Disclaimer - Grunnprospekt

Grunnprospektet som vises her, er et prospekt i henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 med det formål å gi informasjon.

Dette grunnprospektet utgjør ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe verdipapirer (MTN/Instrument ) i en jurisdiksjon til noen det er ulovlig å komme med et tilbud til i denne jurisdiksjonen. Distribusjonen av dette grunnprospektet og tilbud, salg eller levering av verdipapirer kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Vi gjør spesielt oppmerksom på at verdipapirene ikke er, og ikke vil bli, registrert i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med endringer ("verdipapirloven") og kan omfatte verdipapirer i ihendehaverformat, som er underlagt amerikansk skattelovgivning.

Utstederen, tilretteleggerne (Emissionsinstitut) eller eventuelle andre mellomledd fremholder ikke at dette grunnprospektet kan distribueres lovlig, eller at eventuelle verdipapirer kan tilbys lovlig, i samsvar med eventuell gjeldende registrering eller andre krav i en slik jurisdiksjon, eller i henhold til et unntak som er tilgjengelig i henhold til denne, eller tar noe ansvar for å tilrettelegge for denne typen distribusjon eller tilbud.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Utstederen, tilretteleggerne eller eventuelle andre mellomledd ikke har gjort noe som vil tillate en offentlig tegning av verdipapirer eller distribusjon av dette grunnprospektet i jurisdiksjoner der det er nødvendig med tiltak for å tillate dette. Følgelig kan ingen verdipapirer tilbys eller selges, direkte eller indirekte, og verken dette grunnprospektet eller noen type markedsføring eller annet tilbudsmateriale distribueres eller publiseres i noen jurisdiksjon, bortsett fra under forhold som medfører overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.

Personer som mottar dette grunnprospektet eller eventuelle verdipapirer, må gjøre seg kjent med, og følge, slike begrensninger av distribusjon som gjelder for dette grunnprospektet og for tilbud og salg av verdipapirer. Det er blant annet restriksjoner på distribuering av dette grunnprospektet og tilbud eller salg av verdipapirer i USA, Australia, Canada, New Zealand, Sør-Afrika, Japan og i EØS-landene så lenge grunnprospektet ikke har blitt grensekrysset(passportet) til et slikt land i EØS.

DETTE GRUNNPROSPEKTET ELLER DELER AV DET ELLER ANDRE DOKUMENTER SOM ER TILKNYTTET GRUNNPROSPEKTET, KAN IKKE SENDES TIL ELLER DISTRIBUERES I USA ELLER TIL AMERIKANSKE PERSONER.

Jeg aksepterer og forstår ovennevnte