Advokat Linda Hjelvik Amsrud i Private Banking gir nyttig informasjon om Fremtidsfullmakt

Er det et tema vi snakker mye med kunder om, så er det fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er kort sagt et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål, og innebærer at du gir en eller flere personer fullmakt til å representere deg personlig og økonomisk dersom du selv ikke kan fatte beslutninger på egne vegne grunnet sykdom eller skade. Den vanligste misforståelsen jeg møter er at ektefeller og/eller samboere kan fatte fulle økonomiske og personlige beslutninger for sin partner dersom vedkommende selv er ute av stand til dette. Det er feil. Dersom det ikke er opprettet en fremtidsfullmakt, vil det i et slikt tilfelle bli opprettet et vergemål av Statsforvalteren. Derfor er en fremtidsfullmakt like viktig uansett alder, selv om det spesielt er viktig å ta stilling til dette når man blir eldre.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er som sagt et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål hos Statsforvalteren, og er regulert av Vergemålslovens bestemmelser. 

Som navnet tilsier, så er en fremtidsfullmakt en fullmakt som vil gjelde i fremtiden. Den vil først tre i kraft på det eventuelle fremtidige tidspunktet fullmaktsgiver ikke selv kan fatte beslutninger på egne vegne grunnet sykdom eller skade. En fremtidsfullmakt er en livsdisposisjon, hvilket vil si at den kun vil gjelde mens fullmaktsgiver er i live og den vil falle bort i sin helhet den dagen vedkommende dør. 

En fremtidsfullmakt kan skrives som en generalfullmakt som skal dekke alle økonomiske og personlige beslutninger, eller begrenses til å kun gjelde visse økonomiske og/eller personlige beslutninger. Velges sistnevnte, vil Statsforvalteren opprette et sidevergemål som dekker de økonomiske og personlige forholdene som ikke er dekket av fremtidsfullmakten. 

Advokat Linda Hjelvik Amsrud 

Advokat Linda Hjelvik Amsrud.

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

En vanlig misforståelse er at din ektefelle eller samboer vil kunne fortsette å fatte beslutninger på dine vegne dersom du mister din samtykkekompetanse. Det er for mange utenkelig at det ikke er slik etter mange års samliv. Alternativt at barna kan fatte beslutninger ettersom de uansett er dine arvinger. Dessverre er dette feil. Hvis du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og blir fratatt samtykkekompetansen din, vil Statsforvalteren opprette et offentlig vergemål. Din ektefelle eller samboer kan oppnevnes som verge, men da med svært begrensede fullmakter. En konsekvens av dette kan være at din ektefelle eller samboer må innhente samtykke fra Statsforvalteren ved større beslutninger, så som ved salg av eiendom, forskudd på arv eller gaver, belåning mv. 

En annen konsekvens kan være at dine investeringer helt eller delvis må realiseres og settes på en rentebærende konto, fordi Statsforvalteren har strenge rammer å forholde seg til når det kommer til forvaltning av dine midler. Hvis du er en av flere aksjonærer i et familieeid selskap kan konsekvensen være at Statsforvalteren må stille på ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger og fatte beslutninger på dine vegne. 

Et alternativ er at du oppretter en fremtidsfullmakt hvor du gir ektefelle, samboer, barn eller andre personer som du har full tillit til ansvar for å fatte beslutninger på dine vegne. En fremtidsfullmakt kan innebære å gi fra seg vidtrekkende fullmakter, så hvis du ikke har slike tillitspersoner i livet ditt kan Statsforvalteren imidlertid være et veldig godt alternativ.  

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

I motsetning til for eksempel ektepakter og testament, er det ingen offentlige alternative lagringsmuligheter. Fremtidsfullmakten bør derfor lagres hos deg som fullmektig og hos fullmaktsgiver både per papir og gjerne også digitalt. Merk at Statsforvalteren fremdeles krever at fremtidsfullmakten sendes inn i original, så det er ikke tilstrekkelig å oppbevare fremtidsfullmakten digitalt dersom det er ønskelig å stadfeste fremtidsfullmakten.

Artikkelen inneholder ikke alle detaljer. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med Nordea Private Banking.

Er det et tema vi snakker mye med kunder om, så er det fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål, og innebærer at du gir en eller flere personer fullmakt til å representere deg personlig og økonomisk dersom du selv ikke kan fatte beslutninger på egne vegne grunnet sykdom eller skade.

Har du spørsmål om fremtidsfullmakt?

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.