Rentebevis (Børsnotert)

Rentebevis fra Nordea er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i selskapet som rentebeviset er knyttet til. Rentebevis passer for deg som vil ha en lavere risiko enn aksjer, større potensial enn sparekonto og kvartalsvise renteutbetalinger.

Om Rentebevis Avkastning Risiko Våre Rentebevis Kostnader Om Rentebevis

Rentebevis illustrasjonPå børsen er det ulike investeringsalternativer, blant annet aksjer. Å inkludere aksjer i sin portefølje har over tid gitt en god avkastning, men det er også forbundet med høy risiko sammenlignet med å ha pengene på en bankkonto. Bankkonto er på sin side en trygg investering, men med en lavere potensiell avkastning.

Rentebevis gir, i likhet med selskapsobligasjoner og obligasjonsfond, et større avkastningspotensiale enn en plassering på bankkonto og en lavere risiko enn en investering i aksjer i de tilsvarende selskapene. Til forskjell fra en fondsplassering er rentebeviset knyttet til risikoen i ett selskap, mens i et fond er risikoen spredd over flere selskap.

Rentebevis betaler en løpende avkastning i form av kvartalsvise renteutbetalinger og handles på børs i andelsstørrelser på kr 10.000.

Rentebevis er et finansielt instrument som er konstruert gjennom bruk av kredittderivat(er).

Dine fordeler med Rentebevis

  • Du mottar løpende renteutbetalinger hvert kvartal så lenge det tilknyttede selskapet oppfyller sine betalingsforpliktelser.
  • De tilknyttede selskapene vil være kjente europeiske selskaper.
  • Ingen særskilt valutarisiko.

Kredittrisiko

Gjennom underliggende kredittderivat(er) til rentebeviset påtar du deg kredittrisikoen til ett tilknyttet selskap. Et selskaps kredittrisiko innebærer risikoen for tap fordi selskapet kan gå konkurs, misligholde sine betalingsforpliktelser eller restrukturere sin gjeld (kreditthendelser). I tillegg vil du gjennom kjøp av Rentebevis ha kredittrisiko på Nordea som utsteder av rentebeviset.

Les mer om risikoer ved investering i RentebevisÅpnes i nytt vindu

Avkastning

Dersom det ikke inntreffer noen kreditthendelse i løpetiden så ser utbetalingene per Rentebevis slik ut:Rentebevis avkastning fig1Om det inntreffer en kreditthendelse forfaller rentebeviset tidligere, og du får en rente frem til og med den dag da kreditthendelsen inntreffer:Rentebevis avkastning fig2Ved en kreditthendelse beregnes det en restverdi. Dette beløpet fastsettes basert på verdien av selskapets gjeldsforpliktelser, og vil være lavere enn 10.000 kroner per andel. Restverdien ved kreditthendelser har historisk sett variert mye og har i spesielle tilfeller også vært null. For å få tilbake mer enn det innbetalte beløpet er man avhengig av at det ikke inntreffer en kreditthendelse. Dersom restverdien eksempelvis er 40 % så innebærer dette at du får tilbake 40 % av det nominelle beløpet, eller 4.000 kroner per Rentebevis. Er restverdien 0 % vil du tape hele ditt investerte beløp.

Hva er en kreditthendelse?

En kreditthendelse innebærer at et selskap enten går konkurs, misligholder sine betalingsforpliktelser eller restrukturerer sin gjeld. Situasjonene som utgjør en kreditthendelse er kort fortalt:

  • Konkurs – at selskapet begjærer oppbud eller tas under behandling som konkursbo mv.
  • Manglende betaling – at selskapet ikke betaler et forfalt krav på minst 1 million amerikanske dollar, eller tilsvarende beløp i annen valuta, og at en eventuell henstandsperiode/grace periode har utløpt. Dette kan eksempelvis være en betaling på et banklån eller et obligasjonslån.
  • Restrukturering – at selskapet reforhandler vilkårene for gjeldsforpliktelser på minst 10 millioner amerikanske dollar, eller tilsvarende beløp i annen valuta, til ugunst for de som selskapet skylder penger. For noen rentebevis er ikke restrukturering en kreditthendelse, les mer om dette i endelige vilkår og faktaark knyttet til det enkelte rentebevis.

