Bull & Bear - Risiko

Bull & Bear er såkalte «Exchange Traded Notes», også benevnt som «ETN’er». ETN’er er børsnoterte verdipapirer, og tilhører en type investeringer som ofte kjennetegnes ved at de er enkle å handle, har lave kostnader, god likviditet og liten forskjell på kjøps- og salgskurs (spread). Nordeas Bull & Bear er «open ended». Det innebærer at de ikke har noen sluttdag og derfor ikke er tidsbegrensede.

Risiko Risiko

Verdien på Bull og Bear er koblet til utviklingen i bestemte underliggende. På grunn av gearing vil kursen til Bull og Bear normalt svinge mer enn kursen til underliggende, og er dermed ikke typiske spareprodukter egnet for langsiktig sparing.

Bull og Bear er ikke kapitalbeskyttede, og i verste fall vil produktene kunne miste hele sin verdi. Et gearet produkt med 5 ganger gearing vil eksempelvis miste hele sin verdi hvis underliggende aktiva faller/stiger med 20 % eller mer på én enkelt dag.

Eksempler på situasjoner hvor Bull og Bear vil tape hele sin verdi:

  • Bull x2: Hvis underliggende aktiva faller med 50 % eller mer på én enkelt dag
  • Bear x2: Hvis underliggende aktiva stiger med 50 % eller mer på én enkelt dag
  • Bull x5: Hvis underliggende aktiva faller med 20 % eller mer på én enkelt dag
  • Bear x5: Hvis underliggende aktiva stiger med 20 % eller mer på én enkelt dag

Dersom slike hendelser skulle inntreffe vil Bull- eller Bear førtidig forfalle.

Som investor kan man ikke tape mer enn sitt investerte beløp.

Verdien på Bull og Bear gjøres opp i norske kroner og følger utviklingen i verdien til underliggende. Hvis underliggende handles eller kvoteres i en annen valuta enn norske kroner, påvirkes verdien på Bull og Bear også av endringer i valutakursen som underliggende handles i. Hvis underliggende handles i en annen valuta, benyttes en omregningskurs til å beregne verdien av underliggende til norske kroner. Omregningskursen fastsettes av Nordea. Det betyr at verdien på Bull og Bear påvirkes av (i) verdien av underliggende målt i den valuta underliggende handles i og (ii) endringer i valutakursen mellom valutaen underliggende handles i og norske kroner.

Det er dermed risiko knyttet til både utvikling i underliggende, og valutakursen underliggende handles i. Begge faktorene kan påvirke verdien på Bull og Bear positivt og negativt.

En styrkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner vil påvirke verdien positivt, både for Bull og for Bear. På samme måte vil en svekkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner påvirke verdien negativt, både for Bull og for Bear.

Endring i valutakursen påvirker verdien av Bull og Bear med og uten gearing i stort sett samme grad, da det ikke påløper noen betydelig større valutarisiko for Bull og Bear med høyere gearing sammenlignet med Bull og Bear med lavere gearing.

Bull og Bear utstedes av Nordea Bank AB (publ). En investering i et verdipapir utstedt av Nordea Bank AB (publ) medfører dermed risiko for at Nordea AB (publ) ikke er i stand til å tilbakebetale hele eller deler av investert beløp samt eventuell avkastning.

En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Poor`s og Moody`s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Nordea Bank AB (publ) har for tiden en kredittrating AA- (negative outlook) hos Standard & Poor`s og Aa3  hos Moody`s. Ratingen er en vurdering av utsteders kredittverdighet hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank AB (publ) må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av produktet. Kredittrating kan bli endret eller trukke tilbake av ratingselskapene på ethvert tidspunkt.

Produktets andeler er notert på Oslo Børs, og Nordea vil under normale markedsforutsetninger stille løpende kjøps- og salgskurser i tråd med egen avtale med Oslo Børs. Nordea forbeholder seg likevel rett til midlertidig å unnlate å stille kurser som følge av markedsforstyrrelser eller andre spesielle hendelser. Markedsforstyrrelser kan for eksempel oppstå dersom likviditeten i markedet blir svært anstrengt, eller hvis handelen i underliggende marked stanses eller ilegges restriksjoner. Det vises til endelige vilkår for hvert enkelt produkt for mer informasjon.

Ved handel i Bull og Bear er det forskjell mellom kjøps- og salgskurs (spread). Kjøps- og salgskursen tar utgangspunkt i produktets akkumulerte verdi. Kjøps- og salgskursen oppdateres løpende innenfor handelsdagen og avhenger av de gjeldende kjøps- og salgskursene på underliggende, valutakurs og gearingfaktor.

Dette produktet er ikke kapitalbeskyttet. Tilbakebetalingen i produkter er avhengig av utviklingen til underliggende. Investor risikerer derfor å tape deler av eller hele det investerte beløpet.

Både Nordea og andre aktører utsteder Bull og Bear, og andre ETN’er. Disse er å anse som komplekse, og man bør sette seg nøye inn hvordan de ulike fungerer før man handler.