Valutasikring

Det finnes en rekke måter å redusere valutarisikoen på. Vi kan tilby alle tilgjengelige instrumenter for håndtering av valutarisiko. Ulike valutainstrumenter kan kombineres og forskjellige strategier iverksettes for å finne den beste løsningen for den enkelte bedrift. Vår internasjonale bredde kombinert med lokal kompetanse gir oss den ekspertisen, styrken og likviditeten nødvendig for å levere de beste valutatjenestene. Nordea Markets er anerkjent som den beste valuta-banken i Norge (TNS SIFO Prospera 2016).

Fordeler Vanligste instrumenter Pris Fordeler

Bedriftens fordeler med valutasikring

  • Gir sikkerhet mot uønskede svingninger
  • Kan sikre en bestemt valutakurs
  • Lettere å budsjettere - forutsigbarhet over kontantstrømmen
  • Slipper å følge med i valutamarkedet fra dag til dag
Vanligste instrumenter

Valutaspot

Spot er kjøp/salg av en annen valuta mot en annen. Beløpet avregnes normalt to bankvirkedager etter at handelen er avtalt.

Valutatermin

Terminkontrakter i valuta (FX forward) er en gjensidig bindende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Kursen som avtales fram i tid er spot-kurs justert for fastrenten i de to involverte valutaene. Terminkontrakten er velegnet for bedrifter som ønsker å sikre valutakursen for fremtidige inn- og utbetalinger i valuta. Terminkontrakter kan også benyttes for å aktivt ta spekulative posisjoner i valutamarkedet.

Valutaopsjon

En valutaopsjon (valutaforsikring) er en kontrakt som gir innehaveren en rett, men ingen plikt, til å handle et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner sikrer at kursen ikke overstiger eller faller under et bestemt nivå. Kjøperen av opsjonene må betale en premie for opsjonen, men står altså fritt til å handle på bedre kurser om markedet går i hans favør. Kunder av Nordea Markets kan både kjøpe og selge opsjoner.

Valutaswap

En valutaswap er en kontrakt om bytte av likviditet i en valuta mot likviditet i en annen valuta i en avtalt periode uten at man endrer valutaeksponering. Dette gjøres ved at man avtaler et kjøp eller salg av valuta (spot) og samtidig avtaler en reversering av vekslingen frem i tid (valutatermin). Valutaswapper er et interessant instrument for bedrifter som har inn- eller utbetalinger i samme valuta hvor forfallene ikke sammenfaller i tid.

Pris

Prisen avhenger av blant annet varighet, ønsket sikringskurs og beløp og oppgis på forespørsel.