Nordeas kulturprogram

Nordeas kulturprogram er pulsen i Nordea Norges satsing på kultur. Gjennom kulturprogrammet produserer vi skreddersydde kulturinnslag til bankens arrangementer. Vi samarbeider også tett med Norsk kulturskoleråd om en rekke prosjekter for å utvikle kulturskolene.

Nordea som kulturbærer

Nordeas kulturprogram ble etablert i 2008.

Våre kulturproduksjoner inkluderer både profesjonelle artister og unge talenter. Kultur handler imidlertid om mer enn underholdning på arrangementer. Vi ønsker å bidra til utviklingen av et mangfoldig kulturliv. I samarbeid med Norsk kulturskoleråd arbeider vi for å styrke kulturskolenes kompetanse innen entreprenørskap, produksjon og formidling. I perioden 2010 – 2018 arrangerte vi også Nordeas gratis julekonsert Desembertoner i Oslo domkirke. 

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

Nordea og Norsk kulturskolerådÅpnes i nytt vindu samarbeider om å gjøre kulturskolene mer synlige samtidig som vi har et felles mål om utvikling. Samarbeidet inneholder både prosjekter rettet mot lærere/ansatte og direkte mot elever.

Samarbeidet, som betegnes Nordea-prosjeket KUL-TUR, er innholdsrikt:

 • Kursprogram rettet mot lærere og ansatte i utvalgte kulturskoler
 • Nettstedet Kulturskolebanken.noÅpnes i nytt vindu
 • «Talent møter mentor»
 • Nordeas kulturskolepris
 • Tilretteleggelse for bruk av kulturskoleelever på fremføringsarenaer i Nordea 

Fra 1.1.2020 utvides samarbeidet til også å omfatte:

 • Årlig stipend til en kommune for å fremme entreprenørskap
 • Opplæringstiltak rettet direkte mot kulturskoleelever

Alle landets kommuner har et kulturskoletilbud. Det er stort sett barn som er elever, de fleste i alderen 9-15 år. Med denne avtalen har Nordea tatt grep for å støtte opp om yngre talenter i hele landet. 

Hva er en kulturskole?

 • Norge har som eneste land i verden en lov som sier at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud.
 • Ca. 100.000 elever og 124.000 elevplasser (2017)
 • Opplæring i ulike kulturuttrykk; musikk, teater, visuell kunst, sirkus, dans mm.
 • Tilbudet varierer frå kommune til kommune
 • Omfatter både bredde- og talentsatsing

Norsk kulturskoleråd

 • Medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.
 • Etablert i 1974
 • Arbeider for at kulturskolene skal være av høy kvalitet og ha stort mangfold
 • Talerør for sine medlemmer overfor myndigheter, medier og andre
 • Tilbyr sine medlemmer mange typer utviklingsprogram, -prosjekter og -arrangement

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea ønsker å bidra til utviklingen av de norske kulturskolene. I 2011 etablerte vi i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Nordea-prosjektet KUL-TUR.

KUL-TUR er et kompetanseutviklingsprogram i kulturskolene som fokuserer på å utvikle og styrke kompetansen i entreprenørskap, produksjon og formidling av kulturfag i kulturskolene. Deler av programmet retter seg mot kommuner som har søkt om deltakelse, mens andre tiltak gjelder hele landet.

Prosjektet dreier seg om kulturskolens og bankens rolle som samfunnsaktør. For å bidra til at flere skal bli bedre og tryggere i sin kulturutøvelse samt at flere skal oppleve god kunst og kultur i møte med unge utøvere, gjør Nordea og Norsk kulturskoleråd en felles innsats på dette feltet.

Et konkret resultat av Nordea-prosjektet KUL-TUR er kulturskolebanken.noÅpnes i nytt vindu – en verktøykasse for kulturproduksjoner.

Konseptet ”Talent møter mentor” er etablert som et prosjekt i prosjektet. Mentorprogrammet har ulikt uttrykk fra år til år og fra kommune til kommune. Med prosjektet ønsker vi å gi enkeltpersoner eller ensembler ekstra oppfølging. Norske og internasjonale profiler har blitt knyttet opp mot de utvalgte talentene for å gi dem veiledning og undervisning.

Nordeas kulturskolepris er en lokal kulturpris som deles ut i samarbeid mellom lokal kulturskole og lokalt Nordea-kontor. Omfanget varierer fra år til år.