemeldingen under «Finans > Obligasjoner".

Du må kunne dokumentere beregningen av gevinst/tap hvis Skatteetaten ber om det. 

Se eget avsnitt om warrants under.

Warrants, aksjebuffere, ETN, tegningsretter og valutalån

Formue, avkastning og gevinst/tap på warrants, aksjebuffere, ETNer (Exchange Traded Notes), valutalån og tegningsretter som omsettes på Oslo Børs eller er handlet gjennom en rapporteringspliktig finansinstitusjon skal være forhåndsutfylt under «Finans > Andre finansprodukter og virtuelle eiendeler/kryptovaluta». 

Hvis beløpet ikke er forhåndsutfylt, føres beløpene under «Finans > Andre finansprodukter og virtuelle eiendeler/kryptovaluta». 

 

Fondskonto

Formue, avkastning og gevinst/tap på fondskonto skal normalt være forhåndsutfylt under «Bank, lån og forsikring > Fondskonto». Hvis beløpet mangler må du føre det opp her selv.

Fondskonto, som er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt, skattlegges på  tilsvarende  måte som en direkte investering i verdipapirfond (se over) - forutsatt at forsikringselementet utgjør mindre enn 50 % av saldoen på fondskontoen. 

• Formue og gevinst/tap på fondskonto med mindre enn 20 % aksjeandel anses som en ren renteinvestering. Investeringen inntektsbeskattes med 22 % i 2022. 

• Formue og gevinst/tap på fondskonto med mellom 20 % og 80 % aksjeandel blir splittet i en aksjedel og en rentedel. Investeringen inntektsbeskattes (for privatpersoner) med 35,2 % på aksjedelen og 22 % på rentedelen i 2022. 

• Formue og gevinst/tap på fondskonto med mer enn 80 % aksjeandel anses som en ren aksjeinvestering. Investeringen inntektsbeskattes med 35,2 % i 2022.

NB: Det gis verdsettelsesrabatt på 25 % på aksjeandelen i fondskonto (se under).

Aksjesparekonto (ASK)

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen din. Skattepliktige uttak og formuesverdi for aksjedel og kontanter skal derfor være forhåndsutfylt i din skattemelding under «Finans > Aksjesparekonto». Det er likevel viktig at du sjekker om opplysningene er fullstendige og korrekte.

Hvis du i løpet av inntektsåret 2022 har tatt ut midler av en ASK-konto, vil det bare være uttak av midler utover innskudd, tillagt skjerming, som vil føres opp som skattepliktig uttak i din skattemelding. 

Husk at utbytte fra aksjer som ligger i en ASK, på lik linje med gevinst, ikke skal skattlegges før pengene tas ut. Merk at dette kan stille seg annerledes dersom utbyttet overføres til en bankkonto utenfor ASK-systemet! Det kan likevel bli trukket utenlandsk kildeskatt av utbytte av utenlandske aksjer som eies gjennom en ASK. Fordi det utenlandske utbyttet ikke blir beskattet før beløpet tas ut, kan det bli problematisk å kreve kreditfradrag gjennom RF-1147. Her er det en grense på 5 år. 

Skjermingsfradrag

Husk å sjekke at årlig beregnet skjermingsfradrag og eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år er trukket fra ved beregning av eventuell skattepliktig aksjegevinst (enkeltaksje- og aksjefondsandeler), aksjeutbytte og uttak fra aksjesparekonto (ASK) eller fondskonto (aksjedelen). Skjermingsfradrag beregnes både på utenlandske og norske aksjeinvesteringer.

NB: Skjermingsfradraget beregnes på bakgrunn av inngangsverdi, så sjekk at inngangsverdiene dine er riktig utfylt.

Denne skjermingskalkulatorenÅpnes i nytt vindu hjelper deg med å beregne skattefrie aksjeinntekter (utbytte og gevinst/tap).

Verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon

Verdsettelsesrabatt

For noen eiendeler er det gitt en rabatt ved verdsettelse av skattemessig formue. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av personlig skattyter og beregnes automatisk i skatteberegningen. Du finner verdsettelsesrabatten på egne linjer under «Oppsummering og skatteberegning» og «FORMUE» i skattemeldingen din. 

