Bør du foreta arveoppgjøret nå?

Av Gry Fremstad, Advokat/Senior Legal Counsel i Nordea Private BankingGry Fremstad


Kommer det et regjeringsskifte denne høsten, og vil det i så fall utløse arveavgift? Er det andre grunner til å starte overføring av eiendelene nå? Hva vil dette i så fall bety
– i form av formuesskatt, dokumentavgift og betaling av egenandel ved opphold på sykehjem? 

Blir arveavgiften gjeninnført?

Arveavgiften ble fjernet 1. januar 2014, men kan bli gjeninnført ved et regjeringsskifte. Mange velger derfor å foreta i hvert fall deler av arveoppgjøret nå. Er dette noe du også bør tenke på?

Overføring av ulike eiendeler

For å kunne svare på dette spørsmålet, må det foretas en konkret vurdering av bl.a. eiendelstype og verdi, din alder og økonomiske situasjon, arvingens alder og økonomiske situasjon, antall arvinger og ikke minst dine ønsker. Det arveavgiftsmessige er derfor kun en av flere faktorer som må bør hensyntas i en slik vurdering. 

Da det ikke er mulig å gi noe generelt svar uten å kjenne til den enkeltes situasjon, har vi skrevet litt om ulike eiendeler som det kan være lurt å vurdere en overføring av i dag:

Bankinnskudd, obligasjoner, aksjer, fond, mv

a. Generelt

Kontinuitetsprinsippet ble innført for de fleste eiendeler ved opphevelsen av arveavgiften. Dette innebærer at gavemottaker overtar din inngangsverdi og øvrige skatteposisjoner på formuesgjenstanden. Foruten i helt spesielle tilfeller (se nedenfor om eiendom) er det derfor ikke lenger mulig å få oppregulert inngangsverdien på gavetidspunktet. 

En gaveoverføring vil ikke medføre noen skattepliktig gevinst for deg som giver - forutsatt at du enten gir bort eiendelen eller at du selger den til en pris mindre eller lik din inngangsverdi (gavesalg). I skrivende stund (august 2017) er det ingen arveavgift for mottaker. 

Selv om det for mange er en selvfølge, ser vi at noen givere «glemmer seg selv» i sin iver etter å gi ting videre. Vi minner derfor om at det er lurt å tenke på hva du selv trenger av midler for å leve et godt liv fremover.  

b. Aksjer i familieeide selskaper

Hvis alder på barna tilsier det, kan det kanskje være aktuelt å ta barna inn som aksjonærer i selskapet - samtidig som du beholder hovedkontrollen? 

Det er mulig å legge til rette for en smidig overgang til neste generasjon ved å opprette to ulike aksjeklasser; A- og B- aksjer, med ulik stemme og utbytterett. Husk at barna vil overta dine skattemessige verdier og at du bør vurdere om aksjene i så fall skal gis til barna eller deres holdingselskap. (Det siste vil kunne utsette skatten for barna.) Du kan lese mer om dette her. (pdf, 59 KB)Åpnes i nytt vindu   

NB: For at rådigheten skal anses for å ha gått over på barna (ved en potensiell gjeninnføring av arveavgiften), er det viktig at utbytteretten er reell. Utbyttet kan likevel være på et noe lavere nivå enn A-aksjene, så lenge utbyttet på B-aksjene ikke gjøres «illusorisk».

Eiendom 

a. Primærbolig og fritidsbolig

Hvis du som giver kunne solgt eiendommen skattefritt på gavetidspunktet (gjelder for primærbolig og fritidsbolig hvor du har oppfylt eiertid og brukstid), får gavemottaker oppjustert eiendommens inngangsverdi til antatt markedsverdi på tidspunktet for gaveoverføringen. Vi anbefaler at det innhentes en verditakst, eller en verdivurdering fra megler på hva den mottatte eiendommen er verd på gavetidspunket. Denne dokumentasjonen oppbevares til et senere salg. Dersom gavemottaker på salgstidspunktet ikke oppfyller vilkårene for skattefritt salg selv, vil en slik takst kunne bidra som dokumentasjon for å øke inngangsverdien til den oppregulerte verdien på mottakstidspunktet.

Merk at dersom du har tenkt å forbeholde deg en bruksrett, vil myndighetene kunne hevde at rådigheten ikke har gått over på gavemottaker før bruksretten opphører hvis bruksretten er for omfattende. Dette kan igjen få betydning ved en gjeninnføring av arveavgift.

b. Andre eiendommer enn primærbolig og fritidsbolig

For andre eiendommer enn primærbolig og fritidsbolig, vil gavemottaker få overført din «gamle» inngangsverdi på overføringstidspunktet. Gavemottaker kan deretter velge å benytte eiendommen som sin primærbolig i minst ett år (for fritidsbolig gjelder ett krav på minst fem år), og så selge eiendommen skattefritt videre.

Opplysningspost i skattemeldingen

Selv om arv/gaver normalt ikke er skattepliktig inntekt for giver eller arveavgiftspliktig for mottaker, må den som mottar en arv/gave på 100 000 kr eller mer huske på å gi opplysninger om dette i skattemeldingen. (I skattemeldingen for 2016: post 1.5.3).