Definisjonen av en kreditthendelse er utformet ut fra et regelverk fastsatt av en organisasjon kalt ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Hva som utgjør en Kreditthendelse er nærmere beskrevet i de endelige vilkårene for rentebeviset samt i Grunnprospektet.

Risiko

Alle plasseringer er forbundet med risiko. Nedenfor har vi sammenfattet viktige risikoer ved investeringer i Rentebevis. Mer informasjon finnes i faktaarket og endelige vilkår for det enkelte rentebeviset, i den generelle brosjyren, samt i kapittelet Riskfaktorer på side 12-25 i Grunnprospektet. Førstnevnte dokumenter finner du under Våre Rentebevis og sistnevnte på lenke oppe til høyre på siden.¨

Ingen kapitalgaranti

I dette produktet har investor ingen kapitalgaranti og investor løper dermed en risiko for å tape hele eller deler av investeringen. Tilbakebetaling av investert beløp er avhengig av at det ikke skjer en kreditthendelse i det tilknyttede selskapet.

Alternativ avkastning:

Ved alle investeringer risikerer man å få en avkastning som er svakere enn i andre investeringer. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell investering opp mot alternative investeringsmuligheter. Risikoen for investor er knyttet til tap av 100 % av innbetalt beløp og tap av alternativ avkastning på det innbetalte beløpet i perioden. Investor vil kunne oppnå en positiv avkastning ved eksempelvis å plassere beløpet i norske statsobligasjoner, som regnes som en risikofri investering. Avkastningen på norske statsobligasjoner er oppgitt i faktaarket på det enkelte rentebeviset. Et bankinnskudd inntil 2 millioner kroner kan også anses som en risikofri investering, og her på nordea.no finner du innskuddsbetingelsene Nordea Bank AB, filial Norge tilbyr.

Kredittrisiko omfatter risiko for at utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor investorene. En investering i Rentebevis utstedt av Nordea medfører dermed en risiko for at Nordea ikke kan tilbakebetale hele eller deler av det nominelle beløpet eller renter underveis.  Dersom Nordea misligholder sine betalingsforpliktelser overfor investor og går konkurs, eller gjennomgår likvidasjon, vil investor ha et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer. I en slik situasjon risikerer derfor investor å tape hele eller deler av sin investering uavhengig av hvordan underliggende (kredittsikringsderivatet på det tilknyttede selskapet) har utviklet seg under produktets løpetid, dvs. selv om en kreditthendelse ikke har inntruffet for det tilknyttede selskapet. Dersom det senere inntreffer en kreditthendelse i det tilknyttede selskapet vil også det kravet investor har meldt i boet til Nordea bli endret til restverdien i rentebeviset.

I tillegg til kredittrisikoen mot Nordea så har investor i Rentebevis en kredittrisiko mot det tilknyttede selskapet. Hvis en kreditthendelse har oppstått i det tilknyttede selskapet utbetales kun en restverdi, som etter all sannsynlighet vil være lavere enn beløpet investor har innbetalt og som også kan være null.  Dette innebærer at investor kan tape hele eller deler av investeringen. Ved en kreditthendelse taper også investor retten til renter for perioden etter kreditthendelsen.

Det er Nordea som avgjør hvorvidt det har inntruffet en kreditthendelse eller ikke. Ved denne vurderingen skal det imidlertid tas hensyn til offentlige tilgjengelig informasjon eller informasjon fra ISDA (International Swaps and Derivatives Association), som bekrefter at en slik hendelse har inntruffet.

Det beløpet investor innbetaler er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75 kapittel 2.

Rentebevis gis ut, forfaller og betaler renter i norske kroner. Plasseringen innebærer dermed ikke særskilt valutarisiko for investor.

