Forholdet mellom risiko og avkastning i fond

Når du velger spareform velger du samtidig muligheten for avkastning og risikonivå. Du har muligheten for å oppnå høyere avkastning ved å spare langsiktig. Jo høyere risiko du er villig til å påta deg, jo høyere er også avkastningsmuligheten. Med risiko i et fond mener man svingninger i verdien på fondet. Jo større svingningene er, jo høyere anser vi at risikoen er. På kort sikt vil slike svingninger kunne være betydelige, men de vil jevne seg ut over tid og dermed få mindre betydning.

For hvert fond er det utarbeidet Nøkkelinformasjon hvor du blant annet kan se fondets risikonivå.

Risikonivå

Forholdet mellom risiko og avkastning - bilde til artikkelIndikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren skal baseres på  svingninger i fondets kurs de seneste 5 år. 

Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en helt risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. 

Avkastningen du oppnår er knyttet til den aktuelle avkastningen som du oppnår gjennom dine fondsvalg og utviklingen av disse. Jo høyre aksjeandel det er i fondet du velger jo større er risikoen, men også muligheten for god avkastning. Jo lenger tidshorisont du har på sparingen, desto større risiko kan du tillate deg å ta.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.