Formues- og eiendomsskatt

Husk at den som mottar gaven øker sin formue og at dette kan medføre både formuesskatt og eiendomsskatt. Vurder om arvingen har evne til å betale denne årlige skatten hvis du velger å overføre eiendelen i dag. 

Formuesskatt

Formuesskatten for 2017 er på 0,85 % av nettoformue over kr 1 480 000 («bunnfradrag»).  (Det gis ett bunnfradrag pr. ektefelle.) 

En overføring til barn som ikke er i formuesskatteposisjon i dag, vil derfor medføre en bedre utnyttelse av bunnfradraget.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som varierer utifra eiendomstype. Dersom kommunen har valgt å pålegge eiendomsskatt, kan den være fra 2 promille til maksimalt 7 promille av takstgrunnlaget. 

Dokumentavgift

Dersom du har planer om å overføre eiendom nå, må du huske på at mottaker må betale dokumentavgift for hjemmelsoverføringen hvis eiendommen skjøtes over. Det er imidlertid ingen plikt til å skjøte eiendommen over. 

Dokumentavgift er en avgift som betales ved tinglysning av et dokument som overfører fast eiendom. Det er altså ikke selve kjøps-/gavetransaksjonen som utløser dokumentavgift, men selve hjemmelsoverføringen (som normalt skjer ved tinglysning av skjøte). Avgiften er på 2,5 % av eiendommens verdi på tinglysningstidspunktet.

Hvilke overføringer?

Dokumentavgiften gjelder for alle typer eiendom, så som bolig, fritidsbolig, landbruksareal, næringseiendom mm. 

Plikten til å betale dokumentavgift gjelder også i utgangspunktet for alle typer eiendomsoverføinger; f.eks. forskudd på arv, gave og salg. 

NB: Dersom overføring av eiendommen først skjer ved din død, vil dine barn slippe dokumentavgift på sin ideelle del av eiendommen. Dette gjelder imidlertid kun ved arvefall, og ikke dersom barnet får eiendommen som et forskudd på arv – m.a.o. mens du fremdeles lever.

Verdi

Dokumentavgiften blir regnet av salgsverdien på eiendommen på tidspunktet for tinglysning. Salgsverdien er den summen som selger vil kunne få for eiendommen på det åpne markedet i dag – uten noe interessefellesskap med kjøper. 

Dersom du er usikker på salgsverdien, kan du sammenligne eiendommen med andre lignende eiendommer i samme område, eller kontakte en eiendomsmegler. 

NB: Hvis du setter avgiftsgrunnlaget for lavt, vil Statens kartverk kunne be om en forklaring på verdifastsettelsen. Dersom verdien er satt for lavt, vil Statens kartverk kunne fastsette verdien basert på skjønn. 

Fritak for dokumentavgift

Som hovedregel skal det alltid betales dokumentavgift ved tinglysning. I enkelte situasjoner vil overføringer likevel være fritatt for avgiftsplikt; herunder ved:

 • Overføring mellom ektefeller:
  • I live (som gave eller i forbindelse med et separasjons-/skilsmisseoppgjør)
  • Ved død
 • Overføring mellom samboere:
  • Kun ved samlivsbrudd og for felles bolig
 • Arv etter loven:
  • Kun for arveandelen som vedkommende har krav på. Gjelder altså ikke ved gave; se over 
 • Arv fra uskiftet bo:
  • Kun for arveandelen vedkommende har krav på. Gjelder ikke for gave fra gjenlevede ektefelle
 • Testamentarv som blir overskjøtet videre. NB: Krav om samtidig tinglysning

Du kan lese mer om kravene og andre unntakstilfeller herÅpnes i nytt vindu.  

Dersom du ikke har krav på ett av fritakene, men mener at det foreligger særskilte forhold i din sak, kan du søke Skatteetaten ved Skatt Øst om dispensasjon. Terskelen for dispensasjon er imidlertid svært høy.

Urådighetserklæring

For å «spare» dokumentavgift, er det mulig å la deg som eier fremdeles stå som hjemmelshaver, men tinglyse et forbud mot at eiendommen kan selges eller pantsettes (en såkalt «urådighetserklæring»). Dette innebærer at du fremdeles sitter med grunnbokshjemmel til eiendommen, men ikke kan råde fritt over den og trenger samtykke for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen. En slik urådighet kan skrives inn i et pantedokument, dersom man samtidig vil tinglyse en panterett for et bestemt beløp.

NB: En tinglyst urådighet stanser kun tinglysning av frivillige avtaler, og ikke tvangsforretninger (m.a.o. vern mot dine kreditorer.) 

Egenandel ved opphold på syke-/aldershjem

Dersom du får langtidsplass på et alders- eller sykehjem vil du bli avkrevd en egenandelÅpnes i nytt vindu for oppholdet. En fordel ved overføring i dag, kan være at den medfører redusert betaling ved opphold på sykehjem. Det kan være store beløp å spare ved å gjøre slike tilpasninger før en aksepterer tilbudet om institusjonsplass. 

Det er også mulig å gjøre andre tilpasning med tanker på egenbetaling. Du kan lese mer om dette her (pdf, 239 KB)Åpnes i nytt vindu