Warranter

Warranter er et investeringsalternativ hvor risikoen er høy. Til gjengjeld får du mulighet for høy avkastning på grunn av en høy eksponering mot markedet (gearingeffekten).

Aktuelle warranter Om warranter Avkastning Kostnader Kjøp og Salg Risiko Aktuelle warranter

Kjøp og salg av warranter

Det er for tiden ingen tegningsperiode for nye investeringsmuligheter. Kurser for løpende produkter finner du her.

Om warranter

Warranter er et finansielt instrument (derivat, opsjon) som Nordea utsteder. Det underliggende markedet kan være en spesiell aksje, råvare, valuta, eiendom, børsindeks eller lignende.

Warranter har en høy risiko, men gir også et høyt avkastningspotensiale. Du kan tape hele eller deler av det investerte beløpet. Nordea tilbyr ikke warranter der du kan tape mer enn du har investert. 

Nordeas analytikere følger de finansielle markedene daglig, og identifiserer investeringsmuligheter basert på forventet fremtidig markedsutvikling. Dersom du deler forventningene til våre analytikere kan du kjøpe en warrant og oppnå en eksponering mot disse markedene.

Dine fordeler med Warranter

  • Kan gi et høyt avkastningspotensiale.
  • Minsteinnsatsen kan være lav. Du kan derfor binde opp lite kapital.
  • Mulighet til å selge i annenhåndsmarkedet før løpetidens utløp.
  • Utsatt skatt på gevinst. Du skatter først når du realiserer eventuell gevinst.

Warranter passer for

  • Investorer med høy risikovilje.
  • Investorer som deler Nordeas markedssyn.
  • Investorer med investeringshorisont fra 6 måneder til 3 år.
Avkastning

Som investor har du en høy eksponering mot et eller flere markeder. Hvor stor denne eksponeringen er, måles ved en “avkastningsfaktor”. Det underliggende markedet må bevege seg i riktig retning og utgjøre en viss størrelse i perioden, for at verdien ved forfall skal være lik eller høyere enn det innbetalte beløpet (se eksempel nedenfor).

Fordelen med warrant er at for hver prosent det underliggende markedet beveger seg i riktig retning, så vil utviklingen i warranten være høyere (avhengig av avkastningsfaktoren). Kursendringer på underliggende verdipapirer og endringer i andre markedspriser vil derfor kunne gi store verdisvingninger på investeringen underveis i løpetiden.

Eksempel:

En warrant der vi tror at den norske kroner vil styrke seg mot euro. Løpetiden er 1 år og avkastningsfaktoren er på 2 000 %.

Avkastningsfaktoren tilsier at for hver krone du investerer har du 20 ganger så høy eksponering mot en styrkelse av norske kroner mot euro. Du har ingen eksponering mot en svekkelse. Forfallsverdien i warranten beregnes som 20 multiplisert med styrkelsen av norske kroner mot euro.*

Regneeksempler:

  • Ved en styrkelse på 10 % får investor tilbake: 20 x 10 % = 200 % av sin opprinnelige eksponering, tilsvarende en gevinst på 100 % eks. tegningsomkostninger.
  • Ved en styrkelse på 5 % får investor tilbake: 20 x 5 % = 100 % av sin opprinnelige eksponering, tilsvarende en gevinst på 0 % eks. tegningsomkostninger.
  • Ved en svekkelse får investor tilbake: 20 x 0 % = 0 % av sin opprinnelige eksponering, tilsvarende et tap på 100 %.

*) Ulike warranter har ulik måte å beregne avkastningen på. Det er derfor viktig at du leser brosjyren til den enkelte warrant, hvor dette er beskrevet med flere eksempler.

Du kan følge warrantens utvikling i Kurslisten

Kostnader

Tegningsomkostninger og tilretteleggerprovisjon vil variere per produkt. Du finner informasjon i den enkelte warrantens prospekt og brosjyre. For tilgang til dette kan du kontakte din rådgiver eller Nordea Markets.

