Privat konsum i selskap («monsterskatten»)

Som kjent ble det opprinnelige forslaget til regler for privat konsum i selskap (monsterskatten) trukket tilbake, og det ble fra Regjeringens side vist til at de tar sikte på å legge frem et justert regelverk i 2024 med virkning fra inntektsåret 2025. Dette tidspunktet nærmer seg med stormskritt, men heller ikke denne gangen ble det lagt frem et justert forslag til regler for privat konsum i selskap. Regjeringen kommenterer kun kort i revidert nasjonalbudsjett at Finansdepartementet jobber videre med justeringer av høringsforslaget. Flere stiller seg nå spørsmålet om en eventuell fremleggelse av justerte regler i oktober i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2025 kan sies å være tidsnok til at skattyter kan innrette seg på en forsvarlig måte. Alternativt om et justert forslag kan komme på sensommeren i år, eller at ikrafttredelsestidspunkt kan forskyves ytterligere. 

Fjerning av midlertidig arbeidsgiveravgift

Øvrige større nyheter på skatteområdet var allerede lekket i forkant av fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, herunder fjerning av den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 5 % for lønnsinntekter over kr. 850.000 med virkning fra 1. januar 2025. I statsbudsjettet for 2024, ble innslagspunktet justert fra lønnsinntekter på kr. 750.000 til kr. 850.000.

Begrunnelsen fra Regjeringens side for å innføre den ekstra arbeidsgiveravgiften i sin tid var at man så behov for midlertidige tiltak, for å bidra til inndekning av ekstraordinære utgifter i budsjettet for 2023, da det var høy økonomisk usikkerhet både i Norge og internasjonalt høsten 2022. Dette var imidlertid en endring som kom noe overraskende på næringslivet, og slo inn ganske hardt for mange virksomheter.

Nå foreslås den altså fjernet i sin helhet fra 1. januar 2025 hvis revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt. I følge regjeringen var dette en varslet endring, og i tråd med en planlagt utfasing av arbeidsgiveravgiften.  

Redusert CO2-avgift for kvotepliktig sjøfart

Det foreslås å endre gjennomføringen av den reduserte satsen i CO2-avgiften på mineralske produkter for kvotepliktig sjøfart, fra årlig refusjon til direkte fritak ved kjøp fra registrerte virksomheter. Satsen trer først i kraft når saken er avklart med ESA.  

Justerte regler for merverdiavgift på leasing, bilutleie og drosjevirksomhet

Regjeringen foreslår å innføre mer nøytrale regler for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift på personkjøretøy. Inntektene fra denne justeringen skal benyttes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler, samt fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer. 

Andre forslag til justeringer på skatteområdet

Det kan videre nevnes at det foreslås å endre skatteloven § 9-14 om utflyttingsskatt, slik at verdipapirfond blir fritatt for utflyttingsskatt for aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS. Det vises til at bakgrunnen for forslaget er å skape en sammenheng i reglene om skattefrihet for gevinst ved realisasjon og utflytting av verdipapirfond. 

Av andre aktuelle forslag kan nevnes en teknisk tilpasning av reglene for pensjonsskattefradrag til ny AFP i offentlig sektor og forslag til endringer i merverdiavgiftslovens bestemmelser om fritak for offentlige anskaffelser til den amerikanske styrken. Etter sistnevnte forslag åpnes det i større grad for fritak fremfor refusjon. 

Proveny

Samlet har Finansdepartementet regnet seg frem til at forslagene til justeringer på skatteområdet øker provenyet marginalt med om lag 5 millioner kroner påløpt i 2024 sammenlignet med saldert statsbudsjett for 2024. Den bokførte virkningen av de fremlagte forslagene er imidlertid et provenytap på om lag 165 millioner kroner i 2024, mens helårsvirkningen er et merproveny på 5 millioner kroner.

Linda-Hjelvik-Amsrud

Advokat Linda Hjelvik Amsrud

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.