Rentebeviset betaler løpende avkastning i form av renteutbetalinger så lenge det ikke skjer en kreditthendelse i det tilknyttede selskapet. Størrelsene på renteutbetalingene beror på utviklingen i NIBOR-renten og investors avkastning fra rentebevisene vil påvirkes negativt ved et fall i NIBOR-renten.

I løpetiden vil verdien på rentebeviset påvirkes av flere faktorer, blant annet prisutvikling på instrumentet (kredittderivatet på det tilknyttede selskap), gjenstående løpetid og kredittverdigheten til Nordea. Vi presiserer at det prosenttillegget som eier av rentebeviset mottar (utover NIBOR) er fast og påvirkes ikke av disse faktorene. Kursene på børsen kan være mindre eller større enn 100 % i løpetiden. Denne kursrisikoen bæres av eieren av rentebeviset. De forskjellige risiki innebærer at avkastningen til dette produktet vil være usikker. Eksempelvis vil en nedgradering av kredittratingen for det tilknyttede selskapet mest sannsynlig redusere rentebevisets verdi.

Ved normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurser. Kursene avhenger av faktorene beskrevet under Markedsrisiko. Ved markedsforstyrrelser og andre ekstraordinære hendelser kan det imidlertid være vanskelig eller umulig å selge Rentebevis i løpetiden.

Våre Rentebevis
Nedenfor finner du våre løpende Rentebevis. For kjøp, kontakt oss på 22 48 77 19.
Rentebevis Rente1)Neste
renteutbetaling 
ForfallsdatoFaktaarkEndelige
vilkår2)
Rentebevis Nokia3m NIBOR + 5,77%20-03-201720-04 2018Faktaark (pdf, 415 KB)Åpnes i nytt vinduEndelige
(pdf, 473 KB)Åpnes i nytt vindu
vilkår
Rentebevis Stena3m NIBOR + 3,60%20-03-201720-04-2018Faktaark (pdf, 412 KB)Åpnes i nytt vinduEndelige
(pdf, 474 KB)Åpnes i nytt vindu
vilkår
Rentebevis ArcelorMittal3m NIBOR + 2,85%20-03-201720-04-2018Faktaark (pdf, 410 KB)Åpnes i nytt vinduEndelige
(pdf, 478 KB)Åpnes i nytt vindu
vilkår
Rentebevis UPC3m NIBOR + 3,60%20-03-201720-04-2018Faktaark (pdf, 401 KB)Åpnes i nytt vinduEndelige
(pdf, 474 KB)Åpnes i nytt vindu
vilkår

1) Gjeldende NIBOR for 3 mnd-perioden med renteutbetaling 20-06-2017 er 0,94 %.

2) De endelige vilkårene er skrevet på svensk

Kostnader

Generelle kostnader knyttet til handel av rentebevis

  • Administrasjonsgebyret er 0,6 % p.a. av pålydende verdi1) for den gjenværende løpetiden og er inkludert i kursene på børsen.
  • Kurtasje etter gjeldende prisliste.
  • Forskjell mellom kjøps- og salgskurs.
  • Kostnader knyttet til VPS-konto.

1) Rentebevisets pålydende verdi er kr 10.000.

Forbehold

Dette er kun generell og kortfattet informasjon om Rentebevis fra Nordea. Handel i rentebevis bør kun foretas etter å ha gjort seg grundig kjent med den fullstendige dokumentasjonen for produktet. Denne består av faktaarket for det enkelte rentebevis, den generelle brosjyren om rentebevis, endelige vilkår og Grunnprospektet med alle tillegg. Ved avvik mellom informasjonen på denne siden og i nevnte dokumentasjon gjelder sistnevnte.

SRP Award

 

Beste distributør av strukturerte produkter i Norden

Den internasjonale bransjeorganisasjonen Structured Retail Products, SRP, har kåret Nordea til beste distributør i Norden 2015.