Kjøp og Salg

The body text of the article

Warranter tilbys i begrensede perioder. Når en salgs-/tegningsperiode er over kan produktene kjøpes og selges annenhåndsmarkedet.

Salg av andeler før warranten forfaller til utbetaling er mulig og vil skje til gjeldende markedskurs. Kursen kan være høyere, lik eller lavere enn investert beløp.

Det er for tiden ingen tegningsperiode for nye investeringsmuligheter. Kurser for løpende produkter finner du her.

Risiko

Warranter er forbundet med høy risiko hvor investor kan risikere å tape hele eller deler av investeringen.

Informasjonen nedenfor er en generell og kortfattet beskrivelse av de risikoer som vanligvis vil foreligge ved investeringer i warranter utstedt av Nordea Bank Finland Abp. Den enkelte warrant vil følgelig kunne innebære høyere risiko og/eller andre risikoer enn de som er beskrevet nedenfor. Som investorer oppfordres du til å lese Nordea Bank Finland Abps Registreringsdokument og verdipapirdokumentet/tegningsinnbydelsen for den enkelte warrant i sin helhet i forkant av investeringen.

På forfallsdato vil det kun bli utbetalt et beløp avhengig av hvordan det underliggende markedet har utviklet seg i forhold til warrantens beregning av avkastning.

Avkastningen i warranter vil være knyttet til utviklingen i et underliggende instrument målt fra et start- til et sluttidspunkt. Avkastningen vil således være usikker og avhenge av hvordan markedsverdien til det aktuelle instrument beveger seg i den aktuelle perioden.

Forhold som prisutvikling på instrumentet, volatiliteten (markedssvingningene), samt renteutvikling vil også kunne påvirke avkastningen i løpetiden. Denne markedsrisikoen påhviler investor. Historisk verdiutvikling og avkastning på det underliggende instrumentet kan ikke brukes som en garanti for fremtidig utvikling og avkastning. Dersom markedet beveger seg i feil retning eller står stille vil dette føre til at hele investeringen går tapt.

Kredittrisiko omfatter risiko for at utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor investorene. En investering i en warrant utstedt av Nordea Bank Finland Abp medfører dermed en risiko for at Nordea Bank Finland Abp ikke kan utbetale en eventuell avkastning.

En rekke faktorer påvirker og kan påvirke virksomheten i Nordea Bank Finland Abp som utsteder og underliggende instrumenter i warranter. Dette vil kunne ha direkte konsekvenser for produktet.

Dersom Nordea Bank Finland Abp misligholder sin betalingsforpliktelse overfor investor og går konkurs, vil investor ha et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer.

En måte å vurdere kredittrisiko på er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard and Poor’s og Moody’s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet.

Kredittratingen til Nordea Bank Finland Abp må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av warrantene.

Nordeas warranter er fritt omsettelige og vil ikke bli vurdert tatt opp til notering på Oslo Børs eller annet regulert marked.

Banken har rett til å kjøpe og eie egne warranter. Disse kan i så fall senere selges.

Det er ikke inngått en forpliktende avtale om å stille salgs- og kjøpskurser for warrantene. For investor representerer dette en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Nordea Bank Finland Abp vil imidlertid kunne stille kjøps- og, hvis mulig, salgspris innenfor investeringsperioden som tilsvarer markedsverdien av warrantene, minus en kurtasje på inntil 0,5 % av warrantenes verdi. Utbetalingsbeløpet ved salg før forfall kan være større, lik eller mindre enn det investerte beløp.

En investering i en kapitalbeskyttet plassering vil normalt ikke medføre valutarisiko. Kjøp av finansielle produkter notert i annen valuta enn NOK vil medføre valutarisiko dersom man ikke sikrer mot uønsket valutakursutvikling. I prospekt/brosjyre vil det være beskrevet om produktet har valutarisiko.

SRP Award

 

Beste distributør av strukturerte produkter i Norden

Den internasjonale bransjeorganisasjonen Structured Retail Products, SRP, har kåret Nordea til beste distributør i Norden 2015.