Beskatning for verdipapirfond (gjelder fra 1. januar 2017)

Gevinstbeskatning for aksjefond

Sparing i aksjefond gir deg delvis skattefri avkastning og skatteutsettelse. Skjermingsfradraget gjør at deler av avkastningen i aksjefond er skattefri for privatpersoner. Dvs. at man betaler
29,76 % skatt på avkastning som overstiger skjermingsfradraget. Man betaler skatten først når man selger fondsandelene. Et fondsbytte anses som et salg. Du kan trekke fra et realisert kurstap etter samme skattesats.

Gevinstbeskatning for rentefond

Sparing i norskregistrerte rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) medfører beskatning av skattepliktig løpende avkastning. Denne beskattes årlig med 24 %, mens kursgevinst/tap på fondsandelen først beskattes ved salg. Skattesatsen er 24 %.

Utenlandske rentefond

Nordea markedsfører også rentefond som er registrert i utlandet. Disse vil bli skattlagt i henhold til registreringslandets gjeldende skatteregler.

Gevinstbeskatning for kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er fond som har både en aksjedel og en rentedel (mellom 20-80%). Aksjedelen av avkastningen beskattes som aksjegevinst, dvs med 29,76 % skatt på avkastning som overstiger skjermingsfradraget, og rentedelen av gevinsten beskattes med 24 %. Nordeas kombinasjonsfond er ikke utdelende slik at andelseieren ikke beskattes før ved salg. Du får kun skjermingsfradrag for aksjedelen av fondet.

Formuesbeskatning

Ligningsverdien for aksjefond er 90 % av markedsverdien pr. 31.12.
Ligningsverdien for rentefond er 100 % av markedsverdien pr. 31.12

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.