For inntektsåret 2022 skal sekundærbolig som er direkte eid av personlig skattepliktig medtas med 95 % av formuesverdien. Det gis også en verdsettelsesrabatt på 25 % for aksjer, aksjefondsandeler og driftsmidler, herunder næringseiendom som er direkte eid av personlig skattepliktig. 

Gjeldsreduksjon

På enkelte eiendeler får du også en reduksjon i fradraget for gjelden din. Gjeldsreduksjonen beregnes automatisk i skatteberegningen. Du finner gjeldsreduksjonen samt utregningen av den øverst under «Oppsummering og skatteberegning» i skattemeldingen din.

Hvis du har gjeld, vil ditt gjeldsfradrag bli sjablongmessig tilordnet alle dine eiendeler i.h.t. eiendelenes markedsverdi. Eiendeler med verdsettelsesrabatt, (se avsnittet over), vil få et forholdsmessig redusert gjeldsfradrag i.h.t. eiendelenes verdsettelsesrabatt. (Dette gjelder likevel ikke for gjeld som er sjablongmessig tilordnet primærbolig, fritidsbolig og tomt som ikke er eiet i næring/inntektsgivende aktivitet.) 

IPS

De som har spart i IPS (individuell pensjonssparing) vil få et fradrag i alminnelig inntekt for et sparebeløp på inntil kr 15.000. Beløpet skal fremgå i skattemeldingen under «Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)»

Utbetalinger fra IPS-ordningen skal beskattes som alminnelig inntekt (22 % for 2022). 

Arv eller gave

Hvis du har fått arv og/eller gave som til sammen er på kr 100.000 eller mer i 2022, skal du opplyse om dette under «Gave og arv > Gave og arv». 

Selve overføringen av arv/gave er i utgangspunktet ikke skattepliktig for deg som mottaker.

Vær klar over at hvis du har mottatt fast eiendom som gave og overdragelsen ikke er tinglyst, må du selv sørge for å føre denne opp i din skattemelding.

Gi tilstrekkelige opplysninger

Mangelfulle og/eller uriktige opplysninger kan medføre tilleggsskatt på inntil 60 % og gi skattemyndighetene anledning til å endre skattemeldingen inntil 10 år tilbake i tid.  

Hvis du er usikker på om ytterligere opplysninger bør gis, bruk muligheten i skattemeldingen til å forklare under de ulike postene.

Betal restskatt til rett tid

Hvis du etter gjennomgangen ser ut til å få restskatt, vil du ved å betale tilleggsforskudd innen fristen 31. mai 2023 slippe å betale ekstra renter f.o.m. 1. juli 2022. Rentetillegget ved restskatt for inntektsåret 2022 er 2,15 % p.a. Rentetillegget løper fra 1. juli 2022 til forfall første termin restskatt (sommeren/høsten 2023). 

Dette må imidlertid ikke forveksles med forsinkelsesrenten ved for sen innbetaling av skatt – som fra 1. januar 2023 er på 10,75 %. Hvis du betaler restskatt for sent, står du m.a.o. i fare for både rentetillegg og forsinkelsesrente på beløpet. 

Skatteoppgjøret

Du vil få et varsel på e-post/sms når skatteoppgjøret er klart. 

De fleste lønnsmottakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret i løpet av juni, men noen får det først mellom august og november. 

Hvis du har penger til gode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart. (Normalt innen tre uker). 

Husk å sjekke at riktig kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp er registrert. Du kan logge inn og sjekke på Skatteetaten sine nettsider. Vær klar over at tilgodebeløp under kr 100 ikke utbetales og at restskatt under kr 100 ikke kreves inn.

Endre skattemelding og klagefrist

Du kan fremdeles endre skattemeldingen selv om leveringsfristen (30. april) er passert. 

Som skattepliktig har du faktisk tre år på å gjøre endringer i grunnlaget for skatteberegningen.

Sørg likevel for å sjekke skatteoppgjøret nøye når det kommer, og klag innen 6 uker hvis du oppdager at skatteberegningen er feil. Av klagen må det gå frem hva som er feil og begrunnelsen for dette. 

Lykke til!

Trenger du hjelp?

Husk at det også finnes en mulighet for å delegere oppgaven med å fylle ut skattemeldingen til noen du stoler på.

Dette gjøres via Skatteetaten sine nettsider. 

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.