Nordea formidler forsikringer for Tryg Forsikring

Informasjon i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 § 3-1 (gitt med hjemmel i lov om forsikringsformidling av 10. juni 2005 nr 41 §7-7 jf. §5-4).

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo, org. nummer: No 920058817 er registrert som forsikringsformidler for Tryg Forsikring, Postboks 7070, 2020 Bergen, org. nummer: No 989 563 521, filial av Tryg Forsikring A/S med cvr-nr: 24260666. En oversikt over Tryg Forsikrings forsikringsagenter finnes på tryg.noÅpnes i nytt vindu

Nordea Bank Abp, filial i Norge er ikke formidler av skadeforsikring for andre forsikringsselskaper enn Tryg Forsikring. Nordea Bank Abp, filial i Norge og Tryg Forsikring har ikke direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 % i hverandres selskaper.

Ved salg av forsikring mottar Nordea Bank Abp, filial i Norge provisjon fra Tryg. Provisjonssatsene er 20 % for bilforsikring og 30 % for andre produkter første året, deretter 2 % - 8 %, av årlig innbetalt premie. Den variable del av provisjonen beregnes etterskuddsvis ut fra en nærmere angitt forbedring av porteføljens skadeprosent per år. Nordea får i tillegg 5% henvisningsprovisjon beregnet av første års premie for kunder som henvises til Tryg. Prisen på forsikringsavtalen påvirkes ikke av provisjonen til Nordea.

Dersom man er misfornøyd med behandling eller skadeoppgjør i relasjon til sin forsikringsavtale, kan man kontakte Tryg Forsikring på telefon 04040.

Hvis samtalene med Tryg ikke fører frem, eller man av andre grunner ikke ønsker å kontakte Tryg, kan man henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23131960. Kontorets oppgave er å bistå forbrukere og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål.

Ved en eventuell tvist kan saken videre bringes inn for Finansklagenemnda. En klage som ønskes behandlet av Finansklagenemnda skal sendes til Finansklagenemnda. Så lenge tvisten er til behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe saken inn for domstolene.